Course Hero Logo

Studimi-mbi-tregun-e-punes.pdf - Studim mbi nevojat dhe...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 41 pages.

Studim mbi nevojat dhe mundësitë që ofron tregu i punëspër të mbështetur fuqizimin ekonomik të të mbijetuarave tëtrafikimit dhe dhunës në familje në Tiranë, Kukës, Dibër dheSarandëPërgatitur nga ekspertët:Manuela MURTHISonila SULAJZef GJETATiranë, Nëntor 2018
Kapitulli:PËRGATITJA PARAPRAKE (GRUMBULLIM INFORMACIONI)2Titulli & të dhënat e autoritEmri i konsulentit/autoritTë dhënat e autoritManuela MURTHIE diplomuar si ekonomiste dhe me sfondin e saj pas-akademik në fushën e ShkencësZhvillimore, Znj. Manuela Murthi ka më shumë se pesëmbëdhjetë vjet eksperiencëhulumtimi, planifikimi, zbatimi dhe vlerësimi të reformave dhe iniciativave tëpolitikave socio-ekonomike. Znj. Murthi është e kualifikuar dhe me shumëeksperiencë si në metodat sasiore apo cilësoretë kërkimitqë ndjekin aktivitetekërkimore në fushat e Varfërisë dhe Përfshirjes Sociale, Popullsisë dhe Zhvillimit,Analizës së Politikave Sociale, Qeverisjes së Mirë, Sundimit të Ligjit; Mjedisi dheShëndeti. Aktualisht ajo punon edhe si Vlerësuese e jashtme e Programit përKomisionin Evropian në fushën e Statistikave; Shkencës dhe Kërkimeve; Reformën eDrejtësisë dhe Koordinimin e Donatorëve, në qasjen e sektorit horizontal në Shqipëri.Sonila SULADiplomuar si ekonomiste dhe përqendruar në financë dhe bankë, me sfondin e sajpas-akademik në fushën e Biznesit Social dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm, Znj. SonilaSULA (NEÇAJ), dhe ka më shumë përvojë se dhjetë vjet në Bankë, kredi dhemikrokredi, hulumtim, planifikim dhe zbatim të projekteve zhvillimore në fusha tëndryshme në Shqipëri. Znj. SUKA është e kualifikuar dhe me shumë eksperiencë si nëmetodat sasiore dhe cilësore të kërkimit, veçanërisht në nxitjen e sipërmarrjes së re,biznesit social etj. Ajo ka përvoja në mbështetjen e biznesit në Planet e Biznesit.Zef GJETA(Prof. As. Dr)I diplomuar në bujqësi dhe me diplomë pasuniversitare në IAMCH (InstitutiAgronomik Mesdhetar i Chanias) në Kretë të Greqisë me diplomë Master përmenaxhimin e duhur të burimeve natyrore. Ai mbrojti doktoraturën e tij pranë UBT-së. Eksperti kombëtar në OBUB - Organizata Botërore e Ushqimit dhe Bujqësisë(World Food and Agriculture Organization), FNZHB - Fondi Ndërkombëtar përZhvillimin e Bujqësisë (International Fund for Agriculture Development), WB - BankaBotërore (World Bank), SHVJV - Shërbimi Vullnetar Jashtë Vendit (OverseasVolunteers Program), Zyra e Projekteve dhe Trajnimi i Biznesit në Dhomën e Tregtisëdhe Industrisë në Tiranë. Ai është autor i artikujve shkencorë dhe komunikues, si dhebashkautor i 16 librave shkencorë dhe është i njohur si përpilues dhe zbatues i 36projekteve bujqësore. Autor i 10 librave me humor, autor i 16 librave në fushat ebujqësisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm rural. Autor i Librit Metodik "Menaxhimi iCiklit të Projektit (Project Cycle Management)".
Kapitulli:PËRGATITJA PARAPRAKE (GRUMBULLIM INFORMACIONI)3LISTA E SHKURTIMEVEOSHCOrganizatë e Shoqërisë CivileVKMVendim i Këshillit të MinistraveD&ETë Ndryshëm & Të BarabartëADSHAnketa Demografike e ShëndetitVDHFViktimat e Dhunës në Familje

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 41 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
jane smithi
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture