Online Filipino 9 (Q3-W6) - ver. Odette.pdf - DIVINE LIFE...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

1 |F I L I P I N O 9DIVINE LIFE INSTITUTE OF CEBU, INC.Yati, Liloan, CebuS.Y. 2021-2022MODYUL SA FILIPINO 9AsignaturaFilipino 9KlaseOfflineMarkahan3Linggo6PetsaPebrero 7-11, 2022GuroBb. Charlene C. GuzmanI.Paksang AralinAng Masining na PagbigkasII.Layuning PangnilalamanSa linggong ito, ang mga mag-aaral ay inaasahan na:Nakaiisa-isa sa kultura ng Kanluraning Asyano mula sa mga akdang pampanitikan nito;Nakapadarama sa pagmamalaki sa pagiging Asyano dahil sa mga napakinggan; atNakabibigay-kahulugan sa mga salitang may kaugnayan sa kultura sa tulong ngword association.III.Online Class/ ConsultationDETALYE NG VIRTUAL CLASSMarapat ay sundin ang itinakdang petsa at oras ng ating klase. Gayundin, dumako sadlicstreamboard.netat mag-log in gamit ang iyong sarilingusernameatpassword, puntahan ang atingasignaturaFilipino 9at i-click angVIRTUAL CLASSpara sa ating pagkikita online at ito ay makikita sa itaasna bahagi ng aralin sa bawat linggo. Ang modyul na ito ay lingguhan, kaya, tayo ay magkikita lamang ngdalawang beses sa linggong ito.ONLINE MEETING DATE:Lunes at MiyerkulesPebrero 7 at 9, 20221:002:00 P.M.PAKSA:Ang Masining na Pagbigkas,Pinagyamang Pluma 9, pahina 396-398IV.Karanasang Pampagkatuto

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture