wyklad-1-2009 - System prawa PPwG prof Stanisaw Pitek...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Wydział Zarządzania UW 2009 1 System prawa PPwG prof. Stanisław Piątek dyżur: czwartek 19.30 – 20.30, pok. B320
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Wydział Zarządzania UW 2009 2 Zakres przedmiotu System prawa Akty normatywne (prawodawcze) Stosowanie prawa Władza ustawodawcza Władza wykonawcza Administracja gospodarcza Konstytucyjne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej Przedsiębiorca Podejmowanie działalności gospodarczej Działalność gospodarcza państwa i samorządu terytorialnego Ochrona konkurencji i konsumenta Administracyjna regulacja obrotu towarami i usługami Wykorzystanie zasobów środowiska Gospodarka nieruchomościami Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Odpowiedzialność prawna w działalności gospodarczej
Image of page 2