Course Hero Logo

LEGO GROUP.pdf - Opgave 1 1.1 (10 %) Redegør med...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.

1Opgave 11.1(10 %)Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning forden økonomiske udvikling i LEGO GROUP.Virksomheden LEGO GROUP har i analyseperioden haft en positiv udvikling ift.regnskabstabellerne i året fra 2018 - 2019 både hvad der angår nettoomsætningen og årets resultat.Følgende forhold har haft betydning for denne udvikling:Først og fremmes skyldes udviklingen LEGO investeringsprogram, de er de førende på markedetindenforbyggeklodser og især i takt med coronavirussens udbrud er der blevet interesse i LEGO’sprodukter. Virksomheden har investeret i langsigtede vækstinitiativer som blandt andet i 150 nyLEGO-butikker, digitale samarbejder, produkter og i e-handel. Herudoverer LEGO’s forbrugersalgog markedsandel vokset på alle deres største markeder. De udvidede også deres tilstedeværelse pånye markeder.LEGO har også åbnet nye kontorer i både Dubai og Kina, men netop på grund af coronavirussen varde nødsaget til lukke deres frabrik i Kina. Men på trods af coronavirusssen har virksomhedenLEGO formået at sælge godt. LEGO har ikke kunne mærke pandemien som en nedgang i salget damillioner af familier bestilte over nettet i større udstrækninger og fordi deres andre frabrikker var istand til at dække ind og levere produkterne. Da LEGO igen åbnede i Beijing var der lange køer henad gaden, og i løbet af den første weekend nåede 15.000 kunder indenfor. Målet for virksomhedener derfor at åbne 80 nye butikker i 18 byer i Kina, men også at blive langt mere synlig på nyemarkeder i Indien, Nordafrika og Mellemøsten.LEGO har også haft bump på vejen. Da legetøjskæden toys´r´us i USA gik konkurs mistede LEGOderes største marked. De lykkedes godt med at komme tættere på mange af deres kunder, så dekunne udfylde det tomrum, der opstod efter Toys'r'us. Dog har de på andre væsentlige markedervokset og har taget markedsandele.
21.2(10 %)Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening ogkapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.Indekstallene for indtjeningen viser en omsætningsfremgang i analyse perioden på 10% - detbetyder at der har været fremgang hos virksomheden. Dette skyldes at virksomheden LEGO salg itakt med coronavirussen er steget merkant, derudover er de førende inden for markedet.Produktionsomkostninger steget med 5% hvilket et positivt for virksomheden. Det skyldes alt andetlige at salget er steget. Produktionsomkostninger er steget mindre en nettoomsætningen hvilket vilbetyde at LEGO er blevet mere effektive.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture