Course Hero Logo

Book4Chapters24and25.docx - De Bello Gallico Book 4...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 7 pages.

De Bello GallicoBook 4 Chapters 24-25Nomen _______________________[24]1At barbari, consilio Romanorum cognitopraemisso equitatu et essedariis, quo plerumquegenere inproeliis uti consuerunt, reliquis copiis subsecuti nostrosnavibus egredi prohibebant.2Erat ob has causassummadifficultas, quod naves propter magnitudinem nisi inaltoconstitui non poterant, militibus autem, ignotis locis,impeditis manibus, magno et gravi onere armorumoppressissimul et de navibus desiliendum et in fluctibusconsistendum
et cum hostibus erat pugnandum,3cum illi aut exarido autpaulum in aquam progressi omnibus membrisexpeditis,notissimis locis, audacter tela coicerent et equosinsuefactosincitarent.4Quibus rebus nostri perterriti atque huiusomninogeneris pugnae imperiti, non eadem alacritate acstudio quo inpedestribus uti proeliis consuerant utebantur.[25]1Quod ubi Caesar animadvertit, naves longas,quarumet species erat barbaris inusitatior et motus ad usumexpeditior, paulum removeri ab onerariis navibus etremis
incitari et ad latus apertum hostium constitui atqueindefundis, sagittis, tormentis hostes propelli ac submoveri

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture