Portfolio #2 Revised

Portfolio #2 Revised - ang gusali sa Las Vegas strip 8...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Jason Pasco 777 1 st Street, Los Angeles, CA, 90024 Ika-1 ng Febrero, 2008 Mahal kong Tita Alma, Pumunta ako sa Las Vegas. Napakamalaki ng Las Vegas. Pinakamaganda ng mga casino at hotel. Gusto kong kumain sa buffet ni Rio. Napakamalaki ang strip ni Las Vegas. Dapat kong humuli ang mga litrato. Napakasipag ang tao sa Las Vegas. Napakataas ang gusali sa Las Vegas strip. Pinkmalinis ng cuatro ko. Napakaganda ng tanaw sa Las Vegas. Ang iyong Kaibigan, Jason Pasco ____________________________________________________________________ Jason Pasco 777 1 st Street, Los Angeles, CA, 90024 1. Ika-1 ng Febrero, 2008 Mahal kong Tita Alma, Pumunta ako sa Las Vegas. 2. Napakamalaki ng Las Vegas. 3. Pinakamaganda ng mga casino at hotel. Gusto kong kumain sa buffet ni Rio. 4. Napakamalaki ang strip ni Las Vegas. 5. Dapat kong humuli ang mga litrato. 6. Napakasipag ang ___ tao sa Las Vegas. 7. Napakataas
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ___ ang gusali sa Las Vegas strip. 8 . Pinkmalinis ng cuatro ko. Napakaganda ng tanaw sa Las Vegas. Ang iyong Kaibigan, Jason Pasco 1. Ika-1 ng Pebrero , 2008 2. Napakalaki Las Vegas. 3. Napakaganda 4 Napakalaki ng strip sa Las Vegas 5. Dapat akong kumuha ng mga litrato. 6. Napakasipag ng mga tao sa Las Vegas. 7. Napakataas ng mga gusali sa Las Vegas Stip. 8. Napakalinis ng kuwarto ko. Jason Pasco 777 1 st Street, Los Angeles, CA, 90024 Ika-8 ng Pebrero, 2008 Mahal kong Tita Alma, Pumunta ako sa Las Vegas. Napakalaki ng Las Vegas. Napakaganda ng mga casino at hotel. Gusto kong kumain sa buffet ni Rio. Napakalaki ng strip sa Las Vegas. Dapat akong kumuha ng mga litrato. Napakasipag ng mga tao sa Las Vegas. Napakataas ng mga gusali sa Las Vegas strip. Napakalinis ng kuwarto ko. Napakaganda ng tanaw sa Las Vegas....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Portfolio #2 Revised - ang gusali sa Las Vegas strip 8...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online