Course Hero Logo

Marc Chlyde R PILING LARANG.docx - Marc Chlyde R. Laongayan...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Marc Chlyde R. Laongayan12 STEM LeibnizPILING LARANGKUWARTER 2 – MODYUL 10PAGSULAT NG SULATING AKADEMIKO(LAKBAY – SANAYSAY)PAGSASANAY 32:SA GILID NG DAGATAng tabing-dagat ay ang lugar na pupuntahansa tuwing may taong nalulungkot, gustong mag-relax, o para lang magsaya. Kadalasan, ito aypalaging mapayapa at tahimik. Masaya akongpumunta sa dalampasigan para lang maglarong buhangin at magtayo ng magagandang sandcastle o kahit lumangoy lang sa tubig. Ngunitnapagtanto ko na kailangan ko ng isang lugarna pupuntahan para sa karamihan ng akingoras sa panahon ng tag-araw pagkatapos nglahat ng stress mula sa paaralan at karamihanpara lamang magkaroon ng magandang oras atmagpahinga. Kaya, walang mas mahusay nalugar para sa akin upang magawa iyon kaysasa beach.Ang dalampasigan ay magiging isangperpektong lugar upang puntahanupang mag-enjoy at mag-relax dahil sakalmado nitong nakapalibot na mgalugar, ang magandang kalikasan namayroon ito, itinuturing ng maraming

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
GONZALEZ
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture