20 tips_chup_anh_kythuatso - Hafoto | 1 | P a g e Tip 1...

This preview shows page 1 - 2 out of 40 pages.

Hafoto | 1 | P a g e Tip 1: Camera setting. Để b ảo đả m có d li u t t và ch p v i hi u qu cao th? vi ệc đầ u tiên là ph i ch n nh ng "setting" sau đây chính xác: file format, color space, ISO setting, white balance, exposure, color temparature, auto focus point, metering mode, và lens. Tôi cho r ng các b n x d ng t medium t i high-end camera, ngh ĩa là có nhữ ng setting nêu trên. Tôi xin l ần lượ t th o lu n t ng ph n m t. 1. File format: N ế u b n ch ọn white balance và color temperature đúng th ? xin b n t tin và m nh d n ch p "JPEG large". V i format này, b ạn đ ? có đủ ch ất lượng (quality) để chu n b "edit" trong PS. B ản thân tôi đ ? t ng ch ụp Canon EOS D30 (3 MegaPixel) và sau đó dùng kỹ thu ật PS để phóng l ớn đế n 20-by-30 inches mà nh?n v n r nét. Hơn nữ a, portrait photographer th ườ ng ph i ch p v i s lượ ng l n, n ếu như chụ p RAW th? không ch ứa dượ c nhi u l m trên memory card và n ế u b n có máy tính "ch m" th? s m t nhi u th? gi upload, ch nh white balance, color temperature, convert thành JPEG, nh ng vi c này làm gi m hi ệu năng của ngườ i ch p. 2. Color space: Ch ọn Adobe RGB hơn là sRGB, v ? sRGB dành cho Internet, c?n RGB dùng cho m i trườ ng h p. N ế u b n ch p RGB r ồi sau đó quyết đị nh dùng cho Internet th? b n ch có vi c "compress" nó l i trong PS là xong. 3. ISO setting: ch n ISO cao nh t mà máy c a b n có th "ch ịu dượ c" mà không b "noise". Thông thườ ng th? ISO th p cho k ế t qu t ốt hơn, nhưng những máy sau này như Canon EOS 20D có thể ch p đươc ỏ ISO setting 400 mà v n không b "noise". T n d ng s ti ế n b này, b n có th để t c độ ch p cao và c định (1/125s) để b t máy ch n kh ẩu độ l ớn (trương hợ p ch p h th ng TV, t c là b n ch n t ốc độ, để máy ch n kh ẩu độ ). L? do ch p t ốc độ nhanh là v? trong khi ch p chân dung, b n ph i di chuy n nhi ều và điề u khi n model cùng lúc nên r t d b run máy.Hơn nữ a v i ISO setting cao và t c độ cao, ta luôn đượ c kh ẩu độ l ớn (điề u này c n thi ết để có chi u sâu ảnh trườ ng h p, c n thi ế t cho portrait). Cho em ngh ĩ mệ t chút nhé. 4.White Balance: Y ế u t này quy ết định đế n "tông" màu (l nh, nóng, neutral). H u h ế t các máy đều có auto, nhưng ta nên để đúng theo trườ ng h p (coi manual c a máy b ạn để bi ế t r? h ơn).
Image of page 1

Want to read all 40 pages?

Image of page 2

Want to read all 40 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 40 pages?

 • Summer '14

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern