{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Portfolio 3 - Maganda umaga nyagon Dahil matalog mo sa...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Jason Pasco 503402252 Ang Aking Minamahal Ang aking minamahal. Kapwa marikit ang kaluluwa mo. Maganda ang puso mo. Maraming kwuento-kuwento tayo.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Maganda umaga nyagon. Dahil matalog mo sa bahay ko. Gusto mo lumakad sa aplaya Gusto ko magsabi, “Mahal kita.”...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}