Komunikasyon11_Q1-Modyul 7.docx - Senior High School...

This preview shows page 1 - 5 out of 23 pages.

The preview shows page 3 - 5 out of 23 pages.
Senior High SchoolKomunikasyon atPananaliksik sa Wika atKulturang PilipinoKuwarter 1 – Modyul 7KASAYSAYAN NG WIKA-IKALAWANGBAHAGIKagawaran ng EdukasyonRepublika ng Pilipinas1
Senior High SchoolKomunikasyon at Pananaliksiksa Wika at Kulturang PilipinoKuwarter 1 – Modyul 7KASAYSAYAN NG WIKA- IKALAWANGBAHAGIAng modyul na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mgaedukador mula sa mga publikong paaralan. Hinihikayat namin ang mga guroat ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna atmungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa[email protected].Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.Kagawaran ng EdukasyonRepublika ng Pilipinas2
Ang wikang Filipino ang katutubong wikang ginagamit ngkomunikasyong ng mga etnikong grupo.Katulad ng iba pangwikang buhay, ay Filipino ay dumaraan sa proseso ng paglinang sapamamagitan ng mga panghihiram sa mga wika ng Pilipinas atmga ebolusyon ng iba’t ibang barayting wika para sa iba-ibangsitwasyon sa mga nagsasalita nito na mayiba’t ibang saligangsosyal, at para sa mgapaksa ng talakayan at iskolarlingpagpapahayag. Gagabayan ka ng modyul na ito sa iyongpaglalakbay at pagtuklas sa mundo ng kaalaman tungkol saKasaysayan ng Wika. Nakapaloob dito ang mga gawain , mgapagsasanay na sasagutin ng sa gayon ay masukat ang iyongkaalamang malinang sa modyul.Pangkalahatang IdeyaSa modyul na ito, tatalakayin ang Kasaysayan ng Wika. Angmga kasanayang matutuhan dito ay makatutulong nang malakiupang ihanda ka sa mga gawaing may kinalaman sa pagkakaroonng mabungang interaksyon.3ALAMINMarkahan:UnangLinggo: 7thAraw: Apat (4) na arawOras: Apat (4) na orasMODYUL 7ALAMINKasaysayan ng Wika- Ikalawang Bahagi
Nilalaman ng ModyulMahalagang matutunan mo bilang mag-aaral angKasaysayan ng Wika. Makatutulong ito sa iyo upang madagdaganang iyong karanasan, kaalaman, at kamulatan sa mga kaalamangpandaigdig nang sa gayo’y mapakinabangan ito ng iyongkomunidad at lipunan.Mga LayuninSa modyul na ito, inaasahang sa katapusan ng araling ito aymatatamo mo ang sumusunod na kasanayang pampagkatuto:1. Natitiyak ang mga sanhi at bunga ng mga pangyayaringkay kaugnayan sa pag-unlad ng Wikang Pambansa(F11WG – Ih – 86)Ang disenyo ng Modyul para sa paglinang sa kasanayangpampagkatuto ay binubuo ng yugto ng pagkatuto, tampok ditoangtuklasinna magbibigay ng maikling pagsasanay kaugnay sapaksa sa bawat aralin at sa kasanayang pampagkatuto na dapatmalinang. Matutunghayan naman sa bahagingsuriinang mgakonseptong pangwika. Makikita naman sa bahagingpagyamaninang mga mahahalagang kaisipan na napapaloob sa konseptongpangwika na lilinangin sa aralin.Tinatasa saisagawana bahagikung natamo ba ang mga kasanayang pampagkatuto sa bawataralin at kung sapat na ang mga kaalamang natutunan ng mgamag-aaral. Kabilang dito ang ilang gawaing magpapaigting samga natutunan sa araling tinalakay. Malaki ang maitutulong sa iyong modyul na ito. Higit na maayos at kapaki-pakinabang ang pag-aaral kung susundin mo ang mga panuto o tuntunin sa paggamitsa aralin.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 23 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture