Course Hero Logo

BARAYTI_NG_WIKA.pptx - UMAGANG KAY GANDA! BARAYTI NG WIKA...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 11 out of 22 pages.

UMAGANG KAYGANDA!
BARAYTI NG WIKA
1. DAYALEKito ang wikang ginagamit ngpartikularna pangkat ng mga tao mula sa isangpartikular na lugar tulad ng lalawigan,rehiyon o bayan.
2. Idyolekang tawag sa barayti ng wika kung ginagamit ngisang indibidwal ang wikaayon sa kanyangpagkakakilanlan.
3. sosyolek-ito ay nakabatay sa katayuan o antas ng panlipunan odimensyong sosyal ng mga taong gumagamit ng wika.Hal.JejemoncoÑotic/coÑospeakJargon-
A. JEJEMON3ow phow, mUszTAh nA phow kaOw?- Hello po kumusta napo kayo?I MISZ KYUH-I miss you.MuztaH Kah Mhalqoh- Kumusta ka mahal ko?D2 na me-Nandito na ako.
B. coÑotic/coÑospeak-MakeIngklitik- pa, na, langHalimbawa:Raliyista: Lets MAKE baka, don’t be takot! Don’t be sossy, join the rally.Pulubi: Knock-knock pa-beg!Janitor: lets make kill the ipis, please don’t step on it ha, I don’t like to feel the sound.
C. Jargon- natatanging bokbularyo ng particular napangkat na makapagpapakilala sa kanilang trabaho.Halimbawa:Class Record, Chalk, Eraser/pambura-GuroExhibit, appeal, fiscal-abugado
4. Register

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 22 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
LPAZ
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture