Course Hero Logo

Q2-LECTURE-LINGGO-5-IMAHE-AT-SIMBOLO.pptx - Imahe at...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 10 out of 23 pages.

Imahe atSimbolo ngMaiklingKuwentoIkalawang MarkahanLinggo 5
Panalangin
Atendans
Mga Paalala sa Oras ngKlase-Manatiling nakatutok at aktibo sa klase-Huwag kalimutang mag-MUTE kung walangnais sabihin upang hindi maabala ang klase-Mag-UNMUTE kung may nais sabihin, kunggustong sumagot o kung may katanungan parahumingi ng permiso upang makapagsalita(Banggitin ang apelyido) at antaying tawagin ngguro-Manatiling bukas ang camera-Gamitin ang chat box sa makabuluhang paraan
Layunin:maipaliliwang ang kahulugan ngimahe at simbolomabibigyang-kahulugan angmga imahe at simbolo sabinasang kuwento.
Ano angImahe atSimbolo?
Imaherepresentasyon ng isangbagay tao o ideya;larawan na binubuo ng isangakdang pampanitikan;larawang ginagamit paramaging sentral narepresentasyon ng isangakdang pampanitikan
Simbolomga salita na nag-iiwan ng iba’tibang pagpapakahulugan samambabasa pero dapat na di-nalalayo ang kaniyanginterpretasyon sa nais ipaabot ngmay-akdabagay na kumakatawan, tumatayoo nagpapahiwatig ng isang ideya,larawan, paniniwala o aksiyon
Halimbawa:puti okaputiankalinisan okadalisayanpulakatapanganasulkapayapaan

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 23 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
LPAZ
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture