C14_solutions

C14_solutions - Sauwmus “In CHAPTER CM ?Q¢BL£H.5...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Sauwmus “In CHAPTER CM ?Q¢BL£H.5 "-Putr‘s 12c) -_._.,_ _.—-—._...—'—--—-«_.-.._,_.._,_ S-MCL :5 If: m'l'fla -Cprunr.ré dwccl-wmr jjrgscnPL-‘s (1.13.4ng “an:erme r" [-5 Risa ckdgchgd “nor-Ecuanth {wrung-dd. Mound -I-a 3,: LL? ’Tfig SlurnJSI Lien—L Luise ‘L’D {fir-L Sun-'PM LL15 (Pu—U ml; T61. fibrin 10mg; Lu“: L) I 7116 Cara: SFd‘mti'E “Lo dm41;«(1 Ea—LorrfiuLon SHI!_WJ wu‘Ifi hit. JFBI'CEJLL ?uxlr-M:L :9 fl nfih‘kn "TIM; fircémr. :3. Gi'rncu—CLL m {'54. jjrcscaPz’s Wjutw Win“ r :1.L_.: 7": cL-t' mum-LA 4L5; FoMJgs +a "+64; r:.‘:|}.‘+‘ 3:: jjfpscn‘D—lrs (melulm Mon—n-‘Lw‘i'LA-H-nl LuledL fiIl‘ilufiflL[L3 PemecL “pan—:de mm m.) film—H- Jm n1; Him) Cami; ._..i +5; 514.3” mm it» — +£J {mac eucL mJi GL-‘(li' ("vii/L5] +764: tddzk and 1.36:“. 6"“? llama +112 Swr-‘s \Lramgthan ‘61:”... 3—5 Flu-31b} $.32 -l-:r +5.4 acfiwlm-l; Lime H1. min—id WM‘L‘LJ-LH myt'l 4a; 4'04.ng neg Emu. 4-6; 5;“ "-chA-s \m GIBGLLHV Caawua-Hu.‘ mt Aojmird Ham-.afifm +6.51... 59.3 S h: mi" _, _. L4. ‘ L9 ‘FL or 3;: IphJF x. 445% {fut Sufi. Ldgm Lu: n1ocLLL£chcLP (Ls:st (LP?(Q y\Hq_‘t-(_Lj ‘ a; (.L Lu.“ {:J'vul Seuukil "rtm. :- 2' l m I A; w R. ELL/LA 55 (2/5— H25 31:; = (2/5 “a: J :3; g . Haw-J F2; = ’Imo [Ln : figuogm M 2; = m m“; nuime é‘fCDba : éHx-moé'w T 1.: 2.4, 3— W J 77/; Haiku); RH”: Hogan} _.a I . A MF : ———-— 3 a}. 2 *—-—1 I4); 53 11"“5 DJ; 2:4; MB‘FL F (Fad-{x EDGE-i) S.“ ‘h‘l; ("11-41041 FDA-e u—«UM lwgl 0— ‘FaALl-nr cc 12.,030_ SL4“. Ln! : lfi/T Id'LuJ'e. T ‘3 Tale Pull-1A, we Lia—01!.— IT: 1: H' 2% _ "T' “f LENDE- /-T'£ 51.2%”: 1'; car II: 1" hzfl-‘C’ :' l-ZFLO‘P J H41 Msuu Lag LurrLL'r MAJ-s. I4.- Suuans Smnt‘r loqu L's Lanai-Em!ng finial. Suva Con‘Lstfi‘l’S Lyn-L d; 41¢“.ndom5 (amaM‘Iz Smuxmus To CARVER, CW panama; (ca—«+3 ML. ,5. fl...— . _.__ _. _.-._--.—._. hash-40.5 ‘EardLS 0.100;}- ‘Itt i’JOUJLLfl-JI-fi “5:5 (Au-Lu 0C [Ml—$5 are m oFPusAchchl-aansJ LIL-A amm. Wilt +51; 'nci- Coral C5 buivaJ—l +6: ""OIFIJLL 54-“ he. mom-3:0. Tat r.g;u.4r-lvumd (14.1.1. b TIL. 4mg“ am +0 1m +0F Ln figu is M- or fiflawmc “51.. _ -1 “3:14;: fid no.“ (“L50 19:; Hi; Clixl'f.:_4—\u_n (EC db . A; Shawn M 47C: +5? mm A" 11:1. locumdr'mfj a} nay-t; ‘11:: :t alm- M—«ezv‘vw- car-hm WM :LLI—Jr- » J JEJL-qu'd 11:4,. (cart drama-«1 +61; [comm-Jamal "m Lil-Lar— clL‘L _t'Dl-3(J('l 1ft}. ‘k'eu'uwfl'l C» - T-c-F‘ \J [qu knoufi L1. t—i—LAk—hl’.‘ L _, ML '— ‘4‘4 {:rl [oil LJJF i 2- (uni. -""'_ \n 5w c I mm: H {m “L m”, c' E E h“) hi PL!“ 5‘; 137 2am +11: r ; |_ D __1 mm nu. W‘SE-ht 2:. 4-0;; Lay/gs (it? \E 19....) ) Gui 515442,“... IS in. M'rut—rlla— rev—~65. (LA ch‘lérih ,‘TC.;_ 513%“ ‘c' —CL._.,..L£-1LMLI.3 Gala-‘41:} for ro-Lg-k—uu.-‘s CLLynLJ' 4111.1 2 Aims, (+£13.43nmcflhnlam ‘5; TE”; wri’io- r'cLLuA) agsqwfime,‘ {ind—Luna L: Wumuwgd, libel I H.“ ‘Li'rgii’ T154. clmléniu (-5 Rum—J- ?cdkclu mud “Hie. Wu..- r..1l- flr.‘r§owA :13; a CL” Lq. 1' w:L1. aha «55M_ mat-g CLLJJ'S CHAU ec— “1.4.55 Ls .W-I-Ltdlj aJr *fl; «id-fir. of TC: dLSk” fil/finiw m-u “drum data.“ LU'LLE L04. rrJr‘uiafi-LAA r'<[n_-{...Je. +0111.) (ILA—"Lt! «C ‘i'f._g_ cL-.§|u:_, m Wm anew Saufimus 7:: C-MPT-Em CM 9%BLEH5 (rod-.3 ms: . (10.4.) ?Lufifi.mzk uni-u TL:- .u_.15,-Le! afimrjfiu,‘ tub-fl “due. Cy?“ Fuzz" JEN-=23) ‘5» 2 (Va. MHRE’r Engra) NF ‘HL. uni—kimukuh at: lode. Suing pi +1; (LIE-equ esbmaJmufi M Quid; Q, at; -' 0’2 Mn + 2+2) 2‘ 31¢ : [tech m + 2mm] mat : (yznflfiz k thrl) “31.). 2 (L1H kquDHJZ] “34 i rad b3; —- mum/s : 241.5 Twptmmlllvr +305; 5 m +n hawk M radammfl! M... '.+ an g. HELL Lu; him .Lmfl TfigA- +1.41“ “m4; makflé Sch—9L. 3...”. ‘lfla “Ana-Md: of .w—l—m'- DC- 1i; sis—Lew. 419+ SmakL-u, 5:. m Qxyn" TC” mark at raivafiw-me Inu'eosr: :. 101+. H1 manner {was % Cc-I'(q." LA—n—n-k—g 6...“; Sufi... t curl 11:.» flaimJMAJz Seamus {Joan-i (witch NJ @ m I kin/mun unified“ r n Macaw m; ,[ “(Ski T? 1 ' . a __'?'X ' 5.3L: 1f:__S:-S_—lrz.é/5 M m ‘ _ Lnu “I // PUSunif-Icmzhd' w; - LB 1 5.1'_ {’5 ?‘ m '”""'“'L mt "M‘fiIP FMHL— _ I1. “40.1,... M MCI (+9? then-J} (41-? u-(us) FF “’0‘ 2- M 76.1 SELL/«é!an .5 SMAJa: «ta-Hi; 'ignuwhhr iarclauw._LC1. 5.19%.“, is 1-6”: Way” “511:. :f-lrdrnsrm‘ M 1'54 4144:. Lm‘thd-S- "TL. sws-lem an...” L2; caASaAM-gd Lei—\gmklj rSolanLeA SI—"LJ— A— 15 “£12.51 4v WA" 5—15an +5.4. map-Aha cums. I Luikl (ASL-Mu. ,‘chd‘! an“ 0-.-:\' S'LJ_C,_+LL\JLAI m, fun—5.5.x; anus ?L.d ff“ w¢.\-1LL+5 ogmd— 0.1.” firm, Eat Mal owns 1 and: why.” er +0 T62 IL-tfi'gf‘lfit; mng‘LJl-s an: Lilith-CL 0.2.“ QM rck-awlwn (IL-9403. I m.“ [clam-av. TELL WALES 05 +5; -1?E.L-kcoru (pi-‘5 Llll‘iL-L—I'MfiLiLK‘I’ "} Md Lfiflc‘rL hi1; Menuhin—ail uwh}; of hi, 9115.4"; auisk‘rdchul MM; (uh-3+ 0L lurle fl‘uccl qPr-u.m41m' LAME: Qu‘ mad,“ m‘buLJfluw LIE CMLMMCL) SQL.t.-T(an.5§ ‘m CA-LJLF’T'EK (LU-l 922031345 Cami“) (6.1.4 ) I; «1-33.; :1; :3; EL”! ff; = I? 1- writ-1. M'I'JF: 'IP+ 2.14411 I; = I? 4 wrfi’h Jar-42.— 'LP+ 2.“er mu. HE—lmxk- TaL nag; m.Lu—dfl. be fit. ME-JJ-CJ— £%—¢G_*10d'l} LL}; LuL-JQ, I TIP + zMr;-L]LAJ|. = [IF J-ZHrfz—l uJF .S—olue. fiar' 1? 3 IF (ML—HF.) '3 2-HT}: uJF - 2MFL=LIJL IF : Rmflrfi m; - Hit—0L.) tuL-L-Jp 'fl‘fi M was A ngkcl)[(.zM)EC§.1fs)- {main {5}] 1215‘ “fig IF I -——r—-———- r 2 0.51 had} (.91- 5.11/5 “4-3/5 Hut mash-.m- LrLt'AE T15; cerrccl' tMA‘H 0M4 S~fln £3: a. “mm-Jr of u-quhcu, . ‘91:, waflJ-l-md; 5am; rghsnnalgu, - 4-1. 4136'ng m—més t5 HPICé—HLJ 50:30 kcfi I {at-c" "I'd; mag 15. EurahA (mos‘ttui‘) ncA' {m LTD—n fin. $~1MMLM1 CgéuS. ...
View Full Document

This note was uploaded on 04/17/2008 for the course PHYS 120 taught by Professor Decarlo during the Spring '08 term at DePauw.

Page1 / 4

C14_solutions - Sauwmus “In CHAPTER CM ?Q¢BL£H.5...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online