Course Hero Logo

FPL-2.pdf - Filipino sa Piling Larang (Akademik)...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 6 pages.

1Filipino saPiling Larang(Akademik)SupplementaryLearningMaterial
2Inaasahan na :Mula sa elementarya hanggang sa Junior High School, iba’t ibang sulatin angiyong natutuhan. Natatandaan mo pa ba ang mga sulating ito? Makikilala moang iba’t ibang anyo ng akademikong pagsulat ayon sa layunin, gamit, atkatangian. Sa kursong iyong kinukuha, higit mong kakailanganin angkasanayan tungkol dito. Pagkatapos sa nito, ikaw bilang mag-aaral ayinaasahang:Nakikilala ang iba’t ibangakademikong sulatin ayon sa: (a)Layunin (b) Gamit (c) Katangian (d) AnyoLayunin:Nakikilala ang iba’t ibang akademikong sulatin batay sa layunin,gamit, katangian at anyo.Naibibigay angmga layunin, gamit, katangian at anyo ng iba’t ibangakademikong sulatin.Naisasabuhay ang kahalagahan ng akademikong sulatin sa pang-araw-araw na buhay.Unang PagsubokPagsasanay APanuto: Tukuyin kung ano ang inilalarawan ng mga pahayag sa bilang 1-10at isulat sa sagutang papel. Hanapin at bilugan ang mga sagot satalahanayan .Maaaring ito ay pahalang,pababa,pahilig o pabaligtad1.Saligan ng paniniwala2. Kalidad ng pagiging kapani-paniwalaPANIMULANMABINBUGGIATATLUSERBNUTHEKWBMEANAETRMJIMNAySNEDIBEAYAIADAHATLANSMEBTKOIGUBIBSMDDKHTUNITEAOSYAOGLRNHMIUPDMIABIGKPDTADKOTBEAEHTANYOEYQFOTDUSERSPAGSUSURIN
33. Ibinatay sa mga pangyayari4. Tagasaliksik5. Malalim at masusing pag-aaral.6. Pinaikling nilalaman ng isang pag-aaral.7.Unang bahagi ng pananalita upang ipakilala ang paksa at layunin.8. Inaasahang bunga ng isang pangyayari o pag-aaral.9. Datos mula sa iba’t ibang akda.10. Hitsura o pormat ng isang sulatin.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
LPAZ
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture