3Τρίτη Συνάντηση

3Τρίτη Συνάντηση - 3 PEST Michael Porter Five...

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Στρατηγική Διεύθυνση Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος Ανάλυση Εξωτερικών Παραγόντων (Συνάντηση 3 η ) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Παύλος Ιωσηφίδης Παύλος Ιωσηφίδης
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εξωτερικό Περιβάλλον: Οικονομικοί, Πολιτικοί, Κοινωνικοί, Τεχνολογικοί Ανάλυση Βασικών Συντελεστών Εξωτερικού Περιβάλλοντος Ανάλυση PEST Ανάλυση Βάση της μεθόδου Michael Porter Five Forces Ανάλυση Ευκαιριών και Κινδύνων Ανάλυση με τη Μέθοδο Πορτοφολίου- Boston Portfolio - BCG Matrix Ανάλυση Κύκλου Ζωής του Προϊόντος
Image of page 2
Στάδια ολοκληρωμένου στρατηγικού μάνατζμεντ Έρευνα στο Εξωτερικό Περιβάλλον Έρευνα στο Εξωτερικό Περιβάλλον ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διατύπωση Οράματος & Αποστολής Έρευνα εσωτερικού περιβάλλοντος Επιτελείο Στρατηγικού σχεδιασμού Ανάλυση ευκαιριών και κινδύνων Ανάλυση ευκαιριών και κινδύνων Καθορισμός στόχων Ανάλυση πλεονεκτη- μάτων και αδυναμιών Μέτρα πολιτικής στο οικονομικό περιβάλλον Επιλογή εναλ/κών κατευθυ- ντηρίων οδών δράσεως Μέτρα ενδοεπιχειρησιακής πολιτικής Κατανομή διαθέσιμων πόρων Αξιολόγηση αποτελεσμα- τικότητας Στάδιο καθορισμού αποστολής και στόχων ή στάδιο διαμορφώσεως του σχεδίου Στάδιο επιλογής στόχων ή στάδιο εφαρμογής Στάδιο ελέγχου Ανάδραση για αναθεώρηση ή επιμέρους προσαρμογές
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
If you are not faster than your competitor, you’re in a tenuous position, and if you’re only have as fast, you’re terminal” GEORGE SALK
Image of page 4
Γιατί ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος; Η ανάλυση εξωτερικού βοηθάει την επιχείρηση να: ανακαλύψει απειλές και ευκαιρίες να δει αν υπάρχει πιθανότητα αυξημένων κερδών καταλάβει καλύτερα τη φύση του ανταγωνισμού σε ένα κλάδο / μια βιομηχανία κάνει πιο καλά ενημερωμένες στρατηγικές επιλογές
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Οι Στόχοι της Ανάλυσης του Εξωτερικού Περιβάλλοντος
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern