Course Hero Logo

fil-paglalagom.docx - Panimula: Ang pag-aaral na ito ay...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 out of 1 page.

Panimula:Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa layuning madetermina ang mga posibleng epekto ng mgabanyagang kultura sa kabataang pilipino. Ang ginamit na pamamaraan ng pananaliksik aydeskriptib at normatib na sarbey naman ang teknik na ginamit sa pangangalap ng mga datos atimpormasyon. Nagbigay ang mga mananaliksik ng sampung (10) kwestyoneyr na ginamit nainstrumento sa pagkuha ng mga kasagutan mula sa mga respondent. Ang pag-aaral na ito ayisinagawa sa taong-akademiko 2021-2022.Layunin/Suliranin 1:Ang mga posibleng epekto ng mga banyagang kultura sa mga kabataang Pilipino.Paglalagom:Ang pag-aaral na ito may layong suriin ang mga posibleng epekto ng mga banyagang kultura samga kabataang Pilipino. Ang mga dayuhang bansa ay may malaki at malawak na epekto sabuhay ng mga kabataang Pilipino ngayon. Dahil sila ay maimpluwensya, walang alinlangan namagkaroon ito ng epekto sa kanilang paraan ng pamumuhay. Gayunpaman, sa henerasyon
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
GONZALEZ
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture