Bölüm 2 - BLM 2 DYODLAR 2.1 PN Jonksiyonlu ve MN Schottky...

Info icon This preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÖLÜM 2 DİYODLAR 2.1. PN Jonksiyonlu ve MN Schottky Diyodları 2.2. Diyod Modeli 2.3. Diyod Kapasitansı 2.4. Varaktör Diyodları 2.5. Diyod-Direnç Mantık Devresi 2.6. Kenetleyici Diyodlar 2.7. Seviye Kaydıran Diyodlar
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Bu bölümde PN jonksiyonlu ve MN Schottky diyodlar anlatılmaktadır. Bu elemanlar; değişken kapasitans, dc voltaj seviyesini kaydırma ve mantık devre girişlerinde kenetleyici diyod olarak çeşitli mantık işlemlerini gerçekleştirir. Bu konuda önce yarı iletken diyod devre modelleri açıklanmaktadır. Diyod-direnç mantığı bunları takip edecek şekilde anlatılmaktadır. Diyod-direnç mantığı en basit mantık eleman olup bazı sakıncaları vardır. Daha sonraki kısımlarda kenetleyici ve seviye kaydıran diyodlar anlatılmaktadır.
Image of page 2
2.1. PN Jonksiyonlu ve MN Schottky Diyodları   PN jonksiyonlu yarı iletken diyodlar ve Schottky MN diyodları sayısal entegre devrelerin önemli elemanlarındandır. Bu elemanların devre sembolleri, akım ve voltajları ile birlikte Şekil 2.1'de görülmektedir. Şekil 2.1. Diyod Sembolleri: a) PN jonksiyon b) MN Schottky diyod
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Diyodlar, iki kutuplu entegre devre elamanı olarak kullanılmaktadır. Kenetleyici diyodlar, mantık devresi girişlerinde kullanılmaktadır. Kenetleyici diyod olarak kullanıldıkları durumlarda, anahtarlama yapan geçiş voltajlarını azaltma görevleri vardır. Kenetleyici diyodlar, normal devre çalışmasını etkilemez. Şekil 2.2'de PN ve MN diyodların kesitleri verilmiştir. Kesitler epitaksiyel iki kutuplu entegre devre olarak gösterilmiştir. PN Jonksiyonlu Diyodlar PN jonksiyonlu diyodlar, iki kutuplu jonksiyon transistörlerin (BJT) üç bölgesinden ikisinden oluşmaktadır. BJT'nin performansını iyileştirebilmek için çeşitli P ve N katmanları seçilir.
Image of page 4
Schottky (MN Jonksiyon) Diyodlar N - tipi bir yarı iletken ile bir metalin jonksiyonu ile MN Schottky diyodları oluşturulur. Schottky diyodları, PN diyodları gibi doğrultucu diyodlardır fakat bu tür diyodlarda elektronun tek yönde akmasını sağlayan bir metal, bariyer olarak P bölgesi yerine konmuştur. Silisyum katkılı N tipi madde ile bütün metaller jonksiyon haline getirilip Schottky diyod elde edilemez. N-tipi silisyum yarı iletken malzeme olduğu zaman MN Schottky diyodlarını oluşturmada en çok kullanılan metal platin silisittir (Pt 5 Si 2 ). Si üzerinde Pt'yi çökelterek ve 600 C'de ısıtarak Pt 5 Si 2 oluşturulur.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2.2. Diyod Modeli Schokley Akım-Voltaj İfadesi PN jonksiyonu ve MN Schottky diyodlarında DC akımın voltaja bağlı olan akım-voltaj ifadesi şu şekilde verilmektedir:      I S = ters doyum akımı (A) 1) (e I I T D / V S D T = termal voltaj q kT T k = Boltzmann sabiti = 1.34x10 -23 J/ K T = sıcaklık ( K) q = elektronik yük = 1.60x10 -19 C
Image of page 6
Schokley denklemi olarak da bilinen bu ifade, değerinde sıcaklığa bağlıdır. Ters doyum akımı, ters kutuplandırılmış diyod üzerinden akan sızıntı akımıdır ve PN jonksiyon diyodlarında pA veya daha azdır, MN Schottky diyodlarında A veya daha azdır.
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern