pdf_20211022_095521_0000.pdf - Bahay na kulungan Kamusta...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Kamusta ang araw mo? Kumpleto ba ang mga supply ng mga pangangailangan mo? O, kaya aynaiinip ka a sa bahay niyo?Kung ako ang tatanungin masasabi kong magulo ang kalagayan natin ngayon sanhi ng pandemyang nararansan natin ngayon.Maraming bagay ang nagbago gaya na lang ng pagpapatupad ng lockdown na kailangan muna nating makulong sa ating mgatahanan ng pansamantala alinsunod sa batas ng pamahalaan. Habang tayo ay nasa ating mga tahanan may ilang mga hinggil angmga Pilipino tungkol sa pinapatupad na lockdown. Ilan na sa mga reklamo nila na kapag nawalan sila ng trabaho dahil sa lockdownay mawawalan rin sila ng sahod na ipangtutostos nila sa kanilang pamilya. Isa rin sa mga problema ng mga Pilipinong negosyanteang pagsasara sa mga ilang negosyo nila. Bagaman marami ang hindi sang-ayon ukol sa pagpapatupad ng lockdown. May piling mga
End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
LPAZ
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture