Course Hero Logo

October 2.docx - October 2, 2021 Mahal na talaarawan, Ang...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 out of 1 page.

October 2, 2021 Mahal na talaarawan, Ang pag-eehersisyo ay kinakailangan ng ating katawan upangmabuhay sa matagl na panahon. Hindi lang ito magbibigay ng matagal na buhay ngunit magbibigay sayaat kahinahunan ng isip dahil makakaiwas ka sa mga sakit. Napakasaya ko ngayong araw sa akingpaggising dahil ginanahan ako ng malaman kong may warm up exercise routine kaming gagawin saPhysical Education. Matagal tagal na rin akong di nakakapag-unat ng katawan kaya ito na angoportunidad para magbalik ako sap ag-eehersisyo. Agad akong nagbihis ng P.E. uniform at nagsimula sa
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
GONZALEZ
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture