wyklad-2-2009 - Akty normatywne PPwG prof Stanisaw Pitek...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Akty normatywne PPwG prof. Stanisław Piątek Dyżur: czwartek 19.30 – 20.30 Pok. B320
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Rodzaje aktów normatywnych Akty normatywne (źródła prawa ) - dokumenty odpowiednio ustanowione przez organy władzy publicznej, które zawierają przepisy prawa, stanowiące podstawę do wnioskowania o obowiązujących normach prawnych Konstytucyjna struktura źródeł prawa hierarchia źródeł prawa art. 87 Konstytucji konstytucja ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia Prezydenta w okresie stanu wojennego rozporządzenia akty prawa miejscowego art. 93 Konstytucji uchwały Rady Ministrów zarządzenia Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, ministrów zarządzenia centralnych i terenowych organów administracji rządowej normatywne uchwały Sejmu, Senatu
Image of page 2