Course Hero Logo

KOM_Q1_Week1-2.pdf - PANGALAN: _ BAITANG AT SEKSIYON: _...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

PANGALAN: __________________________________________ BAITANG AT SEKSIYON: ___________________PETSA: ________Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang PilipinoGAWAING PASULAT SA KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINOUNANG KWARTER ARALIN 1Aralin 1 at 2KONSEPTONG PANGWIKAKompetensi sa Pagkatuto:Natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mgakonseptong pangwika.Layunin ng Aralin:1. Natutukoy ang kahulugan ng wika.2. Naiisa-isa ang katuturan at katangian ng wika.3. Natutukoy ang Wikang Pambansa.PANGKALAHATANG PANUTO:1. Ang gawaing pasulat na ito ay karagdagang gawain para sa Komunikasyon at Pananaliksik sa Wikaat Kulturang Pilipino sa pagsasanay at paghasa sa kaalaman sa bawat mahalagang kompetensi.2. Sa pagsasagot ng aktibiti, mainam nabasahing mabutiang bawat diskusiyon at lektyur upangmagkaroon ng pang-unawa sa aralin.3. Gawingmaayos ang pagsulatsa pagsasagot ng mga aktibiti.4.Sundin ang mga panutosa bawat gawain atiwasan ang mga blangkong sagot.5.Gumamit ng stapler wire o fastenerupang pagsamasamahin ang bawat araling iyong sinagutam.6.Isumite sa takdang araw at oras na inilaansa gawain.Mungkahing linggohang plano: (batay sa iskedyul na inilaan ng paaralan sa bawat asignatura)Ika-1 LinggoIka-2 LinggoUnang arawIkalawangarawIkatlongarawIkaapat naarawUnang arawIkalawangarawIkatlongarawIkaapat naarawPanimulangPagtatayaGawain 1Gawain 2TuklasinSuriin,PerformansIsaisip,Gawain 3Isagawa,Gawain 4RepleksiyonPanimulang PagtatayaPanuto: Piliin ang tamang sagot sa bawat bilang. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang bago angbilang._________1. Ginagamit ang Wikang Filipino upang magkaintindihan ang mga Pilipinong may iba’t ibangunang wikang kinagisnan. Ang Filipino rito ay ginagamit bilang__________.A. Wikang Pambansa B. Wikang OpisyalC. Lingua FrancaD. Wikang Panturo_________2. Kung ang wika ay ginagamit bilang wika sa mga transaksyon at komunikasyon sa gobyerno,pasulat man o pasalita, gamit ito bilang __________.A. Lingua FrancaB. Wikang PambansaC. Wikang OpisyalD. Wikang Panturo_________3. Ayon sa kanya, ang wika ay isang sistema ng mga tunog na isinaayos sa paraang arbitraryo.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
LPAZ
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture