{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1e3apr2003 - Î Ö× ÓÒ ½ È Ý× × ½ ¼ Ý Ð ××...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Î Ö× ÓÒ ½ È Ý× × ½ ¼¿ Ý Ð ×× ÆÑ ÙÖ Ø ÓÒ Ó Ü Ñ ¿ ÓÙÖ× ËØÙ ÒØ ÆÙÑ Ö ÁÒ×ØÖÙ ØÓÖ× Öº Î ÒÙ× ´× Ø ÓÒ ¼½µ Öº Å Ã Ý ´× Ø ÓÒ× ¼¾ ² ¼¿µ Öº ÃÙ Ò ´× Ø ÓÒ ¼ µ Öº À ÖÖ × ´× Ø ÓÒ ¼ µ ÁÒ×ØÖÙ ØÓÖ Å Å ×Ø Ö ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ò Ð Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ä ØÙÖ Ë Ø ÓÒ ÔÖ Ð ¾¼¼¿ Ì × Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ô Ô Ö Ò ÐÙ × ½ Ô × Ò ¾ ÕÙ ×Ø ÓÒ׺ ÓÙ Ö Ö ×ÔÓÒ× Ð ÓÖ Ò×ÙÖ Ò Ø Ø ÝÓÙÖ ÓÔÝ Ó Ø Ô Ô Ö × ÓÑÔÐ Ø º Ö Ò ÒÝ × Ö Ô Ò Ý ØÓ Ø ØØ ÒØ ÓÒ Ó ÝÓÙÖ ÒÚ Ð ØÓÖº ËÔ Ð ÁÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÇÒÐÝ Ø Å Å ×Ø Ö ×Ø Ò Ö Ð ÙÐ ØÓÖ Ñ Ý Ù× º × Ø Ó ÓÖÑÙÐ × ØØ ØÓ Ø Ò Ó Ø × Ü Ñ Ô Ô Öº Ó ÒÓØ ÛÖ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÓÒ Ø × ÓÖÑÙÐ × Øº Ò×Û Ö ÐÐ ÕÙ ×Ø ÓÒ× Ö ØÐÝ ÓÒ Ø × Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ô Ô Ö Ò Ø ×Ô × ÔÖÓÚ º ÁÒ Ô ÖØ ´ÑÙÐØ ÔÐ Ó µ ÓÒÐÝ Ø Ò×Û Ö × Ñ Ö º ÁÒ Ô ÖØ ´ÔÖÓ Ð Ñ×µ ÝÓÙ ÑÙ×Ø ÔÖÓÚ ×ÓÐÙØ ÓÒ × ÓÛ Ò Ð ÖÐÝ ÓÛ Ø ÓÖÖ Ø Ò×Û Ö Û × Ó Ø Ò ØÓ Ö Ú ÙÐÐ Ñ Ö ×º ÓÙÖ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ñ Ý ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Ø Ð Ò Ô Ø Ø Ò ÝÓÙ Ò Ø Ð ÖÐÝ Û Ö Ø ÓÒØ ÒÙ Ø ÓÒ Ñ Ý ÓÙÒ º ÕÙ ×Ø ÓÒ Ò Ô ÖØ × ÛÓÖØ ¾ Ñ Ö ×¸ Ò ÕÙ ×Ø ÓÒ Ò Ô ÖØ × ÛÓÖØ ¿ Ñ Ö ×º Ì × Ô Ô Ö ÑÙ×Ø Ö ØÙÖÒ Û Ø ÝÓÙÖ Ò×Û Ö׺ ÈÄ Ë ½¹½ ´¿ µ ½ ´¿µ ¾¼ ´¿µ Ç ÆÇÌ ÏÊÁÌ ¾½ ´¿µ ¾¾ ´¿µ ½ ÄÇÏ ÌÀÁË ÄÁÆ ¾¿ ´¿µ ¾ ´¿µ ¾ ´¿µ ¾ ´¿µ ÌÓØ Ð ´ ¼µ È Ý× × ½ È ÖØ Ø Óܺ ½º Ò ÙÒ ÓÒ Ù Ø Ò ¼¿ È ¾Ó ½ Ô × ´ÑÙÐØ ÔÐ Ó µ ÈÖ ÒØ Ø Ð ØØ Ö ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ Ø ÑÓ×Ø Ò ÖÐÝ ÓÖÖ Ø Ò×Û Ö Ò ÓÖÖ Ø Ò×Û Ö × ÛÓÖØ ¾ Ñ Ö ×º Ö ÓÒ Ù Ø Ò ×Ô Ö × ÖÓÙ Ø ÐÓ× ØÓ ×Ñ ÐÐ Ò×ÙÐ Ø Ò ×Ô Ö Û Ø Ö ·Éº Ì ×Ô Ö ´ µ ÜÔ Ö Ò ´ µ ÜÔ Ö Ò ÐÓ× Öº ´ µ × Ö Ô ÐÐ ´ µ ×Ø × × ÒÓ Ò Ø ÓÖ ÖÓÑ Ø Ò×ÙÐ Ø Ò ×Ô Ö º × Ò ØØÖ Ø Ú ÓÖ Ù ØÓ Ø Ò×ÙÐ Ø Ò ×Ô Ö ¸ Û Ý Ø Ò×ÙÐ Ø Ò ×Ô Ö ÙÒØ Ð Ø Ý ØÓÙ ¸ Ø Ö Û Ñ Ð ØÖ ÔÓØ ÒØ Ð × Ø Ò×ÙÐ Ø Ò ×Ô Ö º Ø× ×ØÖÓÒ Ö × Ø ×Ô Ö × Ø Ø Ö × ÒÓ ÓÖ ØÛ Ò Ø Ñº Ò×Û Ö ¾º Ø ØÖ ÖÓÒ × Ñ Ó ÓÙÖ ÕÙ Ú Ð ÒØ ÕÙ Ð Ø Ö Ð ØÖ Ò Ð ×¸ × ÐÐÙ×ØÖ Ø º Ö É × ÔÐ Ø Ú ÖØ Ü Ó Ø Ø ØÖ ÖÓÒº Ì Ð ØÖ ­ÙÜ Ø ÖÓÙ × ´ ´ ´ ´ µ É µÉ µ É¿ µ Þ ÖÓ a Q d b c Ò×Û Ö ¿º Ï ´ ´ ´ ´ ÓØ ÓÐÐÓÛ Ò ×Ø Ø Ñ ÒØ× × ÄË ÓÖ ÓÒ Ù ØÓÖ Ò Ð ØÖÓ×Ø Ø ÕÙ Ð Ö ÙÑ µ Ì Ð ØÖ ¬ Ð Ù×Ø ÓÙØ× × Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö ØÓ Ø ×ÙÖ º µ Ù×Ø ÓÙØ× Ö × ×ÛØ Ö × Ò Ö Ù× Ó ÙÖÚ ØÙÖ º µ Ì Ò Ø Ð ØÖ ­ÙÜ Ø ÖÓÙ ÐÓ× ×ÙÖ Ò× Ø ÓÒ Ù ØÓÖ × ÐÛ Ý× Þ ÖÓº µ Ì Ð ØÖ ÔÓØ ÒØ Ð « Ö Ò ØÛ Ò ØÛÓ ÔÓ ÒØ× ÓÒ Ø ×ÙÖ Ó × ÒÓØ Ô Ò ÓÒ Ø ØÛ Ò Ø ÔÓ ÒØ׺ ×Ø Ò Ò×Û Ö ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Ò ÜØ Ô ººº È Ý× × ½ ¼¿ º ÈÓ ÒØ × Ø Ø Ø ÔÓ ÒØ ¸ ´ ´ ´ ´ µ ÓØ µÆ Ø µÌ µÌ ØÐ ÖØ Ð ØÖ Ð ØÖ È ÒØÖ Ó ×ÕÙ Ö Û Ø Ö×Ø ÓÖÒ Ö¸ × ÐÐÙ×ØÖ Ø º ¿Ó ½ Ô × q q ØÖ ¬ Ð Ò Ð ØÖ ÔÓØ ÒØ Ð Ö Þ ÖÓº Ð ØÖ ¬ Ð ÒÓÖ Ø Ð ØÖ ÔÓØ ÒØ Ð × Þ ÖÓº ¬ Ð × Þ ÖÓ¸ Ø Ð ØÖ ÔÓØ ÒØ Ð × ÒÓØ Þ ÖÓº ÔÓØ ÒØ Ð × Þ ÖÓ¸ Ø Ð ØÖ ¬ Ð × ÒÓØ Þ ÖÓº A q q Ò×Û Ö º ÓÖ Ø Ø Ö ÔÓ ÒØ× ¸ ¸ Ò × ÓÛÒ Ò ÙÒ ÓÖÑ Ð ØÖ ¬ Ð ¸ Û Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò ×Ø Ø Ñ ÒØ× × ØÖÙ ´Î Ñ Ò× Ø ÔÓØ ÒØ Ð « Ö Ò ØÛ Ò ÔÓ ÒØ× Ò ¸ Ò ×Ó ÓÒºµ b E a ´ ´ ´ ´ µ µ µ µ Î Î Î Î 45o c Î Î Î ¼ Ò×Û Ö º ÌÛÓ ×Ô Ö × Ó Õ Ð Ö Ù× Ê Ò × Ô Ö Ø ÓÒ Ô Ö Ó ×Ô Ö × ´ ´ ´ ´ µ µ µ µ ÔÒ ÔÒ ÔÒ ÔÒ Ê ÓÐ Ö × ·É Ò Éº Ì Ô ØÒ Ó Ø × ÙÔÓÒ Ê¸ Ò Éº × ÙÔÓÒ Ê Ò º × ÙÔÓÒ Ê Ò Éº × ÙÔÓÒ Ò Éº Ò×Û Ö ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Ò ÜØ Ô ººº È Ý× × ½ ¼¿ º Ì Ò × Ó Ó Ð Ó Û Ö Ö ØØ ØÓ ÔÓÛ Ö ×ÙÔÔÐÝ ×Ó Ø Ø Ø ÙÖÖ ÒØ × Ò Ö × Ø ÓÒ×Ø ÒØ Ö Ø ¸ ´ ´ ´ ´ ´ È Ó½ Ô × ÙÖÖ ÒØ Á ­ÓÛ× Ø ÖÓÙ Ø Ó Ðº × µ Ø Ò Ù Ø Ò Ó Ø Ó Ð Ò Ö × ×º µ Ø Ò Ù Ø Ò Ó Ø Ó Ð Ö × ×º µ Ø Ñ Ò Ö Ø Ý Ø Ó Ð Ò Ö × ×º µ Ø Ñ Ò Ö Ø Ý Ø Ó Ð Ö × ×º µ ÆÓÒ Ó Ø ÓÚ º Ò×Û Ö º ØÓÖÝ Ù× × ½¼¼ ÅÏ Ó Ð ØÖ Ð ÔÓÛ Ö¸ Û Ð × Û Ø ØÓØ Ð Ö × ×Ø Ò Ó ¼ ªº Ì ÚÓÐØ Ø Ð× ´ ´ ´ ´ × ×ÙÔÔÐ Ý ÔÓÛ Ö ×Ø Ø ÓÒ Ø ÖÓÙ ØÖ Ò×Ñ ×× ÓÒ ØØ ØÓÖÝ × ¾¼¼ κ ÀÓÛ Ð Ö × Ø ÔÓÛ Ö ÐÓ×× Ò µ ½º¾ ÅϺ µ ½¼ Ϻ µ ½º¼ ÅϺ µ ½¼¼ ÅϺ ¢ Ò×Û Ö º Ï Ò Ø ×Û Ø × ÐÓ× ¸ Ø ÙÖÖ ÒØ Ø ÖÓÙ Ø Ö × ×ØÓÖ× Ò Ø ¬ ÙÖ Ò × Û Ø Ø Ñ ÓÒ×Ø ÒØ ÕÙ Ð ØÓ ´ ´ ´ ´ ´ µÊ ½ µ ¾Ê µÊ µ ¾Ê µÊ ½ R E C C R Ò×Û Ö ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Ò ÜØ Ô ººº È Ý× × ½ ¼¿ ½¼º Ô ÖØ Ð Û Ø ´ ´ ´ ´ Ö Õ ÑÓÚ Ò Ò Ñ Ò Ø ¬ Ð µ Ñ ÒØ Ò ÓÒ×Ø ÒØ µ ÜÔ Ö Ò Ò Ò Ö µ ÐÛ Ý× ÑÓÚ Ò µ ÐÖØ Ò Ö È ¸ Û Ø ÒÓ ÓØ Ö ¬ Ð × ÔÖ × Òظ Û ÐÐ Ó½ Ô × Ò Ø Ò Ö Ý Ò ×Ô º × Ò Ð ØÖ ÔÓØ ÒØ Ðº Ö ÙÐ Ö Ô Ø º Ø ÓÒ Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ Ø ¬ Ð º Ò×Û Ö ½½º Ò Ð ØÖÓÒ Û Ø Ú ÐÓ ØÝ Ú ¾ ¼ ½¼ Ñ × ÒØ Ö× Ö ÓÒ Û Ø Ð ØÖ ¬ Ð ¾¼¼ ΠѺ Ù× Ø Ö × Ð×Ó Ñ Ò Ø ¬ Ð ÔÖ × Òظ Ø Ð ØÖÓÒ ÓÐÐÓÛ× ×ØÖ Ø¹Ð Ò Ô Ø Ø ÓÒ×Ø ÒØ Ú ÐÓ Øݺ Ì Ñ Ò Ø ¬ Ð ÓÙÐ ¢ ´ ´ ´ ´ µ µ µ µ ´ ½ ½¼ µ Ì ´ ½¼ µ Ì ´½ ½¼ µ Ì ´½ ½¼ µ Ì ¢ ¢ ¢ ¢ Ò×Û Ö ½¾º ÐÓÒ ¸ ×ØÖ Ø¸ ×ÓÐ ÝÐ Ò Ö Ð Û Ö Ó Ö Ù× ÖÖ × ÙÖÖ ÒØ Á ¸ ×ØÖ ÙØ ÙÒ ÓÖÑÐÝ ÖÓ×× Ø ÖÓ××¹× Ø ÓÒ Ó Ø Û Ö º Ï Ö Ô ÐÓÛ ×Ø Ö ÔÖ × ÒØ× Ø Ñ Ò ØÙ Ó Ø Ñ ÒØ ¬Ð¸ × ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ×Ø Ò Ö ÖÓÑ Ø ÒØÖ Ð Ü × Ó Ø Û Ö B B a (A) r B a (B) r B a (C) r a r (D) Ò×Û Ö ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Ò ÜØ Ô ººº È Ý× × ½ ¼¿ ½¿º Ø Ò ÓÒ Ù Ø Ò Ö Ò ÐÓ× ¸ ´ ´ ´ ´ µÖÒ µÖÒ µÖÒ µÖÒ È Ð × Ö ØÐÝ ÐÓÛ Ó Ð º Ï Ò Ø ×Û Ø × Ó½ Ô × b E × ÔÙÐÐ ÙÔÛ Ö × ØÓÛ Ö × º × ÔÙ× ÓÛÒÛ Ö × Û Ý ÖÓÑ º ÜÔ Ö Ò × ÒÓ Ò Ø Ñ Ò Ø ÓÖ º ÑÓÚ × ÓÖ ÞÓÒØ ÐÐÝ ØÓ Ø Ö Øº a Ò×Û Ö ½º Ì ×Û Ø Ë × ÐÓ× Ò Ø Ö ÙØ ×Ö Ò Ù ØÓÖ ´ ´ ´ ´ Ø Ø Ñ Ø ¼º Ø Ö ÐÓÒ Ø Ñ × Ô ×× ¸ ×Ø Ý ×Ø Ø ¸ Û Ø × Ø ÙÖÖ ÒØ Ø ÖÓÙ Ø R E µ ´¾Êµ µ ´¿Êµ µÊ µ Þ ÖÓ L R R Ò×Û Ö ½º Ì ×ÔÐ Ñ ÒØ Ó ÔÓ ÒØ× ÓÒ ×ØÖ Ò × Ú Ò ´ Ò ËÁ ÙÒ Ø×µ Ý Ý´Ü Øµ ´¼ ¼¼ µ × Ò´¿¼¼ ص × Ò´ ¾¼ ܵ Ì × Ö ÔÖ × ÒØ× µ Û Ú ØÖ Ú ÐÐ Ò ØÓ Ø Ö Ø ÓÒ Ø Ü Ü ×º µ Û Ú ØÖ Ú ÐÐ Ò ØÓ Ø Ð Ø ÓÒ Ø Ü Ü ×º µ ×Ø Ò Ò Û Ú º µ ÒÓÒ Ó Ø ÓÚ º Ò×Û Ö ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Ò ÜØ Ô ººº È Ý× × ½ ¼¿ È Ó½ Ô × ½º Ô Ö Ó ×Ð Ø× × Ô Ö Ø Ý ¼ ¾ ÑÑ × ÐÐÙÑ Ò Ø Ý Ð Ø ÓÒØ Ò Ò ØÛÓ Û Ú Ð Ò Ø ×¸ ½ ¼ ÒÑ Ò¾ ¼ ÒѺ Ï Ø × Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÒÓÒ¹Þ ÖÓ Ò Ð Ø Û Ø Ö × Ñ Ü ÑÙÑ Ò Ø ÒØ Ö Ö Ò Ô ØØ ÖÒ ÓÖ ÓØ Û Ú Ð Ò Ø × Ø Ø × Ñ ÐÓ Ø ÓÒ ´ ´ ´ ´ µ ¼º¼¼½ Ö µ ¼º¼¼½ Ö Ò µ ¼º¼¼¾ Ö Ò µ ¼º¼¼ Ö Ò Ò×Û Ö ½ º Ï Ò Ô Ö ÐÐ Ð ÓÒ ´ ´ ´ ´ Ñ Ó Ð Ø × Ò ÒØ ÓÒ Ò ÖÖÓÛ ×Рظ Ø ÒØÖ Ð Ü ÑÙÑ Ó Ø ×Ø ÒØ × Ö Ò × ½ Ñ Û º ÌÓ Ò Ö × Ø × Û Ø ØÓ ¾ Ѹ Û ÓÙÐ µ ÓÙ Ð µÖ Ù µÖ Ù µ ÓÙ Ð Ø ÒØ Ò× ØÝ Ó Ø ÛÚÐÒØ Ø Û Ø ÓØ Ø Û Ø ÓØ «Ö Ø ÓÒ Ô ØØ ÖÒ Ø Ð Øº Ó Ø Ð Ø Ý Ðº ×Ð Ø Ý Ð º ×Рغ Ò×Û Ö ½º Ô ÒÓ ØÙÒ Ö Ö× ½½ Ø× Ò × ÓÒ × Û Ò × ÓÑÔ Ö × Ø ÒÓØ ÓÒ Ô ÒÓ ØÓ ×Ø Ò Ö ¼ ÀÞ ØÓÒ º Ý Û Ø Ö Ø ÓÒ × ÓÙÐ × Ò Ø Ø Ò× ÓÒ ÓÒ Ø Ô ÒÓ ×ØÖ Ò ×Ó Ø Ø Ø Û ÐÐ Ú Ö Ø Ø ¼ ÀÞ ´ ´ ´ ´ µ ¾º¼ ± µ ½º¼ ± µ ¼º ± µ ¼º¾ ± Ò×Û Ö ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Ò ÜØ Ô ººº È Ý× × ½ ¼¿ È ÖØ ´ÔÖÓ Ð Ñ×µ ÏÖ Ø × ÛÓÖØ ¿ Ñ Ö ×º ½º È Ð Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ × ÓÛ Ò Ó½ Ô × ÔÖÓ Ð Ñ ÓÛ ÝÓÙÖ Ò×Û Ö Û × Ó Ø Ò º Ì Ð ØÖ ¬ Ð Ò× Ø Ö Ò×ÙÐ Ø Ò Ñ Ø Ö Ð × Ò Ø Þ Ö Ø ÓÒ¸ Ò Ø× ×ØÖ Ò Ø Ú Ö × Û Ø ÔÓ× Ø ÓÒ ÓÖ Ò ØÓ ´ · Þµ ¸ ÛØ ¾¼¼ Æ Ò ¼¼¼ Æ ½ Ñ ½º Í× Ò Ù××³× Ä Û¸ Ð ÙÐ Ø Ø Ö Ò× ½¹ Ñ Ù Û Ø ÓÒ ÓÖÒ Ö Ø Ø ÓÖ Ò¸ Ò × ÐÓÒ Ø Ü¸ ݸ Ò Þ Ü ×º z 1 cm 1 cm 1 cm x y E Ò×Û Ö ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Ò ÜØ Ô ººº È Ý× × ½ ¼¿ ¾¼º Ö × ·Õ¸ ¿Õ¸ Ò ·¾Õ Ö ÔÐ ØØ Ö × ¼ ¿¼¼ Ñ × × ÓÛÒº Ð ÙÐ Ø ÓÛ ÑÙ ÛÓÖ Ò ÑÓÚ Ò Ø Ö ·Õ ÖÓÑ Ø× ÓÖ Ò Ð ÔÓ× Ø ÓÒ ×ÕÙ Ö ¸ º Ì Õ ¾ ¼¼ º ÁÒ Ø Û Ø Ö Ø ØÚ º È ÓÖÒ Ö× Ó ×ÕÙ Ö Ó × × ÓÒ Ý Ò ÜØ ÖÒ Ð ÓÖ ØÓ Ø ÑÔØÝ ÓÖÒ Ö Ó Ø Ò×Û Ö × ÔÓ× Ø Ú ÓÖ Ò ¹ q Ó½ Ô × b a s q s q Ò×Û Ö ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Ò ÜØ Ô ººº È Ý× × ½ ¼¿ ¾½º Ô ØÓÖ ½ ¼ × ÓÒÒ Ø ØÓ ½¾¹ÚÓÐØ ØØ ÖÝ Ò ÐÐÓÛ ØÓ Ö ÙÔ ÓÑÔÐ Ø Ðݺ Ì ØØ ÖÝ × Ø Ò Ö ÑÓÚ Ò ½ × ÓÒÒ Ø ØÓ Ò Ò Ø ÐÐÝ ÙÒ Ö Ô ØÓÖ ¾ ¼ º Ï Ø × Ø ¬Ò Ð Ö Ò ÚÓÐØ ÓÒ ½ Ø Ö Ø Ô ØÓÖ× Ú Ö ÕÙ Ð Ö ÙÑ È ½¼ Ó ½ Ô × 12 V C1 C2 Ò×Û Ö ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Ò ÜØ Ô ººº È Ý× × ½ ¼¿ ¾¾º Ì ÙÖÖ ÒØ Á½ Ø ÖÓÙ Ø ¼¼ ª Ö × ×ØÓÖ × ¾ ¼ ¸ Ò Ø Ø ÖÓÙ Ø Ö × ×ØÓÖ Ê × ½ ¼¼ º Ð ÙÐ Ø Ø Ö × ×Ø Ò Êº È ÙÖÖ ÒØ Á¾ ½½ Ó ½ Ô × 6.0 4.0 E I1 R I2 8.0 3.0 Ò×Û Ö ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Ò ÜØ Ô ººº È Ý× × ½ ¼¿ ¾¿º ÐÓÒ ×ØÖ Ø ÓÖ ÞÓÒØ Ð Û Ö Ö ×Ø× ÓÒ Ø Ð ¸ Ò ÙÒ ÓÖÑ Ñ Ò Ø ¬ Ð Ó ¿ ̸ Ö Ø ÒØÓ Ø Ô ÓÒ Ø Ö Ñº Á Ø Ñ ×× Ô Ö ÙÒ Ø Ð Ò Ø Ó Ø Û Ö × ¼ ¼¿¼ Ѹ Ø ÖÑ Ò Ø Ñ Ò ØÙ Ò Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ò ÑÙÑ ÙÖÖ ÒØ Ø Ø Û ÐÐ Ù× Ø Û Ö ØÓ Ð Ø Ó« Ø Ø Ð º È ½¾ Ó ½ Ô × B I Ò×Û Ö ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Ò ÜØ Ô ººº È Ý× × ½ ¼¿ ¾º ÐÓÒ Û Ö ÖÖÝ Ò ÙÖÖ ÒØ Á ¿ ¼ × ×ØÖ Ø Ü ÔØ ÓÖ × Ò Ð Ö ÙÐ Ö ÐÓÓÔ Ó Ö Ù× Ê ¼ ¼ ¼ Ѻ Ð ÙÐ Ø Ø Ñ Ò ØÙ Ó Ø Ñ ÒØ ¬Ð ØØ ÒØÖ Ó Ø ÐÓÓÔ¸ Ò Ú Ø× Ö ¹ Ø ÓÒº È R I ½¿ Ó ½ Ô × I I Ò×Û Ö ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Ò ÜØ Ô ººº È Ý× × ½ ¼¿ ¾º ÌÛÓ Ö Ó ÒØ ÒÒ ¸ ÐÓ Ø ÓÒ Ø Ü Ü × Ø Ü ¼ Ѹ Ò Ü · ¼ Ѹ ØÖ Ò×Ñ Ø Ò Ô × Û Ø ÕÙ Ð ÑÔÐ ØÙ × Ø Û Ú Ð Ò Ø ¾ ¼ Ѻ ÒØ ÒÒ ¸ ØÖ Ò×Ñ ØØ Ò ÐÓÒ ¸ ÛÓÙÐ ÔÖÓ Ù Ò ÑÔÐ ¹ ØÙ Ó ¾¼ ¼ Î Ñ Ø ×Ø ÒØ Ö Ú Ö ÓÒ Ø ·Ü Ü ×º Ð ÙÐ Ø Ø Ô × « Ö Ò ØÛ Ò Ø ØÛÓ × Ò Ð׸ Ò Ø ÑÔÐ ØÙ Ó Ø ÓÑ Ò × ¹ Ò Ð¸ Ø Ø Ö Ú Ö Û Ò ÓØ ÒØ ÒÒ Ö ØÖ Ò×Ñ ØØ Ò º È ½ Ó½ Ô × y 5m 5m x Ò×Û Ö ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Ò ÜØ Ô ººº È Ý× × ½ ¼¿ ¾ º ÌÛÓ ×Ñ ÐÐ ÐÓÙ ×Ô Ö× Ö ÑÓÙÒØ ÓÒ Û Ðи Û Ø ÓÒ ×Ô Ö Ñ Ú ÖØ ÐÐÝ ÓÚ Ø ÓØ Öº Ñ ÖÓÔ ÓÒ × ÔÐ Ñ Ö ØÐÝ Ò ÖÓÒØ Ó Ø ÐÓÛ Ö ×Ô Ö ´ Ø Ø × Ñ Ø × Ø ÐÓÛ Ö ×Ô Öµº Ì ØÛÓ ×Ô Ö× Ö Ö Ú Ò Ò Ô × ÖÓÑ Ö Ð ¹ Ö ÕÙ Ò Ý ×ÓÙÖ º Á Ø ×Ô Ó ×ÓÙÒ Ò Ö × ¿ ¼ ѻ׸ ¬Ò Ø ÐÓÛ ×Ø Ö ÕÙ Ò Ý Ø Û Ø Ö × Ñ Ò ÑÙÑ Ò Ø ×ÓÙÒ ÒØ Ò× ØÝ Ø Ø Ñ ÖÓÔ ÓÒ Ù ØÓ ×ØÖÙ Ø Ú ÒØ Ö Ö Ò º È ½ Ó½ Ô × 48 cm 55 cm Ò×Û Ö ÓÒØ ÒÙ ÓÒ Ò ÜØ Ô ººº ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online