pagsusuri ng El Fili.docx - Ramses Paul J. Malalay...

This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

Ramses Paul J. Malalay BSED-filipino3CN: 5290Guro: Gng. Gina Finlac1:00 – 2:00 P.M1. Pagtukoy ng Konsepto ng El FilibusterismoAng Nobelang El Filibusterismo o ang Paghahari ng Kasakiman ay isinulat niJose Rizal upang ihandog para sa Tatlong paring martir, na siyang nagingpangunahing dahilan kung bakit ito itinuring na isang Nobelang politikal.Makikita sa El Filibusterismo na ang pagiisip ni Rizal ay napunta na saPagiging rebolusyon mula sa Pagiging repormista.Tinalakay din dito ni Rizal ay ang mga sensitibong paksa noong kapanahunannang pagsakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Isa sa mga ito ay ang kalupitan athindi makatarungang pagtrato nang mga Kastila sa mga Pilipino. Tinalakaydin sa mga libro na ito ang mga Pilipino na walang ginagawa at tinatanggapna lamang ang mga pananakit at pang-aabuso nang mga Kastila sa kanila.Isa ring dahilan kung bakit sumikat and dalawang libro ni Rizal na ito ay dahilsa dami ng naging epekto nito sa mamamayan at lipunan.2. Suriin ang mga isyu na nakapaloob sa El Fili batay sa mga usapingA. PangwikaAking napansin sa akda ni Dr.Jose Rizal na El Filibusterismo itoay nagpapakita sa kalagayan ng mgaPilipino at pagkakaroon ng dikrisminasyon sa ating mga Pilipino nasa tingin nila ana tayo mananatillingnallang sa ating nakagisnan at wala nang paagbabago pa. Indio ang tawag ng mga Kastila sa mga Pilipino.Nangangahulugang lokal na mamamayan ng Pilipinas. Itinuring din itong katawagan na may halong pangaalipusta o panghahamak. Hindi ito nagustuhan ng mga sinaunang Pilipino. Humantong pa nga sa

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
sir non
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture