Course Hero Logo

Pagbasa.docx - Karagdagang Gawain Isagawa A.Talakayin ang...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Isagawa1.Problema sa Tubig2.Ang problema sa tubig ay karapatdapat gawingpaksa ng aking gagawing pag-aaral sapagkatkasalukuyan namin itong nararanasan sa amingkomunidad.Sa 17 taon kong pamumuhay saaming komunidad ay ngayon lang ako nakaranasnang problema sa tubig. Ang tubig ay isa sa mgapangunahing pangangailangan ng isang tao kayakapag ito ang naging problema ay tiyakmagdudulot ito ng iba’t ibang purwesyo sabuhay ng tao.3.Kung galing sa internet:a.Pangalan ng awtor:Ben Tulfob.Petsa ng paglathala:March 15, 2019c.Pamagat ng artikulo o pag-aaral:Krisissa tubig, may nagpabaya ba?d.URL kung saang website kinuha:-star-ngayon/opinyon/2019/03/15/1901688/krisis-sa-tubig-may-nagpabaya-baKaragdagang GawainA.Talakayin ang paksa1) Tungkol saan ang paksa? (Unang Talata)NAKAKAIRITANG init at krisis sa tubig. Ito ngayon ang pro-blema sa Metro Manila na posibleng tumindi pa kung hindimaaagapan. Walo hanggang dose oras na walang suplay ngtubig sa iba’t ibang parte ng Metro Manila. Magkaroon manng tubig ulit, apat na oras lang tumatagal. Kung patuloy ang

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
LPAZ
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture