Compilation - 1 Tc v no khng c biu din nh l mt phn ca phn...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

1. Tác vụ nào không được biểu diễn như là một phần của phân tích yêu cầu phần mềm? A. Định giá tổng hợp. B. Mô hình hóa và thừa nhận vấn đề. C. Lập kế hoạch và lịch biểu. * D. Đặc tả và xem xét. 2. Use - cases là một kịch bản mà mô tả A. Phần mềm thực hiện như thế nào khi được dùng trong một tình huống cho trước. * B. Những công cụ CASE sẽ được dùng như thế nào để xây dựng hệ thống. C. Kế hoạch xây dựng cho sản phẩm phần mềm. D. Những test - case cho sản phẩm phần mềm. 3. Nội dung thông tin biểu diễn những đối tượng điều khiển và dữ liệu riêng biệt là bao gồm những thông tin mà A. Cần thiết để trình bày tất cả output. B. Được đòi hỏi cho việc xử lý lỗi. C. Được đòi hỏi cho hoạt động tạo giao diện hệ thống. D. Được biến đổi bởi phần mềm. * 4. Khung nhìn (view) được quan tâm đầu tiên trong phân tích yêu cầu phần mềm 5. Lý do tốt nhất cho việc dùng nhóm kiểm tra phần mềm độc lập là A. Những người phát triển phần mềm không cần làm bất kì kiểm thử nào. B. Những người lạ sẽ kiểm phần mềm rất chặt. C. Những người kiểm thử không được dính dáng đến dự án cho đến khi kiểm thử bắt đầu. D. Mâu thuẫn về quyền lợi giữa người phát triển và người kiểm thử sẽ giảm. * 1) Các công đoạ n chính c a s n xu t ph n m m bao g m: 2) Lược đồ tu n t có m y d ng: a) D ng cây: th hi n r nhánh - D ng sao: miêu t m i quan h gi ữa các đối tượ ng b) D ng t ng quát: th hi n c vòng l p và r nhánh - D ng c th : miêu t m t k ch b n c th * c) D ng c th ể: các thông điệp được trao đổi trên các đườ ng liên k ế t - D ạng đặ c t : mô t các l ớp, các đườ ng liên k ết đượ c ánh x vào các thông điệ p d) Lược đồ use-case - Lược đồ phân tích
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '14

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern