Bölüm 11 - METAL OKST YARI LETKEN ALAN ETKL TRANSSTRLER...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

1 METAL OKSĠT YARI ĠLETKEN ALAN ETKĠLĠ TRANSĠSTÖRLER SAYISAL DEVRELERĠNE GĠRĠġ Sayısal mantık entegre devrelerindeki en önemli metal oksit yarı iletken alan etkili transistör, silisyum N- kanal oluĢturmalı transistördür. Bu elemanın elektronlarının daha yüks ek hareket yeteneği olduğu için P - kanallı MOSFET’e göre daha özelliklidir. Voltaj uygulanmadığı durumda kanal oluĢturmalı MOSFET kapalı olur ve bundan dolayı, bu elemanlar sayısal mantık devreleri için idealdir. UygunlaĢtırılmıĢ (tamamlayıcı) N - kanallı ve P- kanallı MOSFET’ler kullanılarak, düĢük güç kaybı olan, CMOS (complementary MOS, tamamlayıcı MOS) olarak belirtilen yeni bir devre tasarımı yapılmıĢtır. NMOS elemanları, sadece N - kanallı MOSFET’lerden oluĢan mantık elemanlarıdır. Her bir geçitteki ana eleman kanal oluĢturmalı MOSFET’tir. Yük elemanı ise kanal oluĢturmalı veya kanal ayarlamalı MOSFET olabilir. Silisyum kullanılan NMOS ve CMOS sayısal entegre devre elemanları, BJT’lere göre daha küçük boyutlu ve daha düĢük güç kayıplı olmalarından dolayı, VLSI ve ULSI devrelerinde kullanılmıĢlardır. Sayısal entegre devrelerin üretiminde önemli birkaç MOS mantık elemanı kullanılmaktadır. Bunların en önemlileri NMOS, CMOS ve HCMOS olarak adlandırılır. Bu elemanların hepsinde aktif ve yük elemanı olarak sadece MOSFET transistörler kullanılır. NMOS’da sadece N- kanallı transistörler kullanılır fakat CMOS ve HCMOS’da N - kanallı ve P - kanallı eleman çiftleri kullanılır. N - kanallı ve P - kanallı transistörler birbirini tamamladığından dolayı, “C” harfi tamamlama (complementary) kelimesinin baĢ harfidir. “H” harfi, yüksek (high) yoğunluk ve yüksek (high) hız kelimesinin baĢ harfi olmasından dolayı kullanılmaktadır. MOS mantık devre giriĢlerinde geçitleri statik yük oluĢumundan ve bozulmadan korumak için PN jonksiyon di yodları kullanılabilir. Bununla birlikte, MOSFET elemanları içerisinde bu elemanlar gerçek mantık devre elemanları olarak kullanılamaz. Bu bölümde, N - kanallı MOSFET’ler üzerinde durulmaktadır. Daha sonra, kanal oluĢturmalı MOSFET’ler açıklanacaktır çünkü bunlar MOS sayısal mantık devrelerinde kullanılan en önemli elemanlardır. MOSFET ĠĢlem Kipleri N- kanallı MOSFET’in devre sembolü ġekil 7.1a’da görülmektedir. Kaynak ve gövde birbirine bağlıdır. Bu durum, ġekil 7.1d’de gösterildiği gibi her zaman geçerli değildir. EĢik Voltajı N- kanallı MOSFET’te akaç akımının akaçtan kaynağa akması için kapı - kaynak voltajının elemanın eĢik voltajı V T ’den daha fazla olması ve akaç - kaynak voltajının sıfırdan büyük olması gereklidir. EĢik voltajı, fiziksel boyutlara bağlıdır ve MOS elemanlarının parametrelerinde açıklanmaktadır. Kanal oluĢturmalı NMOS transistörlerde eĢik voltajı pozitif, kanal ayarlamalı NMOS transistörlerde ise negatiftir. PMOS elemanlarında eĢik voltajı, karĢılık gelen NMOS eĢik voltajlarının ters iĢaretlisidir. EĢik voltajının iĢaretleri Çizelge 7.1’de verilmektedir.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern