B1766 - REPORT Ammonia slip measurements on ships with NOX converters A study of different techniques Erik Fridell Erica Steen B1766 December 2007 This

B1766 - REPORT Ammonia slip measurements on ships with NOX...

This preview shows page 1 - 5 out of 38 pages.

REPORT Ammonia slip measurements on ships with NO X converters A study of different techniques This report approved 2008-01-17 Peringe Grennfelt Scientific Director Erik Fridell Erica Steen B1766 December 2007
Report Summary Organization IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Project title Ammonia slip measurements on ships with NO X converters A study of different techniques Address P.O. Box 5302 SE-400 14 Göteborg Project sponsor The Swedish Maritime Administration Siemens Laser Analytics AB Wärtsilä DEC Marine AB The Swedish Environmental Protection Agency Telephone +46 (0)31-725 62 00 Author Erik Fridell Erica Steen Title and subtitle of the report Ammonia slip measurements on ships with NO X converters A study of different techniques Summary See main text Keyword Ammonia slip, selective catalytic reduction, laser absorption, infrared absorption Bibliographic data IVL Report B1766 The report can be ordered via Homepage: , e-mail: [email protected], fax+46 (0)8-598 563 90, or via IVL, P.O. Box 21060, SE-100 31 Stockholm Sweden
Ammonia slip measurements on ships with NOx converters IVL report B1766 A study of different techniques 1 Sammanfattning Ett antal tekniker för att mäta ammoniakkoncentration i rökgaser har utvärderats. Syftet är att finna tillförlitliga metoder att analysera ammoniakslip från fartyg utrustade med SCR-utrustning för kväveoxidrening. Tester har gjorts ombord två fartyg samt i laboratoriemiljö. De testade metoderna är FTIR, laserabsorption, våtkemisk metod samt en metod, där ammoniak oxideras till NO X över en katalysator. Lasermetoden är en in-situ metod, där sändare och mottagare placeras på flänsar på ömse sidor på avgaskanalen, emedan de övriga metoderna är ex-situ , dvs bygger på att en viss gasmängd sugs ut ur avgaskanalen till instrumenteringen. I fältstudierna fungerade lasermetoden bra och gav resultat med hög känslighet och bra tidsupplösning. FTIR fungerade ej bra för låga koncentrationer. Tidsupplösningen är bra men med en viss fördröjning. Vid stråkbildning fås varierande koncentration beroende på var sonden är placerad i rökgaskanalen. Vid laboratoriestudierna observerades ett stort inflytande av syre på den uppmätta ammoniakkoncentrationen. Den våtkemiska metoden gav tillförlitliga resultat. Tidsupplösningen är mycket dålig och metoden är känslig för stråkbildning. Katalysatormetoden fungerade i laboratoriet men inte i fält då katalysatorn deaktiverades, troligen av svavel i rökgasen.
Ammonia slip measurements on ships with NOx converters IVL report B1766 A study of different techniques 2 Summary A number of techniques to measure the concentration of ammonia in exhaust gas have been evaluated. The objective is to obtain reliable methods for measuring ammonia slip from ships equipped with SCR systems for cleaning of nitrogen oxide emissions. The methods tested are FTIR, laser absorption, a wet chemical method and a method where ammonia is oxidised into NO X over a catalyst. The laser method is an in-situ

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture