Baraka - baraka-shufism ndi mmadu na-za ezi ha putara...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: baraka -shufism, ndi mmadu na-za ezi. ha putara nwobele mmemme ihe n' ihu buddha...ufodu nwe dada n' chant n ' agu akwukwo nso ya. ndi jew na-ekpere n' wailing wall. ndi muslims, na-ekpere n'masjid n' ekene Allah n' masjid...muslim wome n'masjid na-kiss lock n'masjid....ndi catholik na-eme mass nke incense. Buddist monks na-light oku n'candles as they pray. Oku di shiri ike...Meditation n' okwute nke abuo...mana kita trade has changed much...beginin at the shores..Nee irrigation systm, n' deserted temples of deserted Gods...places of worship now run bare...I fu men n' tupi n'ani chanting mana amaram kwanu......Ne volcanos..Ne nwgere nke ato na nature mgbeobuna....oge na-gbo ose...ne sere drwigng rapuru nke ndi australia na papua new guinea..Masai of kenya in tradtional attire living free of the wahalla of commutiam system...creating their attire...Young Masai men and women performing traditional dance....native people of the Amozons in brazil performind tradtional dance...tratitional people of melanessia[papua new guinea and autralia]..nee mmiri=rebirth, purity, cleansing. Yak sara ndi ooyibo cut the trees of the ndi amazona which in a way symbolized the destuction of their culture and the birth of and idustrial force of capital...see modern homes in urban ares dveloped in places where irrigation ones layed in brazil[or souther america...idk]...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online