lesson14-15_skit

lesson14-15_skit - Lesson 14-15 Skit D: z i + V: D: z i +...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lesson 14-15 Skit D: z i + V: D: z i + V: Oh, ~ z i + D: z i + V: = ) K: V: = K: D: ~ z i+ zheng ying! Ni hao! Ni zui jin zenme yang? ? Wo shi lai mai shengri liwu gei jie an de. = ) = ) p f s pfs hai mei you. Wei! Ta bu shi jie an ma? Shi ah, ruguo ni shi wode gou fefe de hua, jiu gei ni mai. (D and V walks away.) K: p f s ) p s i + ^ i D + V: e ? Zhen de ma? V: K: = D: = ) ni de jia zai nar? K: e Hooter's e D: Hooter's!? Hooter's?! zhe shi shenme? Wo mei qu guo. K: H h wi+ p S E S E SE D: z i + wo meiyou che. Ni keyi lai jie wo ma? V: z + K: V: K: = ) D + V: = ) Hao, xingqi tian jian. (Next Scene Party) *ring doorbell* K: z i + V: K: ~ z i + = ) p f D: e Si le. V: = ) ? K: D: e ee ni bu shi you nu pengyou ma? K: ~ z i + =) p V: ~ z i + =) p fs D: Uh... = ) uh... women keyi jin qu ma? K: = ) (Inside the house) V: K: D: = ) ni keyi deng yi xia ma? (Ken opens it before she finishes her sentence.) K: (sarcastically). ... V: = ) D: = ) Shi ah. Wo hen e. K:@ a @ @ S E ( h wi + p SE V: = ) (tries the food) D: = ) (while making a weird face) hen hao chi!!! ` S V: c K: z i + (silence for a few seconds...) V: z i + K: z i + D: Ta you qi guai you mei you li mao. c K: @ SE s ...:@ V: z i + K: _ i+ S E @ D: z i + wo xiang hui jia. Ni xiang gen wo hui qu ma? V: @ SE s ...:@ D: e Hao. V: @ SE s ...:@ K: p f s ) ps i + _ i + D: Hao.cWomen hen kuai jiu hui lai. V+D: zai jian. Shengri kuai le! c ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online