wyklad-8-2009 - Dziaalno gospodarcza przedsibiorca i...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Działalność gospodarcza, przedsiębiorca i przedsiębiorstwo PPwG 2009
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Działalność gospodarcza (1) Legalna definicja działalności gospodarczej (skutki) Art. 2 SDG. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły . Uniwersalny charakter definicji Przedmiot działalności gospodarczej – brak definicji rodzajów działalności Problem działalności zawodowej – brak definicji, jeden z rodzajów działalności gospodarczej np. wolne zawody Działalność „przemysłowa”, a działalność „rolnicza” Wyłączenia – działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów
Image of page 2