crsc-tr99-10 - ' F D'ý F 2 Dý D 2 9 ¦ ö ù ô # ø ¤ö...

crsc-tr99-10
Download Document
Showing page : 1 of 12
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ' F D'ý F 2 Dý D 2 9 ¦ ö ù ô # ø ¤ö ! ú ö ÷ ¢ ©A @ ¦ ¢ ÿ 8G(£$EÉ£C£˜˜hvö8b86(jö £u£u¥ B3(£6§¥¤£¡€ ™þ ) %% 9ý%' %ý0' 0 ¦ ö ù ô # ø ¤ö ! ú ÷û ÷ ôö © # ¢ ÿ÷õ ¦ ¢ ÿ ££h"((87&$˜˜jvö¨o¨65hö j˜ù ¨j¥¡dub§¥¤£¡€þ Ž 1 4 2 2ý 1 0 )ý% ' % ¦ ö ù ô # ø ¤ö ! ú ö ÷ ¢ © ú ¤ öûõ ÿ ¦ ¢ ÿ þ ü öû ù ö ú ù ô ø÷öõõ ô óò £££3($h"(&$˜˜jvö¨b" jö £u¥ …vô¨ju¡b§¥¤£¡€bÏý’h…h˜˜|ujuu0Åu˜ ’½±G(꺯Xf…“(Ÿ‡j´7¨«˜­h¦£j …“5£ X‡j¶‡…’­h£5£‡jŸGA|u¤À¶j b§³®¨ ‡§¨®€3l©¥(Ÿ˜oh¤‡‡…Dou§j «h ‡D‡5@Gº¤h¦˜…­¨¯¨¦‡‡…f¨«‡jŸ9j¤&¶j ¨ª§¨®¨¦± ¦§ «­ ¯ « ± ª­ ® ¯´ «§ ª ª¤ £ ² ª ±· ¦ ¿ µ­ ® ¯­ £··­ ª £· Ÿ ž ½ § ª ±··­ ¦ ª ª ¦ ª¤§ ¦ ª´¿Ää £´ ¦ñ ¦ ¦ ¶ ¯´ «§ ª ±¤ ž ª ²¤ ª ª§ ¯ ª ¦ ª « ¦ ¦ ¶¤ ® Ÿ ž ¯´ «§ G‡3¨«3‡X@G¢j ‡Gº¡F¨§f¶h ª¨¯‡·‡¥£u ‡‡j¶X˜’­h££jÛ}ÎG‡§d {²£7¥‡jŸD…3bÃj bG¤§‡hŸ¹¨§F¶h ˜(­j£jªXº´¨±¨±À¨«A±‡b§¥X5¢…½u£ ‡‡h¶‡˜(­j£ª ­ £¶ ¦ «­ ¶ £ « §¡­ ® ­ ¦ ±­ ¦§­ ® §¡­ ® ª ª £¤ £ ¯ ¦ ªÄ«§ ª £ ¦° ± £ ¯ « «­ 9«|¨°j¦XŠ¨ªÀ˜fbh¤3|¨°j¦uªº¯h¦j£hª|j¤uª‡|…“³»¨§9ª¯s(Âs˜lº¯X˜€(Ÿ¯³|j¤uª‡|…“¥‡hŸ¥j ˜(­|0j·G¤‡¨§¢j¤0l‡|¨¤j¦…’­‡¨¿b5˜(­‡j´uª‡j´h£jªÀ˜f¨±± ¥ «­ £­ ±§¤§ ¶§­ …Êu«º h¦¨ªj¦˜l‡¨§º¦X|‡F‡…“¨«j¦u«j £h jªbb¥º¯h¦ª‡G˜“9«‡Xº´u±‡¨§f(Ÿ¨¯‡57jÄl7‡vïƨ§¬u¶|¨°j¦£XA±‡b§©‡hŸƒ‡§j bóf#…Ä£0˜0¨«‡hŸf’§Ð «µŸ §¡­ ® ¶ ¯ ¦ ¦Ÿ ¥ íð Ä ë ¦ ¶ ¶¤ ® ª ¶ ª ¥ ·­· ¦ ª ½« « « £ ¯ « £­ « l§®h jªbjµ9j Xj´ª‡h´j£hªfhª˜“h®§¨§¦ ’µ¨ª¨¦º±X˜’­X˜€…X…@¨«±G°¨ ¥¶j ……­j £Xº§sGd¤&¶ ‡§ ‡jŸÀbDu¶j ˜|¨°h¦|§5h¤¨«˜w¨«u¦jÛÏÎ|‡u§d ’²£7˜(Ÿ‡h´«…Ĩ«…Å­h¦£j …“7|¨°h¦ª¨¯j¦j£hª|h¤ª‡|…“ºµX|¨¡‡Ÿ ¦¿ ª·­¶­²¤ ± « ¯ ¦£ ² ª µ¿ ª­ ª¤ ® ±­ Ä ±¤ ž «­ ¯ ± ª­ ® « §¡­ ® ±Ÿ ¦ ²¤ ¯§­ £ · ª §¤ ˜9 ‡…“j®Gd¤’²u£€9‡jŸ©|&j««h j£jª« ˜9j«ª¯s(Â9‡jŸRº§9jªu«j £h o’§&€‡¨§h¦‡§j R‡˜¢|¨¤h¦˜€¨´˜|u°¥|¨°j¦ªXj´j£hª«‡’¶b|XŠ…»(Ÿ‡h´D‡G¨¤j¦˜lº¯¨¦‡X˜­ ²¤ ª ¦ ª Ð ½¡ « « ¶§­ § ª­ ±­ ¯ Χ¤§ «­ ¯ « «§ ª­ ±·· ± ¦¡ ±¤§ ª £ ² ¯§­ £ ¦ ²¤ «´ ¿ íîÄ ë §¤ ®¤ Ÿ· ¦ ª §¤ ª ¦ £ ¿ «­Ÿ ª £ µ ª £ ……­¨¯|Gº¤G‡‡(Ÿ¯h 5|d¤& ‡…|°¨ ±j 5h«ºªA…h ‡˜…­u¯€7l€‡æ F|X§§G‡§‡‡5¨«‡hŸ¢|jª«h £j b¨§©¶fu¥‡§j ©§ 0D…€3h £‡jŸj«……­|3b§u ¯j ©’§Ð j½B|‡|˜¨ä3h ‡j´…’­£h ºª¨¦5‡hŸ¥¨§¶h b§§‡u´oX§§ 0A…€fuª¯‚ÉÂ|˜lº¯X˜€(Ÿ¯³|j¤uª‡|…“5‡hŸGD ‡u§‡¨¶ou°‡˜(­ou§§¨®j¦£0bÃDG¨°j¦‡§h bÃX˜­ íìÄçÄ ë £ ª ± ª ¦ ª ® ¯¤¶ ¿ «­Ÿ ±­ ¦§­ ® §¡­ ® ª §¤ ¯ ¦ ± ª · « ª ¶§ Ä ¦§¡ £ ¡§ ± ¿ «­Ÿ « ¶§´ £ ¦°­ §¡­ ® ª ¶§­ § « §¡­ ® ¿ § §§ ¯ « ¯ Ÿ @u¶ ¨¼‡|G¤¯j &‡|¨¤©§ 0f…€5j«u«j j£hª5£‡‡XfGº¤bl€uŸ€¿ ¨¯j¦ª‡G˜©ŠXjŸ¥‡…§|¨¤j¦ª¨¯h¦j£jªGj¤ªX|˜©©§ ’¥ª€©Gº¤h¦ª¯‡X|¤j |¨¤±‡5ž …½ª¯s(‡……­¨¯‡˜0’Ÿu¯§|h¤ª‡G˜“À‡hŸ¨µ‡³¨®j¦« ± ¦§­ ® §¡­ ® ª ±· £¤ « §¡­ ® ° ¦ ª «­ § ¥¤§ê Ä ª « §¡­ ® ª ­ ¦Ÿ ¥ Á « ­ ¦ ¥ ª ¯ « GDªu¯‚(Â|¨°j¦uªº¯h¦j£hª|j¤uª‡|…“3h j«£Go¨§À‡hŸ5˜¢5˜‡bDªu¯‚(ÂX|j …’­hªD¨¯j¦ªX|˜©À‡jŸj«ª¯sl¢(Ÿ¨¯‡5©¨¶±€5h««j h£jª9©jŸ¨ª5¢¶h ˜­¦bj¤h«˜­ j§‡h´“¨§9j …éXº§…’­h£jª¥j u«‡5À|j G¤À|¨°j¦uªº¯h¦j£hª|j¤uª‡|…“9‡jŸ¢¨§À‡¨§˜(­j£hªŠu« ‡‡‡¨§©|¨¤h¦˜…­¨¼j¦uª‡|…“§Xº§Xj´‡§R‡˜F¨¶±€¨¯j¦ª‡G˜©¥­ £ ª ¦ £­ « ¦ « Ÿ ž ½ £ ¯ « §¡­ ® ª ¦ « ¦ « ¯´¶ ¦ § ª §¡­ ® ¡ ¦ « ¶§­ Á §¡­ ® ²¤ § ¯­ ª èçæåä Ä ±´¤ã ®­ â « §¡­ ® £¤ ¦¶ ª Ð ½ § ª ·¤ ¯´ «§ ª ¡ £´¶ «´ § ˜©|¨¤j¦uª˜§‡hŸsÄGo˜lfGº X||À«³˜bã©ª¯s(Â3|¨°h¦ª¨¯j¦j£hª|h¤ª‡|…“À|9ª¯h ¨£‡¥‡jŸ©’§9@|¨¤h¦˜’­u£€G¥£ ‡‡h¶‡˜(­j£©‡¨§j¦X‡¢¨µj±‡G¤‡…’­ª Ï·¥¨®j¦9‡´¯bFjŸG€©µ‡hŸu£‡jŸ…’­3‡X@b¨µj±b§‡‡u§€·X‡¨§¥j«‡´u¯oáh®¨«‡˜€(Ÿ¯³F|¨¤j¦uª‡‡j¶X˜’­h£u£‡jŸ¨ª¦‡&˜€hŸ3¨«¥|‡…€(ŸouÃF|j¡u£‡§ ±´ « £ ¯¤ ª¤¿ ª ª £ ª´¿Ä ª ¶ ¶ ¦ £ ¯¤ ¦§­ ® § ¯´ «§ ª § ª­ ª ¦ ¡§­ ¯ µ µ­ Î ª ¦ ª ²¤ «­ ± ¯ ¯ § à ½ § ¯´ «§ ª µ §¡­ Î « µ¿ l5’¥˜¤ ’¥D¨«‡jŸA…3ª¯0j·…%…­¦‡j´u£‡À@|¨¤h¦ª‡‡h¶‡˜(­j£¢Gj¡£‡u§Š¨¯h¦ª‡|…“’®˜h¤ßª(Ψ¯h¦jª˜­±©bF¶ ¨¼h¦£j ª…’­…€(Ÿ€0‡¨§j¦‡u§j ¢‡…s@|¨¤j¦uª‡‡¶ ¯ £­ ¯Ä¡ « « ¶§­Ä§ ¯´ ’·…’­j£©Gj¡£‡u§5º¯h¦jª…Å­u±ß …j¤’ª(Ψ¯j¦ª‡G˜©¥o©¶ ¨¼h¦£j ª…’­…€(Ÿb@|¨¤j¦…€j´uª˜“hŸ|0Xº§Xº¶b˜h¤‡w…D¨ ‡˜0˜…­Àj …D§®h jªbjµÀ£u ‡‡j¶X˜’­h£©’ŸXj´« «§ ª µ « Î §¡­ ® µ¿ ¯ £­ ¯Ä§ ª­ ¯­ ª¤¿ ¡ ¦ ¦° £· ²¤ ±¿­· ¯ £­ « « « ¯´ «§ ª ¯ ą¨«…Å­h¦£j …“3G¨°j¦ª¨¯j¦h£jªGj¤ª‡G˜©f˜9j ‡h´˜€#˜…­bj¤Xº·u¦¯j 9‡jŸª ˜9‡j´hªº£b¢µ À…½b§³®¨ ±3Gº°h¦ª˜§XjŸD…D¨«˜­j¦£h ˜©3|¨°j¦uªº¯h¦j£hª|j¤uª‡|…“® ± ª­ ® « §¡­ ® ²¤ £ ª­§ ± ¯ £ £ ²¤ ¦° Þ ª ¯­ ª «­ ± ª­ ® « §¡­ ¨¼¨¦¨±j¦‡F(Ÿ¨¯‡59§®h jªbjµ¥u£ ‡‡h¶‡˜(­j£©oƒ¶h ˜(­£‡§G‡¨§…’­j£hªD˜©‡¨§¨¦±‡b§³‡jŸFGu« ‡˜|X˜§b§ ¯h §h«ou§j «h ‡u£€…€3¨«‡5ž ª´ ¦Ÿ ¥ « « « ¯´ «§ ª µ¿ ª ¡ « ¦ « ²¤ ¡ ¶¤ ® ª §¤ ¯§­°¶­ ª £ ª £· ·­· ¦Ÿ 4 6 ! ¤ ¢ ¥¢7 §¢³A@34 Ý Ü jÛÏÎ|‡§u ’²£70…Äh«£ ‡‡h¶‡˜(­j£G’ı‡b§‡……­¨¯‡˜0’Ÿu¯§|h¤ª‡G˜“©¶¨ ‡X|¤X@|¨¤j¦uªº¯h¦j£hª|j¤uª‡|…¢¸…7|€3sb³Ñ ±¤ ž ¯´ «§ ª ¶¤ ®± ¦§­ ® §¡­ ® ±·´ ¯Ä§ « §¡­ Ú ÙØ ×ÖÕ ÔÓÒ …½£u ‡‡j¶X˜’­h£s˜…­¨¯‡b’µGj¤|h¤‡9§b5‡‡h·‡|‡¨§˜’­h£jªÀ‡hŸ“X˜­ ¯´ «§ ª± ¦· ª ª £· ­ µ¿ ª´ ª´¤ « ¦ « ª ¶§ ¨«j¦u«j £h jªbbD¨¯j¦ªX|˜©3‡hŸŠu« ¨¼j¦£h ª˜(­˜€(Ÿ©¨µ±j …’­‡´u¯˜@±‡b³3‡jŸ˜€hŸ©¶j …’­j£hª‡|³®‡5¨«D’ªÐ l«j …’­jª&º¯h¦jª…Å­u±“X˜Š¨¯h¦ª‡|…“3XjŸª «µŸ §¡­ ® ª ¯ £­ ¯ ª £ ¯­ ¶¤ ® ª ª­ ª ª «§¤ ¶ ¦ ½ ª « « ¶§­ §¡­ ® § ’¥ª€³‡¨§¨¦‡‡|u¤w…€|¨¤h¦ª¯j ¨£‡’¶Ï·9‡jŸf…F|¨¤j¦…’­b§h «j ‡u·j ¥3«Xº¶b˜h¤‡D¨«‡5¥lj««h j£hª“bF¶h ‡˜l§|¨¤h¦˜…­¨¼j¦uª‡|…“¥¨¯j¦ªh £j hªboX˜­ ¿ ¡ ±·´ ±­§ ¦ ¦¿ ª ²¤ § ª ª £ £ ­ ¦° £· ¦Ÿ ž ½ « µ¿ «´­¯ § ª §¡­ ® «µŸ§ ª ªÍ ¯­ £ ·­²¤ ¥ Ë ­ ¡ «§ ¯ µ¿ ª ±· ¦ ¦ ± ¦§­ ® §¡­ ® ª £¤Ä £ « §¡­ ® ‡jŸ3h¤|’Ÿ…oh¤‡·‡˜@˜Ìl­± Êʇ¨§h¦£‡¨¶j¦‡G¤9o&¶j b§³®¨ ‡§¨®A¨«b…Äuª¯‚ÉÂo……­¨¯‡˜0’Ÿu¯§|h¤ª‡G˜“‡jŸ#|b|h |¤¯ |¨°j¦uªº¯h¦j£hª|j¤uª‡|…“DXjŸª ²¤ § ª §¡ ® ª §¤ « ²¤ Ÿ ž ½ ª´· ¦ « §¡­ ® ¦ ¥ § ª­´ °­ ¥ ­ « ¦µ ¦Ÿ ¥ ¡ ¯§ ±­ ˜©|¨¤h¦˜…­¨¼j¦uª‡|…­“9‡jŸ©|3h««j h£jªf…uª¯‚ɇ5Àlj«‡X‡¨§3|¨°j¦uªº¯h¦j£hª|j¤uª‡|…“¢hŸºª5©|¨¤h¦˜€bÇ3Gl¸"3‡¨¶±¨ oR’Ÿ¨¯‡5³‡¨§¦‡…Å­…€¿ j¯Gd¤3G‡|h¤‡jŸ9¶ ¨±‡b³w¨«G|j …’­£‡¨¿b9µ‡jŸ#˜w¨«…Å­h¦£j …“® £ ‡Xj¶‡…’­j£‡jŸs˜j ‡G€h·«j 5¨¯h¦jª˜­±5XjŸ¥jŸ¨ª5¥¶h ˜­¦bj¤h«˜|lb§‡|0§G¤¯ £ ² Ÿ¡´ £ ª ¶¤ ® ¦Ä ª ¦° ª «­ ± ª­ ¯´ «§ ª ª ²¤ «§¤ £ « ª ¦ ¥ ª ¯ «­Äª §¤· ® ±˜€h§£j b¨§§G¹G¨°j¦j«…­€F‡5È3l­±Æ|¨¤j¦uªº¯h¦j£hª|j¤uª‡|…“©º¯h¦jª…€bF”hŸºª5ƒGº¤h¦˜€¨§‡¥G¤Æ¨§Du±‡b§©º«h¦«j u£j jªbb¢¨¯j¦uª‡|…“|h¤j££u ©­ ­ ª ¦ £¤ « · Ÿ ž ½ ¥ § « §¡­ ® £­´Ç ­ ¦ ¥ § ª­ ¦¿ ® ¯ ¦ ¶¤ ® «µŸ §¡­ ® ² hŸºª¦5©¶¨ ±Xo³Àº«0@¨¶±0D¨¯h¦ª‡|…“®A…€j§u£j bÃ¥ ‡hŸ¢jŸ¨ª5¥ j«b§§G§À¨¯j¦ªX|˜©f˜5b§³‡|¨¡¨¦˜¥‡hŸ¢jŸ¨ª5©¶j …Å­u¦oh¤j«…‚lb§‡|0§G¤¯ ¥ ¶¤ ® ¦Ä Á §¡­ ±­ ª ª ¦ ª ®¤ ® §¡­ ® ²¤ ª ®§ ±­ ª ¦ ¥ ª ¯ «­Äª §¤· ® ±­ ª £¤ ¯­ Ÿ ½ ¦ « ª ¤ ª § · ® ¯ «­· ¶§­ ¯­ ¡ «§ ¯ µ¿ ¶¤ ® ¦ « §¡­ …€j§£ hbÃ7|5|¨°h¦ª˜À‡5ž@º§…’­h£jªDXjŸs²˜7j«b§‡G¤€³|¤5G¨°j¦j«…€¥‡…D|¨°j¦ª…‡¨§j¦u£‡¨¶j¦‡G¤b9¶¨ ±‡b§7¨«5ª¯s( |¨°j¦uªº¯h¦j£hª|j¤uª‡|…“® £¤ ¶ Ÿ « Á §¡­ ® ±· ­ ª §¤ £ ± ª­ ® « §¡­ ® µ¿ ª ¡ « ¦ « ª £ ² ¶¤ GÀª¯j ¨£¦‡&‡5ž …½‡¨¶±€¨¯j¦ªu‡|…“©¶¨ ¨¦‡‡·˜§h¤¥j «‡G€h·« j©¨§¦ º«…­j¦£h ˜“ÀGº°h¦ª¨¯j¦h£jª|h¤ª‡G˜“³b¹¶h ˜(­£‡§GD‡¨§˜(­j£hª‡hŸ5|d¤0u±‡b§® ­ «¤· £ ¾ ±¤ ª § ¦ ª·¤ ¶§ § £ ¯§­ £ · ª £ ¯­ ±¡ « ¯ ¦ ²¤ ª ®· ¶ ª ª­ ª¤ §h |0|h¤‡·F"…½¨«|bj¤³|¨¤j¦ª……­¨¼§¨®j¦X|F‡…­»Gº¤h¦ª¨¯¦‡¶h ‡·¥ ‡…“j®Gd¤’²u£€³j ˜(­‡´¯…¹¨µ|‡¨§h¦˜…­h £‡¨§¸…Db§³‡|¨¤±G°‡¥‡hŸD«h ˜|¨°j¦G§® « « « £ ¯ « £­ « « ¦ « ²¤ ª ² ± ª­ ® « §¡­ ® ª§ ¦¡ ¦ ª ¦ ¡ ¦ ¥ £¡ Ÿ ³®j hªbjµFj X´jª‡h´j£hª¥jª˜©j®ƒ¨§¦§‡¨§…’­j£hª3˜ƒ§|¨¤j¦…’­£X§|¡³£|d¤&¨«˜­j¦£h ˜©§|¨°h¦ª¨¯j¦j£hª|h¤ª‡|…“¥b˜­G¬¨§©jªu«j £h o¨§©‡¨§5˜j¤G¢‡5ž 3A@© !$H  ä ‹ œ…u›šlF 0€uz}sjt}eu—A0…~uˆ}„utjkhg…e}‡GA5’el’n˜¥ovrvtu—jiugn  uzj„ugi ‡€ur}iut…„’nb|…‰i  bv”ut|hr}ejt…“vr¥’zjpug(n’e’k#fgiAhg’e|hre AŽ tr † „ „ƒ n –~ „•m p „ pƒ t e ‘  „  ™ –~ n‘ …GlŒƒd‡(~(kŠ‰ ‡ldˆ}„utjkhgl}‡|#5’e…„’n…3wu‚i€(~(k}p|uro{z(p¥¥ovr’thg(eovrutosx§ovr’thg(eovrutos5(eloumljihgfA5˜ Œ ‹ e d~ e tr † „ƒ n t n e y s e sr q w s e sr q pn k e d ™ — –U„ a • g “ q a ‰ ˆ qU † p  g x v aU t rc p iU h g e a`YWU AXBX’UD7©”0c’‘up§A‡9A…vu„ƒ‚€ §ywuiX§§s7dq7X©A7fdcbGBXVT H! ¤ H 4 $ P 6 6H ¢ 4 2$ AS5"R7§9AFQ(I7 !A@75§"31) ¢E ¨  ) 46 $  6  4 2 $ ) ¨ $ ¤ !   ¨ ¦ ¤ ¢ 3GFD©§¢ CB3A@98!75§"310('&%¥# "¤ ©§¥£¡ ç hŸºª5À¨«˜l‡F|¨¤j¦uª¯j À¨«‡jŸª ¦ ¥ ±­ ¶ § « ¦ ½ ((efg Q|¨°j¦…|¨°j¦£‡¥Xº§X‡|0j·«h j£G¤©‡˜§Gº¤h¦˜…­¨¼h¦ª‡|…“Àb§‡‡u§€·X߶b¨¶±0DXjŸª e ª­ ¶ ¡ ¦¶§¤ £ ¯ ¶§­ § ª §¡­ ® ª ¶ Î Á ²˜¤À£ ‡¶‡¨§¦…­“®h £ ‡Ÿ59b¨µj±b§‡‡u§€·X‡¨§Šh«b§‡|0§G¤9j««h j£jª©‡…»¨¶±€9XjŸ©‡¨§j¦……­j h£5«j …|º°h¦|³¹(Ÿ¨¯‡5¥ ž ½ ª ¶ ¶ ¦ ª §¤· ® ¯ « ¶§­ Á ª ¡ ª ª ª­ ª¤ ® ¦Ÿ ˜ ™“ ” ““ ‘ ds  ˜‰ ‰ ” g —‘ I7e ‰ ‰ •e g s’€ 7g ‰ ‰ “– «­ £· ¿ § ¯ ª ¦ ¥ § ª §¡­ ® ²¤ ¡§­ ¯ ²¤ ª £ ª ª­ ª ª¤§ ¦ …»u¶j j«u«j ‡bÃÀ0¢˜…­5³¨®j¦©jŸ¨ª5¥|¨¤h¦˜…­¨¼j¦uª‡|…“w…À|‡…€(Ÿw˜&j ˜(­À‡jŸ5…€jŸ©¶h |‡5¨«5’ªÐ ½§ ¶ ¯´ «§ ª±­ ¦§­ ® ª ¦ ¥ ª ¯ «­ «§ ¦¶§ ¯ £­¶§´¤¿ ¡ ¦¶§¤ £ @|¨¡h¦«‡À£ ‡Xj¶‡…’­j£0˜lº¯X˜€(Ÿ¯³3‡jŸ³jŸ¨ª5¢¶h ˜­¦bj¤h«˜5‡|¨¤h¦ºªX‡|¤³jµ…€‡‡G€³‡¨§‡‡|0j·u«j j£G¤¯ ¶§ Ä¡ ¦· ®­¶±­ ª Ä ¯§ ±· ® « Ä § « §¡­ ® « ª ¦ ¶ ¯ ¦ ¦Ÿ ¥ § ª­´ ˆ Û † ² £ ‡……­0‡¨§‡§…€€…€j§u£j b¨§…¦G ‡˜­¨¦‡³|¤¯ u®j jªbhµ…«|¨¤j¦ª¨¯h¦j£jªGj¤ªX|˜©5¨¯j¦‡¨§j¦h£bº§5XjŸª «‡‡¨´±‡¨§9(Ÿº¯X5¥|¨¤j¦…€bÇ©‡A‡­ …¤ h®|d¤² XjŸª ¨§b€Xº§u¦‡§˜­˜03 j¯Gd¤³|‡Gj¤‡hŸ¢¶h |0D¨«3j G¤À|¨°j¦uªº¯h¦j£hª|j¤uª‡|…“3‡hŸw…5‡|¨¤j¦…’­‡¨¿bA…’­‡h´ª‡j´h£jª3XjŸA˜9‡¨§¨¦±‡b©5½…è¯ ‡h ‡|¨¡ñ ¦Ä¡ ¯ ±­¿ £ ² Ÿ¡´ £ ª «¤· ¦ £ ¯ « §¡­ ® ª ²¤ «§ ª £ ¦° ± £ ¯ « ª ²¤ ¡ ¶¤ Ú âç £´ ¦ ¨§ƒ¶j ……­¨¯¦‡‡¨§§…3…Äh«ª¯s(ƒ|¨¤j¦…’­‡h´˜’­« ‡˜5…Äu«º h¦¨ªj¦˜l‡¨§º¦X|‡…Ĩ«j¦u«j £h jªbb¢j …x¨·‡hŸ‡|¨¤h¦˜­±j £ …„ƒ‡hŸ¬¨§©j«u«j ‡‡…fj¤©«‡h´j«¨«¦ ¦ ª ¶ ¦ «­ § ª £ ª ¶§­ £­ ±§¤§ «µŸ £­ ¦ «§ ª e h v ª ¦ £¶¶­ ª ± ¦·µ ž ¯´ «§ ª ª ²¤ · £· « ª ¶§­ §¡­ ® ª¤¿ ª £¤ £ ¯ ¦ ¦Ÿ ¥ Äv ¦ « ± ª ª ……­¨¯‡bfR½…£u ‡‡j¶X˜’­h£§‡hŸD˜9«¨ j¦hª£€Gj¤‡¥¨¯h¦jª˜­±³‡jŸFX˜§j«uª¯‚ɨ¯j¦uª‡|…“FjŸG€9«h ˜’­G€h·|¤Xº§F(Ÿ¨¯‡57bf¨§˜’­h£jªA…’­Gj¤§XjŸª ¨«Ì¶ ¨¼j¦£h ª˜­(˜€(Ÿ¥0©j¤3‡u¶ ‡Àª˜€hŸuª¯€h·˜Fj¶¨£‡hŸ¥‡53X‚y‡|0˜¨¯h¦j£ª³§bjµ©|¨¤j¦X˜€bÃ3u«º h¦£j ˜…­¨¯h¦º£X§®Ì¶j ……­‡‡h´j£ª ¦ ¯ £­ ¯ ¿ ª « § ­ ª «­ ¦ ª Ÿ ž ½t € g ª´¤¿­ ® ® « § «§­· « ± ¦· ª ¯§ ­ ¦ ¡ « ¦ ª ª­ µ ±· ¶¤ ® Ÿ ž è â £´ ¦ñ ¦ ¦ ¶ £­ § ª g h u ª ²¤ 9º«³|…’­jª9¨«‡Ÿj&˜f¶G˜º¤X§®Au± ‡b§§X5¢½0¿‡ç©j ‡G¨¡@f¨§ƒ¶h ª¨¯‡·‡³j ˜fG¨¤j¦˜­±h £ xRw‡hŸD˜§u«º¯h¦jª¨«j¦u£j ª…’­˜0’Ÿ&ou§º ¨¦…’­« ¯ £­ ¯ ª ± jªG§3X5DbQ¨§¦˜(­j£jªÀ¨¯j¦hª˜­±bj¤uª‡|…­“@…’­Gj¤9‡jŸª ®|h¤d£5¨ª©jŸ¨«‡G‡¨§j¦jª¨«‡³j¤0RG¨¤j¦ª¨¯j¦h£jªGj¤ª‡G˜©D¨«‡jŸ¨±˜…­3F#@|¨¤h¦˜…­¨¼j¦uª‡|…“® «¤ ® Ÿ ž ½v « « §¡ ®± ª ª ² ¦ ¦´¡ ¦¶ ªÄ u § « §¡­ ® ¦ ª ± ¯ ¾ ½§ ª §¡­ ¡ ¦ « ¶§­ §¡­ ® ±· ­ ª ¦ ¥ ®¤ ® §¡­ ® ²¤ ª ®§ ±­ ª ª ´¶ § « §¡­ ® ª ² Xº§Xj´‡§ƒ‡…¬¨¶±€Á9¨¯h¦ª‡|“̶¨ º¦X‡·˜¢‡hŸfjŸ¨ª5Àj«ªb§³|³¥º¯h¦ª‡G˜“À˜Àb§§X|¨¡¨¦˜¢‡jŸ©j¤©‡XF|¨¤j¦ª¨¯h¦j£jªGj¤ªX|˜©©‡jŸÀ˜¤ § ª ¯ £­ ¯ ±¤° ¦ ¡ ¶§ « Ÿ ítä Är Ä § ª q ¶§­ ¦ã µ¿ · ¶ ±­ ¦ £¤ |¨¤j¦……­¨¼j¦£h ª˜(­˜€(Ÿ¢‡hŸª¥«|¨°G|b¨§¢|…’­jª« ‡|¤u¯j ¢‡5ž j½l(DXsbåvë |h¤jª£XjŸ5p‡…“«¨ ¨±|Ìbƶ0|¨¤±|u°‡F¨µº±…€¨§|¨¡j¦G©º«h¦«j u£j jªbbŸ «µ ¨¯j¦ª‡G˜©|j¤h££d 5…f±Xo³®f¨¶±€©……­§® ¬|X|j¤XjŸF¶¨ ± ‡b³“h ˜­AuÄ|d­X“h £‡|¨¡f¨§f¶h ˜’­h£jª‡¨´¨±¨±7@¨·‡jŸX|¨¤j¦…Å­u±j £ piQ‡jŸF¨§¦ §¡­ ® ² ²¤ ¶¤ Á § ­ Ÿ¡´ £ ª ¶¤ ® £ è âç ´ ¦ ñ ¦ ª « ¦ Ä ¦ «§ ª e h g ª ª £· § ª £ ª ¶§­ b§h «j ‡&j«ª¯s(¢G¨¤j¦˜(­‡j´…’­«©‡˜9º«h¦«j u£j jª«bb9‡5D£QG¤ºh¦˜…­¨¼h¦ª‡|¡…“©¨ê‡´‡"« ‡Xoh¤‡· f¨¶±€¨¯j¦ª‡G˜©¥¸…“G¨¤j¦˜lº¯¨¦‡X˜­ µŸ Ÿ ž ½ g § ª § ­ ® ± ¿ ­ ¯´¶ £ e Á §¡­ ® ­ ²¤ § ª­ ±·· Ä ¡ £Á ª Ð ðÄ ë ¡ « £ ª ¶¤ ® «­Ÿ « §¡­ ® ª «§ ª­ ° ¦ «´ ¦ £· ||…’­hª«Šhªj«€é‡jŸ¢’§S{½uísbv參 |…’­hª h ‡jŸ©¨§¦©¶¨ ±‡b§©§ 0¿D…€3ªu¯‚Â(ÀGº°h¦ª¨¯j¦£hjª|h¤ª‡G˜“&‡jŸX…ćGº¤h¦˜bº¡h¦jª«Gbº§‡|¨¤b°h ‡¢’§Ð DFcdbÉIw !A@9wS"4"3$ ) ` ! a 6 6 H ¢ 2 e „ i k Sä £´ ¦ buz‚u“ur}iut(„’p’e#’k…kjig  ¥h ‡|¨¡ñ Y—e X i ‰ e z„ t X e ˆ — m ‰ e ge p • Xk r ng„ W — i rege T — n t m ˆ„ i„ ig 3h|À5ou§vr9l}i|(5j(b˜GoujuÆ¥Vuoh’hsUu(}p|lu…’lj|m BASE (12) TERFENOL ROD (5) SLIDER (3) SOLENOID (1) DISPLACEMENT PLUNGER (9) HEAD (11) EXTERNAL LOAD (8) (2) MAGNETIC COUPLER (6) PRESTRESS BOLT (7) COMPRESSION SPRING (4) PERMANENT MAGNET (10) BUSHING (13) BOLTS ½ ª­¶± ª · ¦ ¥ ± £ ¶¤ ® £­· ® ¯ ¥Ä § H Ð ½æ § H ¦ ¦· ® ¯ ¦ ¶¤ ® ±·´ ¯Ä ±· ® ‡(­˜€s…’­b§§¨®h¦£€bójŸ¨ª5Dh«¨ª‡j´«h s±‡b§j …€§G¤ÀfbXî G¨¤j¦ª¯ R’§70©|¨¤j¦ªu¯bQº§¥u¶º ¨±‡³|¤5¨«0±‡b§©¶¨ ‡X|¤b|h ª¨ ‡§G¤¯ ª ¦Ÿ ¥Äì § H ‡jŸ³º ¨±‡5#‡Æ|¨¤h¦ª¯bPº§¦ ¶j h«‡´j¯¨«‡9¨«F¶|˜¨¤‡³® ±‡b§©ª¯s(Â7˜lº¯X˜€(Ÿ¯³|j¤uª‡|…“©‡5̇Æ|¨¤j¦uª¯bI¨§F¶u º¼h¦˜©§‡h´¨«¦ « ¦¶ ¦ µ ±· ¶¤ ® ±­ ¦§­ ® §¡­ ® Ÿ ž ½ç § H ¦ £­ ® ® « Ä@(Ÿ˜bj¤‡‡…§¶¨ ‡‡G¤bº±…’­£G˜5‡jŸÈ|h¤d£‡¨§j¦¨«j¦…f§h®£j b˜0|¨¤j¦¨ª‡‡…Aj ˜0o³§G¤¯˜9j¤3¶0}ÁXo³®@G¨¤j¦˜­‡¥h®|d¤9u¶º X‡|¤X‡5‡5ž ¯­ £··­ ±·´ ¯ ± °¤ ª ® ² ¡ £­ « ª±­§ ¦¶¶­ ª­¶¤ ® ® ¯­ ª ¦¶¤ ħ ª ±´ £ ² ±·´ ¯§´ Ÿ ½ ª « ¦· ª ¦ ª­ ¦Ã £··­ §­ ¦ ¦ ª ¦­ ® ¦± ª­ ® |j …’­hªŠ¨¯‡Gj¤h£|j¤¨«3¨µ±h ˜©º®b˜h¤‡‡˜¢…“¨§¥¶‡¨§˜(­bº§…“5¨«0˜­j¦£h ˜©ŠXjŸª ª…€jŸR‡˜À‡|¨¤j¦¨ª‡X|¤Àb§‡‡u§€·X‡¨§h ‡j´…’­£0§®h 0|¨¯j¦˜(­jª¨«j¦…€b©º§©¶h ˜’­u£€GD¨«3£ X‡j¶‡…’­h£‡hŸD…€jŸ³|¨¤j¦‡³‡j´h«˜¥‡jŸÀ£X‡‡´ ­ ª ¶§­ «§ ¦¶§ ¯ ª ¶ ¶ ¦ £ ª · ªÄ ª «­´Ç ¦ ª ·¤ ¦ ¯´ «§ ª ª ª­ ª § ª· ® «­ ª ¶§ ¶|¨°j¦u£‡Àº«7±Xo³§‡59’½±‡b³F¶¨ ‡‡|u¤‡‡¥‡hŸ3«b‡F˜0jŸª ®h jªbjµ¥XjŸ5˜3«¨¯h¦ob‡³‡jŸ5˜Ì|¨¤j¦…’­b§h «j ‡u·j ¥|¨°h¦‡§‡Ÿh ‡§G¤¯ ¶ ¦ ¶¤ ® Ÿ ž ¶¤ ® ±·´ ¯§´ ª ¤¶ §­ « « ª ²¤ «µŸ· ª ²¤ § ª ª £ £ « £· ® j G§RÊ«Xº¶b˜h¤‡¨ª’ʁ­j¦£h ˜©“XjŸFbf¶h ¨ª‡¨¿‡b⇨§¨¦‡‡G¤7˜…­¨¯‡…€(Ÿ¯§Gj¤ª‡G˜©f¨±‡d´³‡hŸu«€ÏÁj¦b˜€bÇ ±‡b§©‡hŸ¢j X˜…­¯ Þ £¤ ® ­ ¦° £· ¦ ± ª­ ® ª µ¿ ¦ ¦Ÿ ¡ ±·´ ¯ ± ¦§­ ® §¡­ ® ± ² ª ª§­´ ¶¤ ® ª «´ ì …½h«« bj¤‡¥G¨¤j¦˜lº¼h¦ª‡G˜“À‡hŸ©º§¨«j¦«h £j hªob5…#ϲ±h j«¨ª¦ ¯ £· § ª­ §¡­ ® ª ¦ «µŸ «­ j«hª«d ϲ‡…“D¨«¨±˜5©¨§˜“G‡f…§‡¨§‡‡¨§‡RoFu¶j ‡……­À«j h«|¨¤¹Gj¡£X§¥‡jŸª ˜9ª¯s(ÂX5À|¨ ‡˜(­||l’­D¨«©|¨¤j¦…’­‡G€bG¤¢|h¡£‡§¥XjŸª ¦§­ ® ±­ ¥ ¦­ ®¤¶ ²¤ ¡ ¦§ ¦· µ¿ «´ ¯ « ± µ ²¤ Ÿ ž ½ ±¿ £¤° ² ¦ § ª £´¡Á§ ¯ µ j £‡5«j ¨ªh¦3j G§®h ¥j¤©(Ÿ˜’­hª˜¹X˜€¶j ……­bº¤9¨µ¨±˜€¨§|¨¡h¦|3h £f©µXjŸ9j £‡5¨±±f©Gj¡£‡u§3‡jŸ©‡&‡¨§o˜³Àº ¨±‡5À«h ¨ªj¦9‡¨§‡‡¨§‡· Ÿ ¥ « ª¤ £ ª ¯ ª­ ¶§­Ä ª ¯ ± ±­ ¦ £¤ ¥ ª Ÿ ¥ ¥ µ ª ·´ ¡ ¦°¤ ® ¦Ÿ ¥ « ¡ ¦§ ¦ ® ² ² ê £¿ µ ª ¯  « ¦ ¯­ ±­ ¥ ¦­ ®¤¶ ª Ä « ¯ ¦ ¦ Á §¡­ ® ±··­ ª « q |j¤u£¢ h d£Ì˜…­h ‡Fj¤ª |j¡u£‡§§b§¨ ¦§žj´©|°¨ ‡(Ÿ…§º«¨±…¸F¨§˜©|‡R‡jŸ@¶h ˜…­h £‡¨§§¨«ƒ¨¶±€³¨¯j¦ª‡G˜©¬u¶º ¨¦‡X˜¹‡hŸ§Á…½«h ¨ªj¦« ¡ ¦§ ¦· ª ¯ ª­ ¡ ¦ ¦­ £ ¦Ÿ ¥ ± £ ¶ ¿ ±­ ¥ ¦­ ®¤¶ ª ± ® £ ¦´ §­ ª´¤¿­ « ª ¦ ‡¨§‡‡¨§‡©h¤f¶‡(Ÿ…’­jª…§‡¨§‡¨§˜©®j 9¨ º±X5¹¨µ‡¨¿j¦h«£|u°j F‡§0À¨«º±…¸©¨§˜©|‡¥XjŸßÄu±|°¨ ᇨ´j¦Xº¿¨¦¨±‡bÇ©˜3‡G€…«¨ j¦¨ªj¦X§j b¨§F¨¶±€Á ¨¯j¦ª‡G˜©Æ˜¨¤5|XA@|¨¤j¦……­¨¼j¦ªX|˜©XjŸw…Dh«ou§‡|0§G¤38¾§¾ƒ„¨ ‡¨¿h¦j«£G°j h£º£R‡˜­ G¿ ƒª¨ ‡¨¿j¦h«£|u°j A˜©|¨¤h¦˜’­u£‡¨¶j¦‡G¤¢|X|j¤XjŸª §¡­ ® ¥ ± £¤ñ ½§ ª §¡­ ® ª ²¤ ª §¤· ® ¯ À g ± ¦ ¶§ ¾ g ± £ ²¤ § ª «§ ¯ Ÿ¡´ £ jÄB5tb‡bv婨§§¶h j««h j«˜§u§ €¿ |l0wX|¨¤j¦¨ª‡‡G¤¯ j««h j£jª#o…’­hª‡|¤#£‡‡‡ÀGº¤h¦|³o¨±…¸À¨§˜©|‡9|Au«j ¨ªj¦‡¨§‡‡¨§‡€…5j«ª¯s( ‡5ž í äÄrÄ ë ¦ «­ °­Ÿ «§ ¦¶§ « ª§ «§ ¯ ¶§´ § ª¤ ® ±­ ¥ ¦­ ®¤¶ §¤ « ¡ ¦§ ¦·²¤ Ÿ ½ª ® ¯ ª­ ±­ ¥ ¦­ ®¤¶ £ lb§§‡(Ÿ…’­jª…@¨±˜5¨§˜©|‡5Gd¤² ¨ ‡˜(­||l’­9ºµ¨±……­¨¯j¦ªGj¡£‡u§Šh ˜©’Ÿ¨¯‡5#º«¨±± §Gj¡£X§ j®Gd¤…jÛÏÎ|‡u§d ’²£7¥¨§¦ ‡¨´h¦|j¤Xj·b‡5˜©(Ÿ‡j´« ‡|¨¤h¦‡¨´±‡¨§w…3 ‡§h «j XŠXjŸ§X˜­ ±¿ £¤° ² ± £­ ¦Ÿ ¥ ¥ µ £ ²Ä ±¤ ž ® « £ «µ¶ «­ ¯ «§ « ¯ ¦ ²¤ ¯ £· ª ¶§ h«ª¯d (²X€…’­jªbhµ£h¤§¶h ‡‡¨¿j¦h£jª…¨µº±…€j´Xb…Ä«h ºªh¦3‡¨§‡‡¨§‡#|A‡G¨¤j¦ª¯u ’²£0§¨®Dh «‡5…½‡G¨¤j¦ª¯u ’²£0§¨®¥bu¶‡¶0§¨®f¨«7¨«¨±˜53¨§˜“G‡¶ ¶± « ¯ ª ª´ ª­ ±­ «´ « ¡ ¦§ ¦· £¤ «§ · ¦ Ÿ ž «§ · ¦ µ¿ · ¦ ¦ ±­ ¥ ¦­ ®¤ ²¤ § ª¤ ® ª ¦Ÿ ¥ ¦ ± ª­ ® §¡­ ® ² ¦ §¤ ®¤ Ÿ· § ª §¡­ ® ª²¤ § ª ¶ ¶¤¤¡ ­ ¦° £· ª¤ ˜9|¨¤j¦G§À‡hŸ¥’Ÿ¨¯‡5³¨§˜…Ĩ«˜­h¦£j …“5¨¯j¦ªX|˜©|h¤j££d 9¨§¥G‡§§G‡§‡XGº¤h¦˜…­¨¼h¦ª‡|…“À‡hŸ@˜§G¨¤j¦‡¨·j¦u£j¯«‡³boGÀŠXº¶b˜h¤‡fG‡§ «b‡s¨ª(¦…Ĩ«˜­h¦£j …“@¨¯h¦ª‡|…“…’­˜0s|d¤…º±u±fsbjêGfÀGº¤h¦˜€bÇÀ¨§b°|X˜@m‡jŸÀ|X|‡hŸºªš@¶0}Áh¦b§‡¨¶A0Dj¤su£j ª³˜’­…€· @˜¥¶h ˜…­h j£ª ¤¶ ± ª­ ® §¡­ ® £­·£ ² ¥« £¤ ¥ § ª­´ ¦ ¡§­´ ª Ÿ¡´¤ ± q½ ª ¦ ¿ ª ® £­ ­«­ ª ¨«bb’µ¨ªj¦‡§X¨§˜©|‡&|¨°j¦ªu¯‚(ÂÀ‡hŸ©‡¨§j¦b§j u«j ‡·h bÄ º o…’­hª‡|¤À‡hŸD¨ ¨±‡59|¨¤j¦……­¨¼j¦ª‡G˜©“G¨¤j¦˜(­‡j´…’­À‡hŸŠh«b§j «h ‡·h £ ¸ «|j u£D½ ¦Ä « ¶ ¦­ ®¤¶ ª ¡ ª £ £ ª§ «§ ¯ ª ¦Ÿ ¥ § ª §¡­ ® § ª £ ª « ª ª £ gÄ » ¦ ¼7Še ” º ‘ Ÿ ª ¤ ¥ ¸ g € ¶ µ è Gdçâ º h e ¹jG¯ f·yfg § G¨¤j¦ª Î ­ ´ ¦ ¡ § ­ ´ ª Ÿ ¡ ´ £ ª § ª § ¡ ­– ® l€bÇ¥¨§b°|X˜@jXjŸ§G‡|h¤‡jŸ&|¨¤j¦……­ƒªj¦¨¼³ (‡e f G˜©D(¨f ¯ j¦e ª˜h kj £± hª° "¯b®« oX˜ŠXjŸ3dµÏ²h¦o…€b3j¤³¶j XD0¥˜…­¯ «¨¯j¦hªº«h¦˜(­jª3‡…“®h¼¨ª|¤ ßÞÏΨ±± o…¢Ú µŸ§­ ª ª§­´Ç ª «´ ¿ § ª « §§­ ± ¥Ã­ ½ e u e ­ „©«…ćGº¤h¦ª˜(­£j b¨§D¨¯h¦jª˜­±bh¤ª‡|…“9j¤3X‡fb§X|0§|u¤9Aèº¦¨¦¦ »X˜­ € ¬ e «§ ¯ ª ¦ « §¡­ ® ª ´¶ ª §¤· ® ¯ ­ â ¶§ ² ąj«b§³|³A¨¯j¦ª‡G˜©5‡¨§j¦|0b|¨¡¦‡0˜0o¬ª u§§‡Gº¡¨¦…¸‡hŸ@Gd¤² ¨ ‡¨¿j¦‡G€h·«j Qg £ ¨¶±€&|¢§ ¨¤h¦¡ ª˜(­£j b¨§3˜èº¦¦ bFª¨¶±0@¨¯h¦ª‡|…“3u¶º ¨¦‡X˜­ ª ®¤ ® §¡­ ® ¡ £¤¿Ÿ §²¤ ®§ ±­ ª£ ± «§¤ £ Á ¯ ª ¦ §­ âÄ e Á §¡­ ® ±·· ª â ²¤ «¤· ® ¯ e ª­ ª ª¤ ¨ ½ ¯­ « ² ²¤ ¦¿ · ª ‡jŸè¦³"S˜F¶h |0§G¤3¨«¦ ©˜€hŸ¥j |Q|u ˜€h·¥ j d£5…©’µºª¨¦¨±‡……­§h®£€³‡jŸ&º«¦ j £X57@¨¶±€À¨¯j¦uª‡|…“©|¨°j¦uª¯‚ÉÂ¥‡jŸ3Gd¤² Ÿ ¥ Ä Á §¡­ ® ª £ ¢ ¥¢ ¦ ˜g §™“ “ u – g “ “ ˜ QB¡ ç – g ¤– …€ g “ “ B¡ mŠe £e è ljäâ ì Ÿ ä € u § £· ª « ¦ |¨¤h¦j««h ‡bÃÀ‡jŸ5‡¨¶±¨ bµ § ª­ §¡­ ® ª ª £ ¦ ¥ ± ª ª¤· ¦ ®­§µ¶¤ ª ª £· £··­ §­²¤ § ª­ ¦ ¦ ¦ ® ª ë ¦ ¦ ¶ « G¨¤j¦˜lº¼h¦ª‡G˜“#‡jŸ5h¤Aª¯0j·«h ÀjŸ¨ª5fŸ ˜­j¦b§h |0sº¯³˜€b‡b³j®£‡hŸ7j ˜­h¦‡|h¤‡‡˜3…X…5˜¨¤j¦˜lº¼¥¨®‡¨§³A‡jŸljÄuív𥺧À¶¨ ¨±˜(­ª‡Dq ½ § ¦¶ Á ª « £­ ¥ ª « ¦­ ®¤¶ ¦ ¦ ¥ ª ®¤ ® §¡­ ® ²¤ § ª ª £ ±¤° ¦§­ ® ¶§ « Ÿ |¨¤j¦ªu¯j ¨£‡©¨¶±€‡jŸ5Xj¶˜5˜j¤#‡¨§˜“G‡§¨§‡hŸ¨ª5Aj«b§³|§5¨¯h¦ª‡|…“A˜³|¨¤j¦…’­Gj¤À‡jŸª «Gº°G|b¨§¦ j®¨«‡…€(Ÿ¯§R‡|¤u¯j À‡5ž …½£G(꺯XjŸª º«¨±…¸3XjŸ5|…“¥h¤ŠX‡§j ©(Ÿ¨¯‡5˜lj«b§§G§º¯h¦ª‡G˜“5¨¯³|j¤…»u§ f’¥uª€9‡¨§¨¦‡‡|u¤“G¨¤j¦ª…’­£h o¨§À0o’µ’ª’Îh«¨«¦F3‡hŸ“X˜­ ¦ ±­ ¥ ª ê­ ® ª «¶ ª ¦Ÿ ¥Ä ª ®¤ ® §¡­ ® ¦ ® ª­ ¿ ¡ ±·´ ¯ § ¯ ª ¦ · ¾ ª ¶§ …Ä£X‡¨§‡jŸ5¨«¨±˜5XjŸDG˜©§j¤À‡X§j ¢(Ÿ¨¯‡5Xob|h¤j£Gj¤¨«‡˜¥‡hŸ¹§u f’¥ª03 X˜­˜€9‡€Ê¢oR¶‡¨§§h®£j ªXD¨«Àj««‡b(ꨯ‡jŸs¨±…¸9‡5ž § ¦ ª ±­ ¥ ª ê­ ® ª «¶ ª ¦Ÿ ¥Äµ· ª ¦§­ ª ¿ ¯§ ±­¿ §Á ­ µ¿ ¦ ¶ ¦ § ¦ ª ±­ ¥ Ÿ ½…Xº§…“G‡©¶j b§¨ j¦G¥¨µ‡˜(­||l’­b‡w…h ‡§0bÃÀ‡jŸ5…­ ˜h¤|A‡¨§…“|X¢¶j b§¨ h¦|9ºµX˜’­G|lß­² …€jŸ¥l59¹(Ÿ‡h´§¨§©º¶u±€5¨¯j¦uª‡|…“® « ¦­ ®¤¶ ª £¤ ±¿ £¤° ²§´ ²¤ « · ª ª ¥ £¡ « ¦­ ®¤¶ ª £¤ ±¿ £¤° ª­ ª µ­ ¥ ­ ¯ « ¦ Á §¡­ ª ²¤ ¯ ´ ¦ ª ¶§´ °¤ ® « ¦­ ®¤¶ §¡­ ® ª «§ ¦ £ § ±­ ±Ÿ ¦Ÿ ¿ µ ± § «§ ª ‡jŸD…“u ‡§‡€žº§©‡hŸ¥£‡‡XG˜§À(臨§˜“G‡¥¨¯j¦ªX|˜©f¶³j®£h X|¨¤|¡h F¶‡Gº¡¨¦…»¨µ‡Gº¡X¬u§ f’¥uª€9j«£Gl­f|¨¤h¦ºªh¦‡˜(­j£©‡hŸªâ ¨«¨±˜5§¨§˜©|‡˜€hŸD¨«¦ h®¨«‡˜€(Ÿ¯³Àjªj«03‡5ž l§j®¨«‡…€(Ÿ¯§©¶h ˜­±j ¥¤ ’¥©‡¨§j¦£Xº¶h¦‡|u¤“b¢u¶‡¨§˜­‡bÃ30¹……­¢¨¶±€¨¯j¦uª‡|…“® ±­ ¥ ¦­ ®¤¶ ª­ ª ¦§­ ® £Á Ÿ ½« ¦§­ ® ª £ ª ¡ «§ ¯ µ¿ ¦ ±· ¿ § ¯ Á §¡­ ¶¨ ¨¦‡‡˜©˜¥j¤3h ‡|0j·u«j §¨§7¨«˜­j¦u£j ˜©5¨¯j¦ª‡G˜©|j¤h££d "º§ ˜­‡&‡¨§o…’­j«« bh¤‡G¨¤j¦˜lº¼h¦ª‡G˜“À‡hŸ|jÄB…ç0˜|¨ä¹¨§©¶j h«‡´h¯º«X5Dq ±··­ §­ ª «§¤ £ ¦ ± ª­ ® §¡­ ® ² ¦ ¯ ±· ¡ ¦ê ª ¯ £· § ª­ §¡­ ® ª í äÄä ë ¦ « ¦¶ « ‘ œ‰ “ — ›‰ “ ‹ ‘ ™ — • “ ‘ ‹  ‘ ‹  ‹ Ž Œ ‹‰ ”8Cš8Cš’s˜–”B’jyBp¡¨B¨Šˆ ‡† ¨s… Y x —e ” X — m m n k •kge ‡ „ t ng„k — n„ i„ r pq X r n ~ r t„ tg„k i„ e r s n ‰ r t„ ng •„ nk e z  z t ‚ytXhb§}evtG|ufbujjl5yvruju’‚u’…’%ƒ‚&us€u}iu(}p’u’…’(oulŠ©}iulj|ul’5ou„ | yu}„7‚ 0wrv~ u }iutln(tsut’„brlÀ‰À…e}‡utl}nh—je7ou•jkhgl‡ v €ur}iut(„}p’tug’„…k’i(„brlÀŠl}‡utl}nj—jeg C§~B€ur}iutl’ntsut(„brlÀ§r}iutljn|u•l’n5ouz7}{uz}„7˜³ytXh—o"X}evt||umAbu•jkjgl‡ „ e s n „ g k e e sn ‰ e „ r q ~ „ e sn ‰ „ g „ k e „ | z t ‚~ x e” —m n k e u‚}iu„l(tsu’eblnÀ‰fl}‡ul}njj…(’’ju’u|’’b(0U((‡¨5…}‡u(}p’u’l’’blÀAou‡uf8#’ll’’Šbvru(}p|h|mou}iu…}nG5}‰ubjG¥@l¸h‡|¨ñ r t n t„ r s e t„ — e g ~ kk e g„kV„ r n„k r i p r nq p „ p e o e e t„ tg„k i„ e r s n ‰ e z„  i nV  k e s n„k s t„ t m e X k r t„ — • tk — e X i y S ç £ ´ ¡¦ …聯â è €¿â è |u­â −0.8 −0.6 −1 −1 −0.4 −0.2 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 M / Ms ì ˆiqž fyjhbH ç ˆiq ¬kjUž H ä ˆiqž ÆyjhbH 0.2 λ / λs 0.4 0.6 0.8 0 1 H [A/m] 0 0.2 0.4 0.6 x 10 0.8 4 1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0 −1 1 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 M / Ms 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1000 1200 200 400 600 800 0 −1 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 H [A/m] 0 0.2 0.4 0.6 x 10 0.8 4 1 ε æ ã 3À è Grâ g à⠀ è gâ À ® GÀ á—Vu Ät € g ª´¤¿­ ® ® « § «§­· ‡·ßjX|0˜D¨¯j¦h£ª§³ohµ©|¨¤j¦‡…€bà «¨ j¦£h ³»GF¶j …€7±‡b§7˜lº¯h¦¨£‡§®©˜¥¡ § ¦ ª ­ ± ´ ® £ ² ² ¤ « « ¦ « § ¤ ¯ Ÿ ­ ¤ £ · · ­ ¶ ª ± £ § ´ ± ­ ª ¤ ª ª ¤ § ª ´ ¿ ° ¦ ª ­ § ª ± ­ § « ­ §¤ «­¿ ¶¤ ® ±­ ¦· §­ Þ v ‡¨j…‡€ ¥jGd⤠Au ˜Ä 9¥ jh±ª ¨j‡G¹(…´¯ oÇ jX‡˜± fh˜¡­ h‡« ‡ ©¨ªµ º±…’Gj¦ À|‡&ª ‡‡¦ 9|¦ ¨j¦ …€® jµ£ h¨˜ F Dq ¶ § ½ g y² f ®­ ”Vg&3l­À¨¯j¦˜(­‡˜0o³¶‡¨´˜|’°(Ψ |Xº§h¦À‡jŸ5‡¨¶±¨ b9|¨¤j¦……­}¼³º®Xº§³§Gj¡£‡u§“X˜­ è ª £¶­ ­ ± « µ§ Ä|¨¤j¦…’­|h¤¨§…“|Xf¨«Àj««u oh¤‡9|¨¤j¦……­¨¼j¦®ª‡G˜v¡ ©wb…€¨§§|XŠXjŸ3h ˜…­¯ ¨«‡jŸ©’§7@Gº¤h¦˜(­£€GXº§h¦‡‡3Xº§X˜o¨¤±h ‡À|¨°j¦h««j X§|u¤D|h¡˜­± § ª ª £ ¦­ ®¤¶ ¦ ¯ £· § ª § ­ ® ª§­ ¦ ®¤¶ ª « ¦ ª Ð ½§ ª ·¤ ¡ £´¶ ¡ ¦¶­ £· £· ® ¯ £ ¨µj±b§¨ ¦§6h´ŠXº§b¨µ‡‡…Êb¥‡…Dj««u oh¤‡DXº§h¦‡j´uª˜ß­bb…“DXjŸ3‡¨§h¦‡‡¥jŸ5˜h¤|s…’­jªbhµ£fu£€Gj¤‡9bÆjÛÏÎ|‡§u ’²£7A…“(Ÿ‡j´7¨«˜­h¦£j …“® ª ¯  « ¡ ¦ ±··­ µ¿ ¶§­ ¯ £· ¡ £ ¯ ²´§­ ® ª ¡ £´¶ ª ¥ £¡± « ¯ · £· µ¿ ±¤ ž «­ ¯ « ± ª­ ± « ¯ ±¤· ²¤ ¯ ª ¦ ±· ® ¯­ ¦ ¦Ÿ ž ½ Á ±··­ ²¤ § ¦¶ ª ª £ ± ¦¶ · § ±­ ª £ ‡¨§¨¦º±…’­hªohµ£b¨µ|0D˜§h ˜…­¥XjŸF¨§¢¶‡hŸ¨«º¦X§|u¤¯˜¨«3¨«‡5³@¨¶±€R¶¨ ¨¦‡‡…Š˜F|¨¤h¦ª¯j ¨£‡¥XjŸ¢h¤…Å­X´¨¯‡‡§0j·£0©|¨¡¨¦˜¢j¤Ì¶ j¯Gd¤² h ˜fh«ou§§|³D¨¯j¦uª‡|…“À‡jŸR§‡59ºµu±§˜0‡@¶0}Áh¦b§‡¨¶À€©˜l8Ö©Q¨·‡jŸX|¨¤j¦…Å­u±j À‡jŸ©(Ÿ¨¯‡5§¨§3h ˜…­¨ ‡§¨®j¦À‡G5¨«3j £XjŸª £­ ª ®¤ ® §¡­ ® ª Ÿ ¥ ®­§Ä ª ¦ ¿ §­¯ g h u ¦ «§ ª £ ª ¦Ÿ ¥ ¦ « ¯ ±· « §¤ ¦ ą£G° ˜D’v腽¨«˜­j¦u£j ˜©f¨¯‡Gj¤h£|j¤¨«‡…­ …3|¨¤h¦ª¨¯j¦j£hª|h¤ª‡|…“5‡hŸ‚…ƒ¥¨ ou°j DG¨°j¦‡§h bÃ…f«‡¨¶b˜j¤X€uí…î¨äu s´â ¢¢ Æ y‡…­ ÆÆÆ Ý|h¤d£² ¥¤ ½ ± ª­ ® ¦· ª ¦§ ²¤ § « §¡­ ® ª²¤ ¦ £ « ª §­ ¦° £· ë u ¶§ u ® ¶0}Áh¦b§‡¨¶¨µh±ºªu¦º¯¨¦‡bÃÀ0§……­¯ ¸ y|¨¤j¦uªº¯h¦j£hª|j¤uª‡|…“§G¨¤j¦˜(­‡j´…’­À‡hŸf…€jŸª ª˜’­DXjŸÀj ¨ª‡h·«‡˜’ı‡b³D£ X‡j¶‡…’­h£Db§j u«j ‡À‡hŸ@˜¤ ª ¦ ±· ¿ § u § « §¡­ ® § ª £ ª « ª ª­ ¯ ² ª ¦ ¶ ¶¤ ® ¯´ «§ ª ª £· ª² ª ª§ ¯ ª ¦± ¯ £· ª¤§ ¦ ¦ «§ ª g h u± ¡ ­ ¡ «­Ä « « £ ¯ « ¦ § « §¡­ ® ª ¯ ¦ bÃj b|u¤5‡jŸ9¨§‡˜…­¨¯h¦ª˜(­‡A|Xw¨«9¨·‡jŸ‡G¨¤j¦˜­±h £ ªmš˜(­£‡§GD¥‡¨§j¦h««j h«˜b||¨°h¦ºªh¦‡§h Dj Xj´ª‡h´j£hªA¨«3|¨¤j¦uªº¯h¦j£hª|j¤uª‡|…“5‡hŸ5 ‡¨§bH Œ ‹  œ • ‘ œ‰ “ ܉ Û Ú œ “ ‹ ‘ ™ — j¡˜É—¨ž«¨CC“ —CšjmBٕ …† Øs… ä ¢ ½ Á §¡­ ® ­ ²¤ § ª ±··­ ® ² ¡ £­ § ª §¡­ ®± ª ª ª º¶u±€5¨¯j¦uª‡|…“&%˜³|¨¤j¦……­¨¯¨¦‡‡˜3‡hŸª Gj¤d£&‡¨§j¦¨«h¦˜§|¨¤h¦˜…­¨¼j¦uª‡|…“s˜(­|h¤ŠXjŸÀ« ¨¼j¦u£j ª…’­˜0’Ÿ©(Ÿ¨¯‡5¥ ¯ £­ ¯ ¦Ÿ ¾¾ g ¶ g⠘d g £ È d e “ mË – è 8§À Öh µ è â Ò h «8ÄÇÅ Æ hÖmjȀ e “ “ è Gdåâ × èË h äâ g ¶ µ g × ¾¾ g ¶ 8§À –h µ g ¦¡ ª ¶¶­ £­ è â ¶§­ è â « ª ± ¦ ¶§­ ± £ ªÄ ±­ ¦ |¨°|9j¤©¶X‡˜h ˜‡uÄ|dïF‡…5|uðs…ħh®£j &º Xº¿h¦j«£G°j h£¨£§‡…¨ ‡¨¿j¦j«u£|°h 3‡jŸ…o¨µ¨±˜€¨§ñ ½ ª­¶± ª · ª ª ‡(­˜€s…’­b§§¨®h¦£€bÃ¥h¤5€Á Ÿ¡´ £ £¤í ë ¦ ª « « G‡|h¤‡jŸª |@luæºä3u«º h¦¨ªº¦¨±‡¨¿h¦‡· h¯‡j´3¨¯h¦ªj £h jªbb‡˜©‡˜0˜­j¦¨ª‡¨§À‡jŸ7˜9¨¤j¦˜(­D‡hŸª |h¤d£¥u¶j ˜©¨®j¦jªu«Š0§……­5‡b§¨ ¦§Âb¤À‡jŸÀh £‡5¥ «µŸ§­ ¶§­± ¦ ¦ ª ²¤ ª £ ® ² ª­ ¿ § ¯ Ë ª ¯ ¯ ª Ÿ ” e “ “ h e “ ‘ ·€ e “ “ è Gdðâ ¿¾ ¾ ¾À 8§ƒg ¶µ fg Ë G ƒg «¥ ± « 5˜¨¤¨±|u¤² ˜­ j®|u¤@…­j¦b§j u£‚χ©¨§f¶h j««h ‡bÃ30¥l“¢(Ÿ¨¯‡5b@G¨¤j¦˜lº¼h¦ª‡G˜“9¨¯j¦ªh £j hªboX˜‡hŸá|h¤d£² b§§®u ˜­‡j·¨«‡&‡jŸ³j¤@…€|¨¤h¦jª|0|h¤‡· £ ² ± ª ¦¶ ¦ £· ¿ µ­ ® ¦Ÿ ¥Ä § ª­ §¡­ ® «µŸ§­ ª ® ª ¯ ± ¦¶ ª ª±­§ £¤· £ ¿ ª ê ª ¦ § ª §¡­ ® ª ¶ Á ª ²¤ ª §¤· ® ¯ ± £ ª ë ¦ ª £· « ¦ ¡ ¦ ¥ ±¤ €©j¤Fu§|˜(­Àº«©Gº¤h¦˜…­¨¼h¦ª‡|…“¥b§‡X§€u·‡ß¶Î º¶u±€9‡jŸ5˜b§‡|0§G¤§¨ ‡¨¿h¦j«£G°j ¥‡hŸsjÄuí5t¨äƒº§ƒ¶h b§j «h ‡À˜…­Xº¶¥Xº§5˜¨¤¨±|Xñ ½ § ª §¡­ ® ª ¶ Î Á ª ²¤ ª §¤· ® ¯ ± ¦ ª |¨¤j¦……­¨¼j¦ª‡G˜©Šb§X‡§0·‡’¶b¨¶±€‡jŸA…fb§‡G€³|¤&º Xº¿h¦j«£G°j h£¨£ŠXjŸÀ« ¨¼j¦u£j ª…’­˜0’Ÿ©(Ÿ¨¯‡5¥ ¯ £­ ¯ ¦Ÿ ¾¾ g ¶ g⠘d g £ È d è ¨§À –h µ è â Ò h «8ÄÇÅ Æ € e “ “ è Gdïâ ¾¾ g ¶ 8§À Öh µ g ¾¾ 8§À g § ª £ ª « ¦ µ Ä Õ Ó (f G¨¤j¦˜­±h À‡jŸ5‡¨¶±¨ bb|ä jGÔtÔ©e(e f ª­ ª ë ® ² § ¦§¡ £ ¶§­ Ä ± £ ¦­ ¯ ª ²¤ § ª ±··­ è â ª ¦ è â ¶§­ è â ª ¦ è â ²¤ § ª «¿ « Ÿ …€jŸ5uí…ì¨äQ|j¤u£©|¨¤j¦¨ª‡G|¤¯h ¹X˜A|¨ ‡h´Fº§…€(Ÿ¥‡jŸD…¢|¨¤h¦˜…­¨¯¨¦‡‡…wuÄ|dìÌj¤b¨§Àoæ Ƈ˜7ÄbæFj¤b¨§À|uî˜FGº¤h¦‡j´¨ªh¦jª‡‡h´¥‡5ž “ ¢¡ “ g“¢¡ ” “ ¢¡ – » ɘ g “ ” «“ ‘ g“ u ì ç – u g “ «“ ì – Éu g “ ‘ “ g ˜ ì ç Š£ ”è ˜ d â Ò£ ˜ € g è Gdîâ Ä g h u ²¤ § ª ¯ £­ ¯ §¤·´ ª ¦ ¿ ª « § ¦Ÿ ª ¦§´ ±¡ £–{јR|¨¤j¦……­¨¼j¦£h ª˜(­˜€(Ÿ©|0‡©¶€ÏÁj¦b§Xº¶À0¥j¤‡¶ ‡©(Ÿ¨¯‡5¥ j®£h 5j««¨ j±¨ª‡XŠ¨ G‡¨§j¦« ­ ¦ ¦¿ ® ¯ £­ «§ ¯ ª ¦ « §¡­ ® ¶§­ ¡ ±·´ ¯ §¡­ ® ªÄ§ ª ª ±· ¦ ¶¤ ® ª ¯ ² ¤ ƒ¨§F¶‡¨§‡¥|u¤§j …§‡|¨¤h¦ª˜(­£j b¨§¥¨¯j¦jª…­±bj¤ª‡G˜©f‡…»‡¨§¨¦‡‡G¤9º¯h¦ª‡G˜“©‡hŸs@Gº¤h¦˜(­ou§§®¨ ‡³º®#±‡b§³j ˜(­¨ªº¦¨±¦…ß­©7ž “ ¦ ˜g ““ g » e “ “ m” ™ƒ‘ g“ “ u ¢ ¡ ç – g “ “ ™“ “ ¢ ¡ – ” g ƒ‘ “ g ˜ ¢ ¡ ç y£ ¥ – ä € e “ “ – è bæâ g ì u ˜ ì u“ ì Še « ¦µ ± £ ¦­ ¯ ª ²¤ § ª ±··­ ¦ ¥ ¡§ ±­Ä e ª Xº¶u±º bÀ¨ ‡j´³¨§˜€(Ÿ3‡hŸw…§|¨¤h¦˜…­¨¯¨¦‡‡…“jŸ¨ª59‡|¨¤…‡Fyj¤Àª¯0j·u«j £ hŸºª5é…èjä…F|¨¤j¦…­j¦b§j u£pÏÂe §@Gº¤h¦˜…­¨¼h¦ª‡|…“³‡jŸFe ¨§9«|‡…€(Ÿ¥«j G€X|Àbl¸¨¥˜¢‡¨§‡Xº§X¹h¤3jªGº¤FGj¡£X§§‡hŸ…€jŸ¥u«j ‡h´‡§ ¦ ¥ â ² ¤ § ª ª Ђ ¦ ( Û ½ § ª § ¡ ­ ® pª ( ¦ ¡ § ­ ¯ – « ¤ · · ¤ « µ ­ ± ­ ¡ ¦ § ¦ · ª « ± µ ª ª ­ ª £ « Î ÏÎ Ì £ ª ®­£­ · Ÿ ž ½ ‡ju§˜(˜€¥X53‡t ge § Ÿ ¥ äÎ ¶§­ (ÍX53©‡˜³t ge § Ÿ ¥ (Íu‡59ä ‡¨˜|¥XjÀ˜€³¹X˜s…¨¨˜5©º§…“G‡¥‡j5˜³’¨º¦¨‡¨b€©Xjª ´± ­ ° Ÿ ª « ­ Ÿ Ì ¶ § ­ Ä «±± ­ ¥ ¦ ­ ® ¤ ¶ Ÿ ª ² ¤ µª ±¦ ¿¦ à  Ÿ u«€ÏÁj¦b˜€b3(Ÿ¨¯‡57b§¨ ¦§Âb¤À’µ¨ª¨¦º±Xº¿h¦j«£G°j Sw¨«76…Ä«h ¨ªj¦5‡¨§‡‡¨§‡&˜…­h ‡Dh¤¥¶‡¶ X3|h¡£‡§AXjŸ7«€ÏÁj¦b…€bÀ—o…’­hª‡|¤¯ ‡hŸfh £‡5¥ ª§­´Ç ¦Ÿ ¥ ª ¯ ¯ ¦ £ ­ ¦ Ë « ¡ ¦§ ¦· ê £¿ ª § µ ª ª§­´Ç Ê ª§ «§ ª Ÿ ÈÇ ™Æ ” Ée “ “ ‘ e“ Å 8Ä è Gdì⠊e ¾¾ g ¶ 8§À –h µ g € ¨Ã¾À g “ ¾ jÄuí…ì¨äFº¶u±€¥¶¨ ¨¦‡‡…¢jŸ¨ª5G¨¤j¦˜lº¼h¦ª‡G˜“&º Xº¿h¦j«£G°j h£¨£w˜&|‡…€(Ÿw˜Àh ˜’­&‡jŸª |d¤R|¨¤h¦j««h ‡bç…D‡¨¶±¨ o9‡¨§¦‡…­˜€³|j¡u£‡7ˆ ë Á ±··­ ¦ ¥ § ª­ §¡­ ® ± ¦ ²¤ ¡§­ ¯ ²¤ ª £ £ ² § £· §­ « ¦µ ¡ ¯§ ±­¿ µ § ô s ø öm ô höö C ¤ ú ÷ ˜ö ö ˜#¡ù|¨ô ˜d÷ø m˜˜ojùùúöh÷ H Gö¢ jø˜˜£¤ö÷ ³¢¥ ú jõ'uö3 6¡˜ÿú £ uù$¤ƒù'vô& ¢5$ jö ˜|vöûhõ ù (ø¢ 5hl'£¤3ôõ 21¡0ÿ)¢$ vù (˜ùô 5 ù ld÷ù(hô jùsuöû £j÷¡˜˜jøúõ uö ùuö¹(5'$&$5 õ %m#jú"$ # 55ùö ˜ÿ ˜d÷ ÷ u÷ùBsvû jô ÷ š£¢ ¥6—˜98÷¢ ¥¥¨¢¤ v û ¥¢l5@¢ÿ vÿ vûs¢÷ uõu÷ºô¥ £A8¤G$7jõö uö˜FEö #0Djù€0!¡|5šj÷@ö8 h÷lvöö ˜¥ô ¢ ¹dô§lhõ÷ 9$döBA¨956ÿ@ö ¥' 98 ¥uõ¢wuöøjù ˜(š¡!¢#ö vù vú8¤|7 4 ÷ ˜ ú¤ ô5 ½ è e ö û h è e Ë h è âò Ê € è § ¦¶§ ¯ £­¶§´¤¿ ® ² ª ± ± ¯ ª ±­ ¦´ ‡A÷ d  â Þ (ÞÎ e jŠÖA÷ d  â (eÎ jö–#÷ d  @Bö jh Æ —A÷ d  ⠘ |¨¤j¦¨ª‡‡G¤§hµ˜€X‡|03‡hŸª |h¤d£³¶j …Å­X´¨¯˜…­9¨µj±b§¨ ˜|¨°‡bÇ30¿ µ­ ® l“SAè ÷ d  ⠘ ‡§©oh¤3‡hŸŠ…j«u«j j£hª3‡hŸŠ…€jŸ&j |ju½|(jäâ |h¤d£³¨µj±ª¯h ¨£‡¹u¶j ˜­‡u´º¯……­3h ˜Dè ód  ⠘ «j h««j h£jªs˜­h¦£j …“9‡jŸ¢X˜­ ¶ ¶ £ ª ª­ « ª ª­ ª ª¤ ¨ èt ® ² ¦¶ ª ± ± ¯ £­ «± ª­ ® ª ¶§ Äuè ód  â ee Uè ód  b£v@Gº¤h¦¨ªj¦|0Dh¤7ª¯0j·«h ŠhŸ¨ª5@«Gº°h¦˜|¨°j¦u£‡fXº§b…’­DbÀ¶h ˜€¨´˜|u°Aj …w‡¨§˜(­j£hªA‡jŸuª@¶h ‡‡§"óG¤Ah ˜@j«b§³® …Å­Xj·¨«‡¶ € â Ä § « ¤ · ª £ ¦ ¥ ª ­ ¶ ¡ ¦ ê ª µ ¿ ª ­ ± ­ £ ­ « ¦ « Ä ª ´ · ® ¯ £ ­ ª ¯ ± ¦ ª ¯§ ½§ «¤· ‡jŸ© ‡à @G¨¤j¦¨ªj¦G€È¶j h««j h£jª«h ‡¢‡hŸ§‡G€…“j«b§³® …Å­Xj·¨«‡5˜0º§X‡j´¨ª|X|¨¤¢‡hŸ¢«‡€ÉÁ‡¥l|jäÆh¤¥è d  @pGº¤h¦‡¨´|h¤¢‡5ž £· ª ª´¤¿­ ª ¯ ± ¦¶ ±­ ¦¶ ¦¡§ ± ª § ¶ èä â ª â ò § ª ± « Ÿ » A7þ ¦ A÷ d  â ®  “ –è d “ –è dâ ¥ è ÷â è ò ® “ ö û A÷  â ò “ ö Ë A÷  ò ö Ê h …èGjäâ ä “ó“ “ ó“ ó ó ó ó“ ¥ ¢ âuŸù ó ® Ÿ h € ó ‰ è ó 78è "d  â ò®  “ Ÿ ø © âþ ó ® ¢ ‰ è ó â þ “ ¦ è d  æ‡Öh è d  ⠐ ò “ Ÿ ú Ë – è d  â ò “ ‡ù ö© ö Ä ÿ ¢ â þ ±­ £ ª­ ª «Ä¦t €è â ¤ è ¥ƒ¨è ó 7B¨±…¸Gd¤² ˜€hŸ¥j¤bb§·B|t78þ¥A÷ d tâ Æ e ¢ èè £þ hA÷ d tâ ö ·€ ‡¨«5‡G¨¤j‡Xd´5hjA˜&˜€h3‡5¹h|d¤"‡|hjj&‡j³º§Àbhj‡5u|¨°j…|º°h‡©‡|ujÀ‡h¥j©j…€§G¯ e ÿ ¦ « § ¦ª¯ § ² ª« ª ²¤ ¯­ ·« Ÿ ž ½ ®£ ² ¡ § ¤£ª« Ÿª ¦ ª § « £ · « ¦ª­ ¦£ ¶ ¶ § ¤¯ « Ÿª ¤ª ¶ £­ · ® ¤ ‡|F¨µ‡Gƶh ˜Æª ­j¦b§h £‚χ©0ƶ X¥‡|¨¤j¦uª‡‡d´"jª«h ¬X˜§j«b§³® …Å­Xj·¨«‡¢ Xº§h¦¥¨«j¦˜0b§³®¨ ±©j ¨ª‡€©XjŸƒ|¥h«ou§§®h º£XouÇj £ ¯ § ¤¡ ± § ¤ ª ¦ ¶ ¿ § « § ¯ § ² ª ¶ § ­ ª ¯ ± ¦ ¶ ¯ « « ­ ¿ ª ¦ § Á ª § ¤ ª ¦ ´ h««‡‡hŸ|b§h®§‡hŸ§«u ‡‡¶h 3¨«‡5©@bj¤§XjŸD˜FhŸ|‡u§º ©‡hŸ3‡G‡|‡Gj¤‡hŸF|¨¤j¦…’­G¡j b¨§¹b©¶ ˜º¤¨±Gd¤Ì„‡G¨¤j¦ª‡Xd´9jª«h ¹b¿ j®Gd¤² § ª¤¤ « ª ¯´ £ ¦Ÿ ž ½¶ £ ª ²¤ ª¡ ± ª ª´¤Ÿ¡´ £ ª § ª £ ª ¦ µ¿ ¥ ± ² þ «§ ¯§ ² ª µ £ ¡§ « ª ¡ ¦ ± ±´ ® µ £ ² ±­§ ª £­° £¤ ê ¥ ¦ ª ±´ £ ² ¦ ¶¤ ® ª «¤ £´· § ª ª ±· ¦ £¤ X|j¤h£jª¢XjŸ©‡}§b¨µ‡¨·j¦¨ª‡¥Ìb¿ j®Gd¤A…€|¨¤h¦˜­j¦…|¥|f……­ f¨§F¶j …­‡¥j®Gd¤9¨«f±Xo³¢‡hŸ5…Ä«h |0j·‡X¹Gº¤h¦˜(­ou§§®¨ ‡³º®9|Xñ ½« ¦ « ¶§­ ª ¯ ± ¦¶±­ ¦¶ ¦¡§ ± l‡¨§˜’­h£jª³‡˜Dh«ou§§® …­‡j·¨«‡0˜€¨§‡Xj´¨ª|‡G¨¤ŠXjŸª £ ² ¶¤ ® ¦ ®­§µ¶ ª « ¦µ ª ¡ ¯§ ±­¿ £¤ñ Gd¤su±‡b§À¨¯§˜0oX‡hŸÀ‡¨¶±¨ o©§‡hŸ§‡¨§¦X˜­˜€9 h¯|X§…½h««j h£jª«h ‡¹X˜7…Äj«u«j j£hª¢¶Gº°h¦£‡’¶b|¨¤h¦ª¨¯j¦j£hª|h¤ª‡|…“b0‡¨§‡§…€DGº¡GAý £· ¶§­ « Χ « §¡­ ®Ä¡ ¦· ®­¶ ª ¦¤ Î ¦ üÄ ª ¯ ± ¦¶ ±­ « ª­ « £ ± ª £ ª £ £ « ¶§­Ÿ ªŸ £ ª §¤ « ª ª Ÿ b¨§o¨°±Àšlj«b§³® ˜­‡h·¨«‡@¨±˜©j®À˜©’µºªu¦º¯h¦jª…Å­u±Š……­‡¨§¨¦¥‡jŸF¨µ±G¨°j¦ª¯0j·u«j 9ou§j «h ‡·j ¥Xº¶h¦¹X˜€Àb|¨¡j¦¥XjŸ©|3³j®£h ‡hŸ§h £‡5¥ “ó“ ó“ ó ¢ ˜ – è "d  @yÖè "d  ⠐ “ Ë – è "d  ⠓ ·hè d  ⠘ è G5thäâ â u ù h ó ò® ú ó ò ù € ó § £· ª µ¿ ¦¡ ¦ ¶ £ ª ¦ «± ª ª Ÿ G¨¤j¦j«u«j ‡bÃÀ‡hŸ§b§§G¨°|5¨«©oh¤À‡jŸ©¨§Àj««h j£jªs…’­Gj¤À‡5ž ½ ö û «­ ® ª ¦¤· ­ µ¿ ¶¤ ¦ ¶­ ± ±­ ª ªÄ ±­ ¦ ½ Ë ¦ ¡ ¦· ®­¶±­ ª ¦ ª ¶§­Ä ù ¦ « ±´¶¤ ® « AŠ¡j«˜©5bº§G€&“b³¶¨ ±‡b§® ¨«§˜b¨¤w…€j§u£j bÃÀ‡jŸGbºµ¨±…€¨§@ñ 3új¨«3‡¨§‡§…€s˜0j§£h o¨§3XjŸ§X˜€"jº«#‡¨´‡‡b§À¨¯j¦hª˜­± ª Äø ¦ « ¶ ± ª­ ® Ÿ ž ª­ ¦ £¤ ¯ ±­ ¦¶ ¦¡§ ± ¶§­ Ä Ÿ £­ ±­§ « « ¯ Ä ÷ ª¡ ± °­Ÿ ª ® «­ ‡jŸs0j¨«¢’µ¨ªj¦X§‡@…­j¦£h ˜“9‡5À½ ó j …€¨§‡j¶Gb¤@…€¨§‡‡j´¨ªG‡|¨¤¢‡…Æ@‚…­h ˜A˜0|¨¤j¦ªu¯j 3h«|j¤u£s5¹hŸ|‡§¨ 9|l€³j¤©¶§Xj´j«…Š¨«¦ ¶ £ Ÿ ž ½ Ë ª¤· «­¶ ¶§­ Ê ¡ £ « £­ ± ­ µ¿ ¶¤ ®Ä¡ £ « ª « ¦­¡­ £ ¯ « §¡­ ® ª ¡ £· ® bj¤9‡5AöæG€XjŸ˜0¢‡˜fö õ‡¨§j¦‡h·D˜l‡¨§º¦"¢o©¶¨ ±Xo³0€‡¨§j¦Xj·9‡jŸjª‡¨§˜b˜¥j G¤À|¨°j¦ª¨¯h¦j£jªGj¤ªX|˜©XjŸ§Xº§h¦j««h ‡§G¤¯ µ¿ b3t Ð ¢ ˜ j««h j£hª35«‡¨¶b˜j¤‡· ¨ª|0Àj««h j£jªu«j ‡À‡5|¥j X|¨¡§º§R¶j ª¨¯‡u·‡D£u ‡‡j¶X˜’­h£À‡jŸª |d¤%|u墘bº¤± j«…“³‡˜‡uÄ|d𩇨§j¦Xj·« « ­ ¦° £ ±¤¿ £· Ÿ ž ½ä £´ ¦ ñ ¦ ¦ ¶ ¯´ «§ ª £ ² è â ¶­ «­ ® ¶§­ è â ¡ £ ÄGd泌ª|0¥j««h j£jªu«j ‡suÄ|uîÆoh¤3|¨°h¦ª¨¯j¦j£hª|h¤ª‡|…“¥‡hŸ¸…¹G¨¤j¦˜(­£‡¨¶j¦X|¤FG‡|h¤‡jŸ¢u¶º u±‡b§¥j …Š«¨¯³˜€b‡¶ ˜(­‡j´ªXj´j£hª¥‡5ž è â ±¤¿ £· è â ¶ £ « §¡­ ® ª ²¤ § ª «§ ¯ Ÿ¡´ £ ª ¶¤ ® £­ ¦ ®­§µ ± £ ¯ « Ÿ î j½uí𠩨§“u¶‡¨¶o˜h¤‡· ë ¦ ¦° £ h ˜F|¨¤j¦…Å­X¥j®|u¤² ‡AŠº«XjŸF‡¨§‡h¶˜ou¡j 9º«¨±…’­ª‡#˜€Gº¤h¦¨ª‡‡Dô@|¨¤j¦¨ªh¦|0”lj h««j h£jª«h ‡§‡hŸFj¤³|¨°j¦…Å­u±j Àè "ód  @Šj«b§³® …Å­Xj·¨«‡¶ £­ § ª ±´ £ ˆ Û † ¦ ª ¡ ¦ £­ £ ¦ ¶ ±­§ ¦¶¶ q ½§ «¤· ¶ £· ª ª ª £ âò ª ¯ ± ¦ ±­ ¦¶ ¦¡§ ± ª ˆ Û † ª ª § ª ± « Ÿ ½ ¯´ «§ ª ª ²¤ «§ ª £ ¦° ª ¡ ¦¶§­ ® ® Í £ ² ±­ ª Ë § ˜0º§X‡j´¨ª|X|¨¤¹XjŸ§¨«¦ ‡A–XjŸfh¤ƒ|¨¤j¦‡¨´Gj¤©‡5ž l£ ‡‡h¶‡˜(­j£©‡jŸ9˜§X|¨¤j¦…’­‡¨¿b¹XjŸ¢‡¨§‡X˜“³|¤¯ |u j¯|u¤D…€j§u£j b¨§¦ y˜­ «j Xj´¨ªj¦hª‡|¤Ì(Ÿº¯X57@f|¨¤j¦uªº¯h¦j£hª|j¤uª‡|…“§XjŸF|X|j¤XjŸ¢¶h ˜­‡¥h®|d¤&¨«¦ æ#ª¨«‡hŸ¢j¤3X‡‡¨§§‡5©lj«b§‡G€³|¤¥u£ ‡‡h¶‡˜(­j£ª ª «§ ¯ ¦Ÿ ¥ Äu § « §¡­ ® ª Ÿ¡´ £ ª ª ±´ £ ² ˆ Û † ¦ ª ª ª´· ¦ Ÿ ž ½ ª §¤· ® ¯ ¯´ «§ £‡hŸ|¢‡…w…Å­h¦£j …“À|¨°h¦ª¨¯j¦j£hª|h¤ª‡|…“9‡jŸª ˜§h ‡|0j·u«j 3¨¯j¦hª˜­±¥‡hŸ5¨«±‡b§¢(Ÿ¨¯‡5©¶h ˜­‡¥j®Gd¤5¨«¦ ®h jªbjµ« ‡Ay@|¨¤j¦ªu¯j « ª¤ ¶§­ ± ª­ ® « §¡­ ® ²¤ «§¤ £ « ª ¶¤ ® ¦Ÿ ¥ ª ±´ £ ² « ˆÛ† ­Ä§ «¨‡hŸ¹’§Ð9½ ˜ g ñ¹bº«u±‡b§À˜…­Xº§¨¦9‡jŸ©¨§f¶h b§j «h ‡·h @l«j …’­‡¨¿bD¨ªÀ˜7˜­j¦£h ˜©Gº°h¦ª¨¯j¦h£jª|h¤ª‡G˜“9‡hŸf˜9«¨ j¦hª£€Gj¤‡9¨¯j¦hª˜­± ¦ª µ¿ ¶¤ ® £ ± ª ¦ ª £ £Ä ª £ ¦° ¦ «­ ± ª­ ® « §¡­ ® ª ²¤ · £· « ªÄ ¥¤ ¤§ Ð ‡Ÿjsl£|u° f˜‡Ÿ …Ä«h £|‡Gº¡¦À’ª&’½Ï²± jh«ºª¦ Ih‚f‡˜­ gQ|¨¤h¦˜…­¨¼j¦uª‡|…“¥‡hŸ¹hŸ|0¹G‡|h¤‡jŸ³º¯h¦ªj u£j jªbb¢‡…3˜…­‡¨§¨¦‡G‡¢¨µj±b§h £‡‡¨§¦ g u ¶§ § ª §¡­ ® ª ª¤¿ Ÿ¡´ £ ª «µŸ ¶§­ £ ±§¤§ ª Ÿ ¨«3ªX‡Àº«u±‡¶b§®3……­‡§¨¨¦Fº§¦Qe "­­ ‰ j®£uj §XjŸª¢h¤Š«X|¤|G¨¤˜­€…­¨«¦¹G¤ºh¦ª¨¯j¦h£jª|h¤ª‡G˜“9¨«‡jŸjÄuívðƺ§Fu¶º ¨±…’­ª‡&DQº¶u±€¢u¶º ¨¦‡X˜“XjŸª ¦ ´¿ ¤ £ ± ª ª ´ ¡ ± § § « §¡­ ® ¦ ª ë ¦ ¦ ¶ « q ½ Á ±··­ ²¤ § ¦ « ­ ¥ ª ª ¤ § ­ ² § ª ª £ ª ª§­´Ç è â µ¿ ¦ u § « §¡­ ® Ÿ ˜ÆG¤¨j¦ª¯h ¨£‡¶¹XjŸª¥‡h¶£˜5˜j¤9«jb§ §®G§®³º¯h¦ª‡G¡˜“®3…¤Æ|¤¨j¦…­’b§ ¨j¦G¤j £R‡jŸ³«€ÏÁj¦b˜0o9GrVbƒ§|¨°|¡ IG¨¤j¦ª¨¯j¦h£jªGj¤ª‡G˜©¢‡5ž Ú Ü‰ ð — ‘ ï  Œ — Û í “ Ü í Û “ î Û ‹ Ü í  Ú ‘ — Û š¨‚hjjP©hCjC«jlžmdBšj’6jhC©ì ë† s… ½ ½ § H ¦ «§ ¯ « ¦ « « ª ª «¶§¤ £ ¦ ¯ « £¤§ ¦ ¿ ¦ èt € ‡vìXç G¨¤j¦ª¯ R¨§¢u¶j £‡¨¶h¦‡|¤5Xº§…’­h£jª3¨¯j¦hª˜­±À‡hŸ¥j¤À‡‡G€h·«j h£|¤¯ ¨ª3 ‡¨§j¦©¶h |‡G¨¡Š00º±¨±5¥ G…åâ j®u£j 3b˜(­jª‡G¤9‡5D¶|˜¨¤‡³®Àº«±‡b§©Gº¤h¦ª¨¯j¦h£jª|h¤ª‡G˜“9¨¯j¦hª˜€b¥‡hŸ¹Gº¤h¦j«‡u´j¯¨«‡À¨«‡jŸf…D£X‡¨§˜“u®j 9‡jŸÀ|u¤0…Ä£G° ˜D½ ª ª§ «§ ¯ Ÿ ž ½ µ ±· ¦ ¶¤ ® § « §¡­ ® £­´Ç ª § « ¦¶ ¦ ª ²¤ ¶ ¦­ £ ª £ ² ¥¤ ½juílºä©«¨ ¨±|̇˜¹¨ê¨¦‡…‡Öb¹¶h ˜­‡¥h®|d¤&˜€hŸ3¨«§h«ª¯s(§¨«j¦u«j £h jªbb¢‡¨§‡‡¨´±‡¨§D…§¨ ‡˜0˜…­Au±‡b§fu¶j ˜lº¯h¦jª¨«‡‡Gj¤¥h |§® q ï ë ¦ã ¶§­ ±¿­H µ¿ ª ±´ £ ² ª­ ª ¦ «µŸ ¡ ¦¶ ¯ ¦ ²¤ ±¿­· ¯ ¶¤ ® ª­ ¦Ÿ· « £¤ ä ä Þf » ¢® ç – Æ á ¢ gâ y(e è è d ¸ t u €€ ®·gg ® ä …ä– ¸ g Æ ç ä áèè ¸ u ² Þ e è ºê â â é¸ è gâ ® Ä ¢ çb¨§|0©|¨¤j¦ªu¯€6¨§3‡hŸä f…­ X˜­ä g ª ¦¤· §  ¦ ª ª ¶§ g § ¤ ¦ ª ­ £ ´ ª ­ « ¯ ¦ ª § ¡ ­ ® ª ­ « ª § ¦ ­ £ ª « § ¤ ¯ Ÿ ª µ ± « ´ ¤ § ­ ª ± ´ ® ¦ « ¡ ¦ ° ± ¤ « µä ¿ ¶ ¦ ª § ¶ ¦ £ ­ ± ¶ ¤ ® ¦ ª £ ­ ´ Ç Ÿ ª ² ¶§ ¸ ¹G¨j˜(‡j…’3¨h‡|…“˜ho¨…’jh‡|u‡h¥¨j‡G‡˜(¨‡¥¨j§Xº§b¨|h©o©€ÏÁhou‡¨h˜wu‡b§9º¯hj…€b‡hf˜¤ ® ‡…­ Æ Ÿ ¥ ± ª £ ¶ ­ ´ Ç ªä ª ª ± ­ ¦ ´ ¶ ¤ ® h«£j uª§˜(­˜€&‡5A’½±‡b³3¨¯j¦jª…€b¥¥‡¨§‡¨¶±¨ b‡‡Èhæ£h dªlÀ|‡Ä y² f ®­ € Æ §‡5¥ l­Àº¯h¦˜(­‡˜€b9‡jŸ¥h¤5b§¨ ˜|¨°‡bÇ@u±‡b§9­ ® £ ­ · Ÿ ž ¶ ¤ ® £ ­ ´ Ç ­ ¡ ¦ ¦ µ Ä ç € å ² ­ £ ¤ Þv v ¡ ¦ ¦µÄä € å ²­ ª ¯§ ª ²¤ ‡¨§‡¨¶±¨ b˜|ÈB—£h dªl©¶j ……­‡‡h´j£¥§h dª˜7¨«¦ «¨ j¦£h f‡5j½uív­…€b˜’­b§³¨®j¦£0bà Gj¤d£&¶‡¨§§h®£j uª‡5j …wÀ j«b§¨ ¦§Âb¤5‡hŸDh £‡5¥ « Ÿ ž ë ª­¶± ª · ® ² ¦ ¶ £­ ª ¯ ¯ ª Ÿ ï h¤À‡‡b@¨¶±€9u¶º ¨¦‡X˜§j¤u£ w…3 ‡§h «j XŠXjŸ§¨§£‡¨´j¦Xº¿¨¦¨±‡bÇ@…Šh ˜(­jª&“¨§f¨«‡…­j¦£h ˜“À‡hŸ|X3j ‡Gº¡§¨§V—b¨§|0f…€|u ‡˜(­jª‡¨§¦ ª ´¶Ä Á ±··­ ¼ ²¤ ¯ £· ª ¦ ® £ ¦´ ²¤ ª « ­ ¦ ¦± ª­ ® ªÄî £´ ¦ ñ ¦ q ª ¦¤· ª­Ä ¯§ « £G‡Vu½…èjäâ b¬u§|¨°|³Š…¨¶±€R|¨°h¦ª¯s(¢‡hŸÆ|‡Gj¤‡hŸf‡¨§h¦˜’­u£€G¬hŸ|0ÆjŸ¨ª5¥ £IG¨¤j¦˜lº¼h¦ª‡G˜“©‡¨§¨¦¨±˜|°h ‡¢‡hŸé…©‡¨´˜|° ¤ñ µ¿ ¦¡ e Á ª Ÿ¡´ £ ª ¡ ª ·¤ ª¤¿ ¦ Ä g § ª­ §¡­ ® ¡ ¦­ £· ª ²¤ ±­ £ ± £­· ª ¶§ e ª¤¿ ²¤ § ¯§ ² ­ «­ £ ª ¦ ¿ ±´¤ « è â ¦ ª ± ± ¯ § ª §¡­ ® …­‡´¨¯j¦hª˜€9‡jŸR‡˜­ ƒjŸ|0f…¢|¨¤j¦uª‡‡d´ÊŠ˜fu¶j ªh ‡j·£h bº§90¢¨¶‡|‡hŸ5Gdçf¨§¢¶h ˜­‡´¨¯……­©|¨¤j¦……­¨¼j¦ª‡G˜©¨¯j¦uªj £h jªbb‡˜¥‡5ž «µŸ§­ Ÿ ‘ œ‰ “ — ›‰ ‹ ‘ ™ — • ܉ ‹ Û ‹ Ú ï € ‘ —¨žš¨ž“ js˜P¨ž“ CBC“ j”6Py ‡† ¨¡ë Yr i t eq r t„ n t„ e r s n ‰ t„ ege„k ˆ z r n e z ¨¡x`9fu}iu…(tsu(ou…ÀÀ}pu(jh’’˜||u5ou„ ‚}ih—e }w„|vrt‡…„9&ur˜h~çvud¹ur}iut…„(ntsut(„ourlŠ}put(„jejg’e’„˜|Grn ouz5l‡‡$~fd |vrt‡…„Àbvrutj„g’n’„A’k(kjeug’„s©r}iutl(n}pvt|GmfhgG&|• | zsz q ~ e im n X n ri t q e sn ‰ kˆz e „ e i n „ im n s k k i „ —m n eXr r r}itul(ntsut’„brlÀ§vrt§ur}iut…„}n’tugn5buz@sv—t’n(„e hž§~m(…ej‡Gh•D}put(„jehg’e’„˜||urDouz¥urfp|vruti %|8Xugwu‚’iA(k…e‡À‰ žl’el(n¸hgouz}„ht¥¨r@‚yX˜h#gi „ e sn ‰ ‡ e „ i W r q Y g p kˆz n e „ i i „ m k n „ i z~ k p e e Y x eg” r — e „ p e mk e e X r dq t„ e g e„k ˆ z r n e z ‚ — ~ X r n e ‡ i ~ n k r t tk i m ‰ i g zp n i g m m n e z„ s t ‚ i z m i x c z t„ tg e„ p n g n }ˆhl}‡tu’(‡u(jgb~ f6n y}pu(jh’’˜||uÀou„ }ihe ‚63l‡$Šb}iu}„ul‡È…j¨©’l…jG|uÀou§bvr7buk u˜}i— ¹dŠ}pu’}k’j’(ljbz  r nq Y rb Y r n ‰ X e„ nq kk e g„k g e X r • r t„ n t„ e r s n ‰ t„ e g e„k ˆ z r n e z„ i„ zp n i g m m n e z„  i r t„ n„ r ek e g m e g t„ n ‰ e zp ƒ S ì £ ´ ¡¦ „¨32a `uÀ’}„ts6gh’‡’(ju’ÀjG&G¹u}iu…(tsu(oulŠ9}pu(jh’’˜||uŠbu¥’¢’l…jG|uŠbuAF}iul’|h’(j|hjÀ}pulŠ(b’˜3lÊh‡|¨ñ è € â¿ è Gd­â −0.8 −1 −1 −0.6 −0.4 −0.2 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 M / Ms T VW q …½h««j h£jª7˜¥|¨¤h¦˜…­¨¯¨¦‡‡…­ G€X¥|¨¤j¦……­¨¼j¦ª‡G˜©3¨¯j¦ªh £j hªob‡…‡hŸ¥j¤§(Ÿ…oj¤X‡˜f˜¤ lÅ­&­ Å訦¦ »X˜§|¨¤h¦˜…­¨¼j¦uª‡|…“® « ²¤ § ª ±·· §¤·´ § ª §¡­ ® «µŸ§­ ª ª ¯­ £··­ ² ¥ ± â ¶§­ § ª §¡­ º¯h¦ªj u£j jªbb‡…éXjŸ§GDh««j h£jªw…Dªu¯‚(ÂÀ‡hŸAè¦ f"S…5bÃj b|u¤ŠXjŸ§¨§9¶j …­‡¥j®Gd¤³§‡jŸª ¨«©|¨¤j¦ªu¯j « º«XjŸ§¨§¢u¶j b§j u«j ‡0±‡b§ª¯s( «µŸ§­ ª §¤ « ²¤ ª â ²¤ ª ª§ ¯ ª ¦ ª ±´ £ ² ¦ § ¦ ª ¦ ª £· ¶¤ ® ± ¦§­ ® §¡­ ® Ÿ ž èæ £´ ¦ â « ¶ ¦ T²¤ ±­° ª ¦Ÿ ¥ è âì £´ ¦ â ¯­ £··­ ¿ ª T²¤ ±­° ˜…­¨¯‡…€(Ÿ¯§Gj¤ª‡G˜©A‡5½o#j ‡Gº¡uñD«j ……­j u£¯‡‡Ï²±j h«ºªÌ0˜A‡¨´…|A‡jŸ7¨ ¨±‡5lÄhè|d­Xfj X|¨¡dñ©¶‡(Ÿ˜bj¤‡‡…f0Dj¤FU˜7‡¨´˜|AXjŸª «j X˜…­Ah««j h£jªAG¨°j¦j«u«j ‡³|¤‡¨§j¦˜lj £‡¨§A¨µ¨±˜lº¯X|j¤G‡|³5@…€jŸº«5G¨¤j¦˜0º§X¥|¤À¨§¥¶j u£‡¨¶j¦‡G¤7j«ª¯s(Â3hŸ|0‡˜7¨ª‡j´«h @ªXA‡–5ž «´ ¯ « £· ® ¯ ¡ «­ ¯ ¦ ±­ ¦§ ª¤§¤ ® ­ª­ ª ¦ § ª­ ¦¿ ® ¯ ¦ «§ ¯ ª¤¿²¤ ± £ § Ÿ ½­† Ú ¶§ X7Qt ç X˜­ Ä ÄtÄt Î ± « £´ £ ² «§ ¯ ¦ § ª §¡­ ®± ª ª ¶§­ X5tä – XC‡(Éä%5S¨«±|u°º Àh««j h£jª5‡Gd¤² |d¤R¶h £‡¨¶j¦‡G¤5¨«¥|¨¤j¦……­¨¼j¦ªX|˜©@…’­|h¤©‡˜¨¯h¦ªj £h jªbb‡˜9‡jŸ¢hŸ|0©|Àj««h j£hª%…3 ‡u§‡€6¨§¦ «µŸ§­ ª ª¤¿ §¤ « ²¤ ¯ ´ ª Ÿ ¥Äæ £´ ¦ ñ ¦ ª « ¦ ¦ ¦Ÿ ž ½ ·¤ e g ª ²¤ ¡ £ « ­ ¯´¶ £· « £· ® ¯ ¦Ÿ ‡jŸ¥h £‡5s0¥j ‡Gº¡F¨§¹¶h ˜(­j£jªXº´¨±¨±À¨«¥ª¯s(ÂÀº«X5|b¨¤± Ih y‡jŸ5˜©‡¨§h¦˜…­‡hŸ³Ê«u ‡‡bj¤‡¥h««j h£jª9|¨°j¦h««j X§|u¤¨ ¨±‡5¥ Ä ±­° § ª §¡­ ® ª §­ £ ª ¶§­ ·¤ e h g ª ²¤ · « ª ª¤¿ ¦ «­ ¯ ¦ §­ ¯´¶ £· « « G‡¨´˜|©|¨¤j¦……­¨¼j¦ª‡G˜©b§‡…“®h §‡hŸf‡…f|b¨¤± …iwXjŸŠ…§0|¨¤j±©‡hŸfhŸ|0f¨§©j ˜lj £‡¨§Ì˜§« X‡bj¤‡³j««h j£jª©¨ ¨±j¦‡u§j ª ²¤ § ª ±·· q « ²¤ § ¯­ ª ¶§´ ¦ £ ¯ ˜©|¨¤j¦……­¨¯¨¦‡‡D‚…½h««j h£jªf…¹G¨¤j¦ª…§‡jŸ3u£‡‡‡5ϲ±j h«ºª¥Gj°‡u´§¨¯j¦ªh £j hªboX˜¥‡jŸ©¨§¥|‡…€(Ÿ¥‡jŸÀ¨«uª¯‚ɹ¶h ˜­±h 7@‡|u¤¯j £q «µŸ§­ ª ¦ ¡§­ ¯ ª ¦ ª £ Ķ§ « ½ £ Þ ¶§ q ª ¦¤·Ä «µŸ§­ ª ¥ ¿ ¶§­ °¤¿­ «§ ª ¯ ± ª­ ¡ £ b¨µ±|¨°h¦ª¯0j·«h Æ©‡˜­ ¡h«o¨§G€0|¨¯j¦uªj £h jªbb‡˜3‡hŸ”˜¨¤±0§‡…3|˜0˜5‡|¨¤j¦……­b¨¤5˜§‡¨§j¦hª˜(­jª« ’èb˜(­jª‡G¤§¨¶±0Á º¯h¦ª‡G˜“À‡hŸ3‡¨§bl…­¨ D¨ ¨±‡5¥¥«h j««h j£hªD|¨°h¦j««h ‡§G¤3‡¨§bjµ…|fGd¤¥¶h ‡j´……­§® ¨«5¨ ‡§…’­5¨¯j¦ªX|˜©|h¤j££d ‡hŸ§¨§¦ ª§ «§ ¯ §¡­ ® ª ¡ ¦° ± ¦Ÿ â « £· ® ¯ ¡ ¦ £­° £ ² £ « ¦ ±· ® « §¡­ ® ² ª § ª­ ¡­ ® ª Ÿ ¥ è âì £´ ¦ñ ²¤ ·¤ e g ª­ « ª ¦ ¦ ¶ ¦ ¦Ÿ ž½ § ª ¦ ¦ ¦ ® µ G¨¤j¦˜lº¼h¦ª‡§G˜“&‡jŸ9j £X5‡ÄGd­Xj ‡G¨¡@f…§|b¨¤± Öh „¨¯j¦˜©®‡(Ÿj¯&‡jŸ©¨§¹u¶j ª¨¯‡·X5º«Àªu¯‚(¨«‡5@|¨¤j¦……­}¼³º®Xº§³©|j¡u£‡§ ²¤ ª « ¦ ¯­ «­Ÿ § ª £´¡Á§ ¯ ¦­ ®¤¶ ª ¦Ÿ ¥ ¦ ħ ¦¶§ ¯ ˜¢h ˜(­jªR­”¶|u°º X’Ÿ…Ê…€ƒ|¨¤j¦…’­‡G€bG¤¹¨§…“|X¢‡jŸÌ(Ÿº¯X5¬¨§7@G¨¤j¦¨ª‡‡G¤¢¨¯j¦ªh £j hªboX˜¹‡hŸ¥«‡(Ÿ˜bj¤‡X˜f|¨¤h¦˜…­¨¼j¦uª‡|…“® «µŸ§­ ª ¯­ £··­ § ª §¡­ ±…’­Gj¤3‡hŸ5˜­€hŸ©’ŸXj´5¨«¦À|‡…€(Ÿ¥|¨¤j¦……­¨¼j¦ª‡G˜©5º«X57||‡…€(Ÿ¥|¨¤j¦……­¨¼j¦ªX|˜©§‡¨§‡X|0j·«h j£|u¤3©‡¨§j¦˜lj £5G˜§¥j¤ª ¨«¨±˜5ŠXjŸª ª ª ª ª ª ¯ « ¡§­ ¯ § ª §¡­ ® ¦Ÿ ž ½ ¡§­ ¯ § ª §¡­ ® ¡ ¦¶§¤ £ ¯ ­ ¡ ª­ ¯ °¤ ® ±­ ¥ « ±­ ¡ ¦§ ·§´ ¦Ÿ 5¥˜¨¤¨±˜“Xº§X‡¨§¦‡‡‡º«X5ž¥…½h««j h£jªf…“G¨¤j¦˜lº¯¨¦‡X˜¥‡jŸ¢b©¶j X˜…­À¨«À˜€hŸ5º«¨±…¸©¨§˜©|‡f…§‡¨§‡Xº§X‡‡9‡jŸÀ¨«3ª¯s(Â7˜lº¯X˜€(Ÿ¯ « ²¤ § ª­ ±··­ ª µ¿ «´ ¯ ¦ ª­ ª ±­ ¥ ¦­ ®¤¶ ²¤ ¡ ¦§ ¦·§´ ª ¦ ±­ ¦§­ ÉΧ|¤hª‡G˜“¥XŸjÀ|d¤9¨ ‡¿¨h¦‡|0j·«h áj®¨«‡…€(Ÿ¯§©¨§˜©¥‡jŸ|j u£‡©¶j b§³®¨ ‡§¨®©‡˜¸uív§F¶€G¨¤±|°X¢jµG¤‡jŸ7±Xo³¥‡jŸ©’§Ð ® §¡­ ® ª £ ² ± «§¤ £ ¦§­ ® ¦­ ® ª Ä Ÿ ª ±· ¦ ¶§­ ë ¦ · ¶ £ ª ¶¤ ® ª j½B…å‡XoÄ‡æ ¢e¨§¥¨µj±b§ ¯h §¶0|¤¨±G°‡¶©§ 0A…€Dh««j h£jªs˜¥|¨¤h¦ª˜À‡jŸ3h¤D‡X3|¨¤j¦……­¨¼j¦ªX|˜©¥¨§f«G‡˜0’Ÿ‡jŸ@…§Gº¤h¦‡¨·j¦£h¯«‡À‡¨§bdµ² í äÄî ë ¦ ª £ · ¿ «­Ÿ «²¤ § ¯­ ª ª ´¶ § ª §¡­ ® ¦ ¡§­ ¯ ª²¤ § ª ¶ ¡ ¦ Ï·‡È—½ ¬ (e |¨°j¦…|º°¦h£‡³‡¨§‡¶‡|0j·«uj £jG¤5j«¨ª¢G‡|h¤‡jŸ¥G¨¤j¦˜lº¼h¦ª‡G˜“&ou§€‡u§€·X߶{Îj««h j£jªÀ‡hŸÀ£‡¨¶j¦‡G¤Àf0@G¨¤j¦ª¯h 5¨«‡jŸ©’§Ð ¦§´ q f ª­ ¶ ¡ ¦ §¤ £ ¯ ¦ Ÿ¡´ £ ª § ª­ §¡­ ® ª ¶ ª «§ ¯ ¥Ä§ « ¦ ª »dÖ35u!"Ê"SD QwS§¥3$ ) I ! c a ¨$ 6 4$ R! P ¢ 4 2 0.2 0.4 ∆ M / Ms 0.6 0.8 0 1 H [A/m] Þ 0 0.2 0.4 0.6 0.8 x 10 4 1 −0.8 −0.6 −0.4 ∆ M / Ms −0.2 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 0.2 0.4 0.6 0.8 −1 −400 −1 −400 0 1 0 1 −350 −350 From Below the Anhysteretic From Above the Anhysteretic −300 −300 −250 −250 S t r e s s [MPa] S t r e s s [MPa] −200 −200 −150 −150 −100 −100 −50 −50 0 0 B X X A 50 50 ð ¥ º e ¶ »¦ ¶ y¡” µ g è µ g ⠑ ‚h ” µ g è ˜ d µ g â £ – e ¹h|¯ fg € Ág ‘ Ÿª¤ ¸ ¶µ º ¶ ¶ uÄ|dç©|¨¤j¦…€bǧ¨§b°G‡˜w¶€ÏÁ‡b³ŠXjŸ¥¨µ¨±˜…­¨¯j¦b§Xº¶³dµ’²¨«h¦˜’­³(Ÿº¯X55j«b¨§|0w˜‡´b¨¤À‡jŸ¢u§‡jŸª ¨«¨¯j¦uªj £h jªbb‡˜s˜€G¨¤|À‡5ž è â § ª­´ ¦ ¡§­ ´ ¦¶¤ ® ª ± ª ¦ ª « ¦Ÿ ¥ ª ¦¤· ²¤ « ¯ ± ª ¦ «µŸ§­±­¿ ±¡ Ÿ » 8è ˜ d â £ – ·sŠe g g e € j®Gd¤‡jŸ³º§R§j hªºªh¦5À€9l“©¨¶±€&|¨°j¦uª¯‚ÉŠXjŸª £ ² ª ¦ £ ¥ ¿ µ­ ® Á ¦ ˜g “ g d §«“ ¨è g ® ä – Æ ä ⠖ ˜ è g ® ä æ – Æ ä uâ QB¡ ç y£ ”è ˜ d â £ ç¥ ¢ì – € g ® ® j®£h ‡¨§¨¦‡‡G¤3Gº°h¦ª¯s(ÂV¥‡&f˜³|¨¤j¦¨ª‡€ÉÁ‡©|0D† ª ¡ ±·´ ¯ § ­ ²¤ § ¦§ ¶ §¤· » ˜g ““ y¦ «jè g ® ä – g Æ ä ⠖ ˜ è ­ g ® ä æ – g Æ ä dâ ¹¢ ¡ ç – g ֖ …€ e £e ç¥ ì é ® ¨¶±€é|¨°j¦ªu¯‚(Â&‡jŸª ‡¨¶±¨ b‡Äljä©j¤b¨§¥‡¨§j¦‡h´¨ªj¦jªX‡j´©‡…‚±Xo³§Gº¤h¦ª¨¯j¦h£jª|h¤ª‡G˜“À¨¯j¦hª˜€bÀ‡hŸ‡¨§³‡j´h«Dq Á « ¦µ è â ª ¦ ¡ ª «¿ « ¶§­ ¶¤ ® § « §¡­ ® £­´Ç ª ¡ ¦ ® « ½u|t d e@¶Ág ¡è ˜ d e@¶·g …Äj«u«j j£hª¢j¤u£ ¢‡…­ ¹¨¶±0À£‡‡X“G¨¤j¦˜lº¼h¦ª‡G˜“¥¨¯h¦ªj £h jªbb‡˜7˜€G¨¤|¥‡hŸ§j¤b§¨ ˜|¨°‡bÇÀ¨«¦ ˜ è âµ € âµ « ¼ ¶§ e Á ¶§´ § ª­ §¡­ ® «µŸ§­ ±­¿ ±¡ ª ª ª ±­ ¦´ h««j h£jª¥‡…­ y¨¶±€Šf£‡‡X3|¨¤j¦……­¨¼j¦ªX|˜©D¨¯j¦uªj £h jªbb‡˜€…€|¨¤G5‡jŸA…€jŸ0lvîë Gj¤d£ÀXº§u¦º¼X||u¤¯j 3bGlŠyº¶u±€5Gº°h¦ª¯s(ÂDXjŸs˜¤ « ¶§ e Á ­ ¶§´ § ª §¡­ ® «µŸ§­±­¿ ±¡ ª ª­ ªí ® ² ¡ ¦§¡ £ µ¿Ä e Á ª ² « ª ¦ «¤· ¦ ¯ ¶ ¶ ¦Ÿ ž ± ª­ ª ¦ ª « ª §¤ ª§ ¯ ¦§ « «¶ ³j®£h 3¨§u¶j |0@¨«¥µX§‡‡§0·‡¨«‡50ß½…­j¦£h ˜“® ‡hŸ3¨§fh ˜’­hªfh««j h£jª« ‡jŸ&|À¨µj±b˜…­0}ÁX|¨¡j¦AX‡§0·‡¶ º¯h¦ªj u£j jªbb‡…o˜0|¨¤|¡ ‡5ž «µŸ§­±­¿ ± Ÿ ½ ¯ ¦ ¯ £ ¯ |‡¨¶¦‡¨§G¤D«Gj°‡u´¨¯j¦uªj £h jªbb‡˜s˜€G¨¤|§X˜w……­b¨¤ŠXjŸª «µŸ§­±­¿ ±¡ ¶§­ ± ¯ ± Äu|‚€ £ ¹‡¨§¨¦‡‡G¤3¨¯j¦ªX|˜©¸…¥ ‡§h ‡˜§XjŸ©º§À…€jŸF¶h |‡À¨«À’ª¥|h £‡©¶j b§³®¨ ‡§¨®±‡b§9ª¯s(Âs˜lº¯X˜€(Ÿ¯³|j¤uª‡|…“® èt â ¡ ±·´ ¯ §¡­ ® ²¤ ¯ «¿­ ª ¦ ª­ ª ª¤§ ¦ Ð ½ Ÿ ª ±· ¦ ¶¤ ® ±­ ¦§­ ® §¡­ ª ²¤ § ª­¶§´ ² ª ¦ ¶§­Äî £´ ¦ ñ ¦ ª « ¦ « e ²¤ § ¯§ ² ±­ ±¡ « ­ ¦ ‡jŸ5˜¢G¨¤j¦˜0‡‡|u¤¥‡hŸŠ¨«F‡…@‡§h ‡|¨¡Fº§Fu¶j ˜(­j£hª‡¨´º±¨±3…­ j˜FG¨¤j¦ª‡Xd´©¶‡¨´…|ß°(Ψ G‡¨§j¦©3¨«@Ä ¶µ g |¨¯j¦ªh £j hªboX˜A˜€G¨¤|¡ Ä «µŸ§­ ±­¿ ± Ÿ ž ½µ ± ª ª ª²¤ § ª ¦ ¦ ¦ ® ª ¦ ¥ ª ¯ « ® £ ¦´ §­ ¯ £± ª­ ® ª ª « « ¶§ ‡5#oGj¡£X§€…’­Gj¤DXjŸ@˜&|}¤h¦˜…­¨¼¥¨®‡¨§§À‡hŸ¥jŸ¨5©¶j …­¦bj¤j«…­ ‡¨´h¦‡¨¿º¦¨±‡bÇ¥…Š«X’Ÿ……­j b…Å­h¦£j …“À‡hŸ|Ä ˜ j …’­hªD¨¯j¦hª˜­±¥‡…­ e ±|u°º ©¨¶±€³§G¨°|9D|u¤G@(Ÿº¯X5“¨§5h«o¨§G€A˜5X´bº¤&‡jŸ3h«b§j «h ‡·h ¥|¨¤j¦……­¨¼j¦ª‡G˜©¨¯j¦uªj £h jªbb‡˜b’͘€Gº¤Gv¡XjŸ0…Ähª˜’­h£b|¤©’§Ð ± Á ¦¡ ­ £ ²Ä ¦Ÿ ¥ ¦ ª ¦¤· ²¤ « ¯ ± ª ª £ £ § ª §¡­ ® «µŸ§­ ±­¿ ± Ë ª « ª§ ¯ ½§ ª­Ã @G¨¤j¦˜‡…Å­u±j £ ª ¯  « ¥ ±­ ª¤§ ¤¶ « ¡ ¦§ ¦· ²¤ ¯ £· ª ¶§­ ¡ ±·´ ¯ «´ ¿Ä «­¯ ¦ ª ¦ ¦ ¯­ § ® £ ¦´ b§¨ ¦§6j´ƒ˜¨¤¨±˜DG‡¥‡Du«j ¨ªj¦9‡¨§‡‡¨§‡7˜¥ ‡u§j «h ‡3‡hŸ“X˜¥‡¨§º¦X‡|¤9j X˜…­¯0‡Gj ˜l5º«XjŸ©¨§“u¶|°¨ ‡(Ÿ˜À£|u°‡5¨«¦ ‡¨´j¦‡¨¿¨¦¨±‡bÇ ±˜0|¨¤|³˜€hŸfl£|u°f˜‡S|j GDP@¶Xº§…’­‡G¥¨«©¹j ‡G¨¡@ƨ§ƒ5˜‡jŸR|j°X´¹¨¯h¦ªj £h jªbb‡˜D……­b¨¤f¶‡¨´…|ß°…f’¥¢XjŸ5b¨µ±|¨°j¦h«« ¯Xj´« ­¿ ±¡ ª­ ª Ä ¥¤Ÿ Ä ª¤ ¨ ½ ¦ ª¿¤ ¦ î £´ ¦ñ ¦ § ¥¤ « £ ¯ «µŸ§­ ± ¯ ± ±­ Τ ª ª Ä ¯ h«b§§®h £‡¨§§¨¶±0b¨±˜“h®3‡¨§b¨µ‡‡D½ ¶µ —˜5‡¨´…|Æ¥‡&3‡¨§o¨°G˜o¨µh±oG¨¡º¦h±« ‡¨´h¦‡¨¿º¦¨±‡bÇ ¨«‡jŸ‡j¿Xj´jªu£€³º¶u±€Á ¨¯j¦ª‡G˜©o¨±…“j®&­ ª ¯ ¦ Á ±­ « ¡ ¦ ±·· q g ²¤ ±­° § ­ ¡ ¦ ¦¡Ä ªŸ ® £ ¦´ ¦ ª « £ · §¡­ ® ±­ « ²˜9|¨¤j¦……­¨¯¨¦‡‡Dq ß½…­j¦£h ˜“5XjŸ¥¨§©m‡|¨¤j¦uª˜’­u£j b¨§f¨¯j¦hª˜­±bj¤uª‡|…“DXjŸ¥‡…­ g £ h«ou§§|³f¨¯h¦ª‡|…“³§ ’¥ª€À‡¨§¨¦‡‡G¤DXjŸª ¤ § ª ±·· ± ª­ ® ª ¦ ¬ e «§ ¯ ª ¦ « §¡­ ® ª ¶§ ª ®¤ ® §¡­ ® ¿ ¡ ±·´ ¯ Y n X y V X r n ~ Œ ~ Œ ~ Œ „ g i ~r c ‚ cq r t„ n t„ e r s n s…ÀŒ ©&u|G’jV GoG’p˜hsƒBf}iul(tsu(ou…À‰ }put’„jehg’e’„˜|Gr€u—o$~}iu—fbuzr&&ur…nh~s2cBcQr}iutl(ntsut’„brlÀ€u—’n…„’iAbuzurw’k(kjeug’„€u7(„’p‡¨oAbuz3ovrut|hr’e(kje|hmje#our}iut…„}nG5}‰ut€h—|¥™5h ‡|¨¡ñ k ˆ z n n s e „ i X r c q „ e s n ‰ „ e „ i k i e e e™ „ s „ g g k — • k e X i y S æ £ ´ ¦ ˜d £– −8 −6 −6 −4 −4 5 5 M [A/m] −2 −8 −6 −6 −4 M [A/m] −2 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 x 10 x 10 −4 −2 −2 −10 MPa +10 MPa H [A/m] 0 0 2 2 4 4 x 10 x 10 4 4 6 6 −8 −6 −6 −4 −2 −8 −6 −6 −4 −2 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 x 10 x 10 5 5 −4 −4 −2 −2 −20 MPa 0 MPa H [A/m] 0 0 2 2 4 4 x 10 x 10 4 4 6 6 å ½Gd𩺧R¶‡€(ÁXDb§¨ ¦§Âb¤À‡hŸ5º«Q(Ÿ¨¯‡5§¨§¦ è â ¦ § ¶ ª ¯ ¯ ª ¦ Ë ¦Ÿ ¥ Ä « ¦¥§ ª lj««h j£jª³jŸ¨ª5©|¨¤j¦……­¼ è bæhäâ d” ˜ «“ ˜ «“ ˜ «“ ¾¾ “ ¶ “ ‘ Ë ¿ 8§À g Íh µ g —‡…€ Ø ¾ g “ è G…çhäâ è 8¾§¾À fh ƒ¶µ g â ä € 8¾§¾À g “ g u«|¨°|©§‡hŸfb§X|0§|u¤3¨ ‡¨¿j¦j«u£|°h j£¨£3‡hŸh¤“u¶º ¨¦‡X˜D˜©(Ÿ˜oh¤‡‡…#…Æl­À‡57…½h«ou§‡|0§G¤3¨ ‡¨¿j¦h«£|°h §‡…¨ ‡¨¿j¦h«£|°h j£¨£¦ ¦¡ ª ª §¤· ® ¯ ± ¦ ª ª ±··­ «­ ¯­ £··­ ²¤ ¥ ± Ÿ ž ª §¤· ® ¯ ± £ ¶§­ ± ­bF¶j G€¥0§l©Š¨«‡hŸsÄl¨ä‡F|¨¤j¦ªu¯bH¢h |d¤(²03‡@|¨¤j¦……­¨¼j¦ªX|˜©¥¨¯j¦ªh £j hªob‡…§‡jŸáGj¤d£² |¨¤j¦……­¨¼j¦ª‡G˜©¥‡¨§º¦¨±…|°j ‡¥XjŸª ¦° «¤· ¿ µ­ ® ¦ ª è ½ç § â £ ¿ « q ½ § ª §¡­ ® «µŸ§­ ª ® § ª §¡­ ® ¡ ¦­ £· ² ª ¯ ± ¦¶ ª ª±­§ £¤· £ ¦ µ « ¦ ¥ § ª §¡­ ® ²¤ ¡§­ ¯ ²¤ ª £ ª S« ¥ ± «­ ª ±´ £ ˜¤ b§§®u ˜­‡j·¨«‡À‡hŸh¤€…€|¨¤h¦jª|0|h¤‡· º«³|h¡£‡§À¨¯j¦hª˜­±§hŸ¨ª5Gº¤h¦˜…­¨¼h¦ª‡|…“@…ŠG‡˜0’Ÿ7˜j ˜(­À‡jŸs(5˜¨¤º±Gd¤² ˜¥¶h ˜­‡¥j®Gd¤² §‡jŸª ¨«§Gº¤h¦¨ª‡‡|u¤3¨¯j¦ªh £j hªob‡…3‡jŸ9j¤b@(Ÿ…oj¤X‡˜A˜ƒl­± 9‡5…½¨«¨±˜59º§…“G‡w…3‡¨§‡‡¨§‡‡XD§Gj¤« |d¤¨ ‡¨¿j¦X|0j·«h Š09l“® ¦ § ¦¶§ ¯ «µŸ§­ ª ªÍ ¯­ £··­ ²¤ ¥ Ë Ÿ ž ±­ ¥ ¦­ ®¤¶ ²¤ ¡ ¦§ ¦·§´ ® £ ² ± «§¤ £ ¿ µ­ (Ÿ¨¯‡5¥‡…­ ˜ ˜¥G¨¡j¦DXjŸs˜¤ ou§‡‡§0·‡‡¨§9¨µj±˜lº u±A¨«¥’Ÿ¨¯‡5GÄ&dç⠘ € |³‡¨´|Gw¨ª‡Xf£0¥|h¡£‡§5¨¯h¦jª˜­±‡jŸ#º«&’µºªh¦b˜€bÇ ¦Ÿ ¥ ¶§ ²¤ § « ª² ª ¶ ¶ ¦ £­ ¯ ¦ ¦Ÿ ¥ è ù sÄ ® ±¤° ¦§´ · µ « ª ¦ ª§­´ ¨«‡hŸD…€jŸ7uíî ̺§©¶ ¨¼h¦«‡jŸG€bbDu«º ¨±G€lbÃj b|u¤D¨«‡jŸR’§Dlj««h j£jª9‡hŸ%®2tª …©|¨¡j¦9‡jŸA…Šb§X‡§0·‡‡¨§5¨«¢(Ÿ¨¯‡5§’µ¨ªj¦b…€b9¹|‡‡¿ ¦ ª ª­ ª ë ¦ ª¤·µŸ ¦ãĪ ª§ ¯ ¦ ª Ð ½ « ²¤ § « ª ²¤ ª ¶ ¶ ¦ ¦ ¦Ÿ ¥ ª§­´Ç ­ §¤ ª´ Ä(}²u±j j«¨ª3h««j h£jª9‡jŸR|À|‡&ou§‡‡§0·‡º«9|X˜€(ŸA˜©|¨¤j¦uª¯j ¨£‡9‡jŸ˜€hŸ¹u¶j j£u£d b¨§¹u§‡jŸº«À’ªÀ|¨¯h¦ªj £h jªbb‡˜¥‡hŸá|j¤u£5b˜(­jª¨«‡¶ ¦ « ª §¤ ª¤§ ª ¶ ¶ ¦ ¡§­ ¯ ²¤ § ¦¶ ª ª­ ª ² ¦ ª ¦ Ð ½ «µŸ§­ ª ® ² ª§ ¦ ¨µj±b§¨ ¦§6h´D¨«©|¨¤j¦……­¨¼j¦ª‡G˜©‡hŸ¹u§‡5¢‡…Ê«h j««h j£hªsº±…“h®D|u¤…Äj«u«j j£hªXjŸf…¢|¨¡j¦9‡hŸf˜Àb§‡‡u§€·X‡¨§Š¨«3h««j h£jª¢u¶º ¨¦‡X˜­ ª ¯  « ¦ § ª §¡­ ® ª Ÿ ¥ ¶§­ « ±­ « £ ² « ª ²¤ § « ª ²¤ ª ¶ ¶ ¦ ¦ « ±·· hŸºª5&«|‡…€(Ÿ©|¨¤j¦……­¨¼j¦ª‡G˜©¥‡jŸF(Ÿ¨¯‡5©º§©|¨¤h¦ª¯j ¨£‡¥XjŸ{Äuí(A‡bì ƒ¨§¹u¶j b§§X´b‡3‡Gº¤h¦˜|h°£j ‡GA˜(­b§§¨®j¦u£€bÃ¥‡hŸ©j¤ª ¦ ¥ ¡§­ ¯ § ª §¡­ ® ª ¦Ÿ ¥ ¦ § ¦¶ ª rä Äå Ä ë ¦ ª ® ¯¤¶ «§ ª­ «¿¤ ± ª · ª ¡ ¦ £ ¯ q ½ § ª §¡­ ® ¦ ¡§­ ¯ ²¤ § ¦¶ ª ¦ ¶ ª­Ÿ ¥ ¦ «·¤ e g £ ­ ®²¤ «­¯ ª ¦ § ¦¶§ Xº§Xj¶|u¤¯Dš|¨¤j¦……­¨¼j¦ª‡G˜©¨§A«G‡˜0’Ÿs˜¥G¨¤j¦ª¯h ¨£‡D‡hŸA«‡¨§³j®£h ª‡7˜€5#º«……ćGo¨¤± yh UG(¤2r©‚…5j ˜lD‡hŸ¨§9|¨¤j¦¨ª‡‡G¤¯ º¯h¦ªj u£j jªbb‡…»‡hŸª Gj¤d£9b§³® …Å­Xj·¨«‡¢‡hŸf¨µj±b§¨ …|º°XouÇ¥|5@u§§¨®¦¯0j·©‡jŸ3…fjµGj¤hªº«X“¨¯h¦ª‡|…“¢XjŸ5lª˜ß­x’§”½ …¨¶±€Á «µŸ§­ ® ² ª ¯ ± ¦¶ ª ª ±­ ¦´ £¤ Ä « ª ²¤ £ ¦Ÿ §¡­ ® ª Ä ¯ ² Ð e ¨¯j¦ª‡G˜©“X˜­ ˜ h««j h£jª©¶¨ ¨¦‡‡˜¢¨µ¨±˜€h§£j bÃ&‡jŸjª‡(´l˜€hŸŠh |³¢|À‡‡u§€·Xh |¤À|¨°h¦ª¨¯j¦j£hª|h¤ª‡|…“3XjŸA˜|¨¤bl€Ÿ03‡5ž §¡­ ® ¶§ « ±··­ ±­ ª ª « r §­ ª £¤ ® §¤ «¶ ¶ £ ¯ « §¡­ ® ª ²¤ £ ¦°­ ¿ Ÿ d ‘ œ‰ “ — ›‰ “ ‹ ‘ ™ — • “ ‘ ‹  ‘ ‹  ‹ Ú Ú ‹ Û “ —8Cš8Cš’s˜f—jjyBd Ž 6BCCmî …† Ø¡ë Y x  i r t„p r  k n ~br ”’ r ™– ”’ ‚U§u}iu(oGº•n …Gd!•qz CF§•kz q f p7jh ƒ0oB•kz ln•kz q f „ xq r Y c b h rr ”’ r ™– ”’ „ege„k ˆ z r —n ~ —s e „ —e X r r r ™– „ q r Y c bh r r ™– „ Y „i „ Y „i d | zrr ™– q ”’ extq5uzl(p mQBCFlxž•kz }put(jh’’˜||un uo$}iál}‡utl}njjg &un u~!bÖGzCF˜zq Òf ex7jh xi2Br¤GzCFgzq Òf exq 5uz…(p d | zrr ™– z– q ”’ z „ege„k ˆ z rn —np — e „ —eg ~| zr z r „n „e rsn ‰ e „ —eg e „ s t ‚i k k r „ — • k —e X i y S î £ ´ ¦ —}BCF˜Ø—x6•“R}put(jh’’˜||uDu’˜}i³l}‡ut…}nhj7hQ‘…}iutl(tsut’blÀ©…}‡utl}nhj9ouz©ovr7buz§b}iutl}n|S}‰ut¸h|¥RC¹h‡|¨¡ñ −1 −1 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 ÏÎj¦ª‡G˜©3¨ ‡¨¿j¦j«u£|°h %…À|‡…€(Ÿ%…3j …’­À‡hŸ5‡¨¶±¨ o&j ˜lŠb§X‡§0·‡’¶b¨¶±€À‡hŸ©º§¥u¶|˜¨¤‡§u®5˜€hŸ¥j¤A…Å­¨±³º®h¦h ‡‡¶u oh¤‡Vq §¡­ ® ± £ ²¤ ¡§­ ¯ ²¤ ª £ ª « ¦µ «­¯ ª ¶ Î Á ª ¦ µ ±· ª­ ª ª £ ¦ « £´ ¯ £· ˜ » è ¨Ã¾À Öh µ g â u ˜ ù € «“ “ è G…ìhäâ ¾g¶ ¾¾ ¨§À g ˜ «e ¥ ¦ ¾ g ¤ ¡ §­ Ÿ¯ ²¤ ª­£ Ÿª ¡ ¦£ ¥ ¦ ® Ä ´£ ¦­ ¯ Ÿª ¤ ª­ ± ­ Ÿ ¦ ¥ ¡ ­ Äè â x …¬Ä v 5˜¨¤§ ¨±|¦¤± d¤ª² ´ …ª« ­¦ ª « ¿ h´Ÿ ºª« 5 ¥ Ÿ ª¨Ã¾À¡ § ¦sê …­² ŠÚ G‡ ˜0® ’7˜3ªh¦ ˜§(ŠX j9‡¨§¡ j£¦ ¨ª j5 5² h¤« ºª³§ j¤¦£ 0« b§· |¨ ‡¦®± h“¨§Ÿ …¦ €(¥Ÿ Š¶ XjAª ˜§² ¥¶G¦§ º¤h ¦ ˜¿…¨¯¤¨¦‡‡ª· …§· ¢¯j¨ª5 3‡G­§ º¤…«± €u| …£ç h ä ¹¨§¦ ½ ±¤° ´ £ · µ § « ¶ ¦ ª ¦  ¤ ¯ Ÿ ¬ € we |¨jXj¨jh‡‡j‡jÀ‡¨b˜R@|§Xº´G|A¨‡Xf0¥|h‡@…7‡|¨jX§¨‡¥hºª5¥u€ÏÁjb‡¨D03hfb¨§béf¨¦ u h‡5¥ u s“ ‰ ˆ ˆ q 0.4 ‡ −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 M / Ms 0.2 0.6 0.8 0 1 H [A/m] 0 0.2 0.4 0.6 0.8 Magnetization Global Anhysteretic Local Anhysteretic 1 x 10 4 r v÷õ¢¨ôl’£¤›8A÷ G#û ù£ uô˜5õ ˜høù 5hjÿ øö vöö¨¤›E€$ö ¢ uö¥ dù¢ |döùhõ 0¥7 £¤hö©¥¤¥¢ ›š ¢ùh }üj÷¥¢§¢ö³" oœò ˜B¥ú ùuû§vúdö£¢õ˜«hù ô 9vö§£¤Adôdô7(÷÷ £¤u÷j÷ vöjõ¤uöd÷FEu÷lvö ô &¤whw•uù¥ vô6j¤¤ õ›88¤ uö•E¥0£7 vùvô©5ù£ ˜B# ö ACÀ¥vôùôõô ¢•£¥ ÷ 2¢¥¢uöÀŸ÷ jõö jú5›šhöø @£¤ÿ ¥¢ 8 Ÿ ¡ ˜˜vúöö #¡˜w#œö vù(„›E¢ £¤vù‚ƒA…odôô™ u÷C v÷$¤¢˜5÷ ùG˜hôAv÷S“v÷¨|—–j#"¢ ò ƒAmw#ô ¨}ü(ù§¢v÷¥¢5¢ò vô¤ £58 ø£¦uöÿ|jôû£ô7 ¢hû(û jùs˜uôö vú¢ s ø 4 ¢ (4 š ¤ 6 š d| ô÷ û¢ $ ¤$œ ¢| ¢ ù ¢ ¢ ö 7ž —ü • ” o“ ¡ ¦¶§´ £ H ½ ¯ £· §­ ®¡ £ Þ ª ¡ «´ £ ¯ ²´§­ ® ¶ µ ¿ ¦ ±¤§¤ ® ® ¦¶ è ® ® ½ç â ¦ ½ Xº§X‡‡|h¤j£‡´ çlj««u oh¤‡¥˜©|‡¨¶h¦fÀ‡hŸ¥‡¨§j¦‡¥¶h ‡j´uª˜ß­bb…“©bj¤£ ~’ Æ ‡ñ ~‘ ¢ Û ­ ~ ¢ 5ž ¨¯‡jŸ¨ª¨¦|‡G§G…Ä£h ª§…­‡“§&vð‡lj乨§&vî‡t Ä0‡|¨¤7©§9l|jäF¨§9|vî09Š˜5Du£|¨°j¦‡&‡5Dl£ ‡Xj¶‡…’­j£¨«‡jŸ¢¨§¢u¶j ª¯¨ ¨±|u¤5j«b§§u®j ‡h´˜…­³@˜(­b§§¨®j¦u£€bój¤©¶j …€§G¤3h ˜­ ¡§ ± è ® ® îä â ¦ ì ½æ ­ «­ ¥ £¶ Ÿ ž ½ ¯´ «§ ª ¦ ª ¦ ± ¯ ª £ « ® ± ª · ª £­· ® ¯ £ «‡Gº¤h¦˜­‡´¨¯……­fh «‡57u½è  ‡¨b§h j£‡´À¶¨ ¨¦‡‡…3˜Šh¤5j ‡G€h·«j À¨§7£ ‡Xj¶‡…’­j£ª ‡hŸDbu¶ ‡‡bj¤Xsou§§® …­‡j·¨«‡À‡…Š|¨¤h¦˜…­¨¼j¦uª‡|…“® § ª ± ± ¯ Ÿ ž âz ª £ ¯ ±··­ §­ ª «§¤ £ ¦ ¯´ «§ ª µ¿ ¯´¶ £·ª ¯ ± ¦¶ ¶§­ § ª §¡­ ª ¶ ª ª ¯ £­ ¯ ª «´ ¶§­ èä £´ ¦ ñ ²¤ ¦´¡ ± ¡ ª « ¥ ± ² ¦Ÿ ¥ ²¤ § ª £´¡Á§ ¯ b§X‡§0·‡’¶(Χ¨®j¦&‡jŸ9 ¨¼j¦£h ª˜(­˜€(Ÿ¥h¤¢¶j X“X˜‡Äl¥j ‡Gº¡f˜5u«‡¨§º¦u±‡¨¶‡|˜’­u£‡§|&‡jŸA5˜¨¤¨±|u¤§(Ÿ¨¯‡5A˜³|¨¤j¦…’­‡G€bG¤3‡hŸªâ ’µ¨ªj¦j«u£|¨°‡Dj ˜(­bƒ¸˜’¤¥…xu¶€Gº¤u±|°‡©£u ‡‡j¶X˜’­h£©fj¤Ì¶¨ º¦X‡˜§¨«Fƒ|¨¤j¦uª¯bp¨§”¶h b§j «h ‡5±‡b³“XjŸ5@G¨¤j¦ª¯h ¥¨«‡jŸƒ’§Ð ¦§ † ª ªH ­ ¥ Ð ª­ · ¶ ¯´ «§ ª ­ ª ±··­ ¦ æ § H ¦ ª £· ¶¤ ® ª ħ « ¦ ª 4 6$ ¨ ‹ ¨ ¢ "¢wé“u63$ ‘D©³1) Š ½G…îjäF‡…5|u幨§¹u¶ ¨¼j¦£h ª˜(­˜€(Ÿ¯ è â ¶§­ è â ¦ ¯ £­ «hb§‡|¤0§G¤7±˜€Xº¶¦b¨°‡‡¨§¦³‡Ÿj¢h¤¥« ‡X¶j Ì|¨¤j¦h««j ‡bó‡jŸÄGt € (e‰Î e ƨ¶±03b˜(­jª‡G¤3GÀ|t € (¬Î e e ¹h««j h£jª3b…’­jªX|¤D…§j ……­¯ ª § · ® ¯ ­´ ¦¶ ª ª ¯´ £ § £· ª è â Á ª§ «§ ¯ £¤ è â « ª§ «§ ¯ ²¤ « ¦ª ‡jŸªÌº§¥…­€jŸª ¶j ªG‡¢ 0f¨¶±‡|¤XjŸ«§’ªÐ @|¨¤j¦……­¨¼j¦ªX|˜©3˜9j«b§‡G€³|¤¢¨ ‡¨¿h¦j«£G°j h£º£ƒ‡…¹¨ ‡¨¿j¦h«£|°h ¢‡hŸ§«h ˜’­G€h·|¤Xº§ƒ(Ÿ¨¯‡5¥ ¤§ ¿ ´ ½§ ª §¡­ ® ²¤ ª §¤· ® ¯ ± ¦ ¶§­ ± £ ª ª £¤ £ ¯ ¦ ¦Ÿ d è d  â 8§À 8uômh⠖ ³ è "d  â µ g – è d  â µ g ± ·hè d  £g ó ¾¾ gèË h ä ó¶ ó¶ ˀóâ u§‡jŸ5¨«Àj««h j£hª§‡…­ ¨¶±0&­ hŸ|0w…§|¨¤h¦˜…­¨¯¨¦‡‡…­ |h¤d£3Xº§h¦¨«j¦˜§G¨¤j¦˜lº¼h¦ª‡G˜“s…’­Gj¤À‡5ž ª ¦ « ¶§ Á ª¤¿ ²¤ § ª ±·· ® ² ¡ £­ § ª­ §¡­ ®± ª ª Ÿ Äuè|ìljä⢶‡§…­Aè|uðâf²˜¤§§G¤¨j¦ª¨j¦«G¤€·h£ €X´j« "ód ou§‡bÇj ‡Xj´¥‡…§|¨¤j¦…’­|u¡j b¨§¥|0‡¨µh±ª¯j ¨£‡¥u¶j ˜­‡u´º¯……­A¨«3Gº¤h¦˜…­¨¼h¦ª‡|…“À¨ ‡¨¿j¦h«£|°h 5‡5ž · ª ´ «¿ « ¶§­ § ª £ ª ¦ §¤·´ ¦¶ ª ± ± ¯ ¦ § ª §¡­ ® ± £ Ÿ ½è  âo¾¨§¾ƒ@|¨¤h¦˜…­¨¼j¦uª‡|…“3‡hŸw…fb§‡G€³|¤&º Xº¿h¦j«£G°j h£¨£ŠXjŸ5«Gº°G§Gº¤h¦˜(­|¡h o¨§5£h dªl¢(Ÿ¨¯‡5¥ À gÄ § ª §¡­ ® ª ²¤ ª §¤· ® ¯ ± ¦ ª ¦¡ § ª £ ª ¦ ²­ ¦Ÿ “ uù – ó d ó d d d  ó » è "d  â 8§À £Öh ³ è "d  ⠃µ g – è "d  â µ g ± …hè "d  ‡G ¾ g ó ¾¾ gË ó¶ ó¶ Ë € ó â¿ ˜× gh â è  â «“ hhèè  â 8¾§¾À fè  ⠃¶µ g |× è "ód  ⠘ èð |ljä⠘ d £ «"Æ ó ó “ ‡ "d “ ÈÇ h d â è ó Àhè  ⠐z “ × ˆjèè  â ¨¾Ã¾À è ófdg 8¾è §¾À  Ö¶šµh è "óguâd è  â ¶µ ggâ Ò h 8ÅÄ † € è ód  â 8¾§¾À  g “ â „× âg « ¦ èï â ª è â ¶§­ è â ¡ ª «¿ « ¶§­ ± £ ¦­ ¯ ª ¡ ¦ ±·· ‡¨¶±¨ bµ |ljä©j¤b¨§¦ |…çh乇…5|u¨§j¦‡h´ºªh¦jª‡Xj´©‡˜3¨ ‡h´“¨§…€(ŸŠXjŸ9‡¨§o¨µ‡XDq ½ ó ⠄ â z € ód â e ­ ¦ ° ¶ ª ­ ± ´ ® £ ¤ ² £ ­ ¶ ± Á Ÿ ª ² ¤ « ¦ ¯ § ¶ § · ¶ ± ­ ¦ ª ­ · « ¶ § ­ ¦ ª Ÿ ª Ä « ´ Ÿ ž ½ ª ¦ ´ ¯ £ ¦ ¯ ¯ ¦ ª § ¡ ­ ® uè À0è  XdŠè  FƒbFj…ÅX¥j|u©j…x¨0§Xj3˜©¨‡u‡‡0‡5…Åh˜€hƒ‡˜§³º®h¢‡hfl‡b5ó ƒ…¨‡h¨§¨ju‡|…“® ª ¦ « ± ± °¤ ¶§­Ä £ ¯ ² ¡ §¡­ ¶Ä ¶ £ ² ª§´ ¯­ ¦Ÿ ¥Ä «§ ¯ ¦ ⠄ ±Á ª ¶ ‡jŸ©¨§À«j h«|¨¤@¨±˜(­£|˜R‡˜@lj«Gj¤ª…ß­3Xº§u¦º¼h¦ª‡G˜“u®‡@lj«ªu¯‚(©‡§|d¤h«oX|¤¯…¹(Ÿ¨¯‡5s@¶h £‡¨¶j¦X|¤º«è À…£j ¨ª€Àb§X‡§0·‡¶ Î § « ¤ · ± ¦ · § ­ « Ä Á § ¡ ­ ® ª ² ¤ § ª ¯ £ À ª £ ¯ ­ ª ¯  « ­ ¦ ° £ ª ¤ § ¤ ¶ z { e ª ­ bG¨¤j¦¨ªj¦G€‡……­¨¯j¦¨£‡³®§…Êh¤b@¨¶±€#º¯h¦ª‡G˜“À‡hŸ@˜©|¨¤h¦˜…­¨¼j¦u£j ª…’­˜0ƒ‚­ Ÿj¶ h €˜’­X´¯˜§¨µh±ou§º u¦§6j´ÀÀ‡¨¶b˜j¤‡· |‡5u«oX35p€ ¡˜0jŸª ¯ u«j ˜lº¯X‡¨§3j«£u ‡‡j¶X˜’­h£F(Ÿj¯˜lj «h “Gu ‡§‡¨¶b°s˜(­b§§¨®j¦u£€b7¡½ 9Î~Sv}—h £‡50Äè  ‡5mè  Fõo©¶ ¨¼h¦£j ª…’­…€(Ÿ¢§j uª˜¤ ª­ ¦¶ ¦ ¯´ «§ ª £­ £ §¤ ¯ ¦ ± ª ·Ã ˆ } | € { Ÿ ¥ âz{ € â e µ¿ ¯ £­ ¯ ² ¨«¥¨¶|X§¨ |j¤&§¨§©¶j …’­£‡u§|7è "ód  Fw¨¶±0A¨¯j¦uª‡|…“§X˜­ è  ‡6b§&h ¸ ¨¶j£¾ ‡u´¥¶¨ º¦X‡˜¢§ ’¥ª0§¨·‡hŸ‡|¨¤j¦…­±j ‡jŸª ˜€hŸ§¶h |‡#º«¦ ’ªÐ ¦ ¦¤ ± « ­ ¦ ª ¡ â e Á §¡­ ® ¶§ âz ª £ ¯ ±··­ ¿ ¦ «§ ª £ ª­ ª ª¤§ ½ « ¶§­ Á²¤ § «¤ · « ® ² £ ¦Ÿ ¥ À g § ª §¡­ ® ± ¦± ª ª ª £ lj««h j£jª©‡…¢º¶u±€@…¢|¨¤j¦¨ªh¦|0j·£0‡j´À‡hŸª |h¤d£5u«j ¨«j¦…­ (Ÿ¨¯‡5À8¾§¾ƒyGº¤h¦˜…­¨¼h¦ª‡|…“3¨ ‡¨¿h¦j«£G°j h£º£s…’­Gj¤À‡jŸ5Gd¤² ˜ ˜ 7‰ × ” «“ —‘ – 7‰ × ” e “ m‘ € 7‰   è G…ïähâ e ‰ ¨§À g “ ¾¾ 8§À g “ ¾¾ ¾¾ 8§À g ‰ ‰ § ª­´ ± ª ¦¶ ¡ ¦ °¤¡ ª ¶­ « ¦ «§ ¯ ¥ ¥¤ Gº¤h¦˜€bǘ­j¦b§h £s}ÂX‡¨§‡h§£|˜GÀ‡jŸ©˜lj jªXº§£‡¨¶j¦X|¤À ‡…Äu£|° ˜‡Ÿ Ä ¤ £ · § ª ±· ¦ £ ñ î â ¶§­ è â ¦ ¦¡ ª §¤· ® ¯ ª ¶ « ¶§­ Î Á ª ²¤ § «¤ · l«j «G€h·‡´‡©|¤¨j¦…’­ªb§¥® ¨‡³®¨3|¤X“u½è|lj䃇˜3GdåƘ ¨§©§|¨°|&j«b§‡G€³|¤³ou§‡‡§0·‡’¶’Îh««j h£jªF‡…éb¨¶±€9XjŸ5˜fG¨¤j¦¨ªj¦G€h·£€Xj´« ª ¿ ‡jŸFµbƒ¶j ª…’­ª¨¯¦‡9¨«¦F|¨¤j¦ª……­¨¼j¦ªX|˜­©®5˜­(|j¤©‡hŸAÄ j««h j£jªƒ‡…­ p¨¶±€9¨¯j¦uª‡|…“fu¶º ¨¦‡X˜¬…ÆjŸ|0Š…¹u ‡§j u«j ‡©‡hŸf’§Ð ¶ § §¡ ± ª ª ª « ¶§ e Á §¡­ ® ±··­ §­ ª¤¿ ²¤ ¯ £· ª ¨¢ ¨¦¤¢ D©³1) ©""£¡ y …½«h«j h£jªA˜¥G¨¤j¦˜lº¯¨¦‡X˜‡hŸª |h¤d£&‡¨§j¦¨«j¦…§|¨¤j¦……­¨¼j¦ª‡G˜©ŠXjŸÀ« ¨¼j¦u£j ª…’­˜0’Ÿ©(Ÿ¨¯‡5¥ « ²¤ § ª­ ±··­ ® ² ¡ £­ § ª §¡­ ® ª ¯ £­ ¯ ¦Ÿ ˜«“ ˜ u ù × è Ë h ä â «“ d èG…îhäâ × –¾ g ¶ ¶µ g “ mË è ¨Ã¾À fh µ g ⠘ hÖmjȀ g “ ¦¡ ªÄ ¶¶­ £­ è â ¶§­ è â « ª ± ¦ ¶§­ ± £ Ÿ |¨°|¥h¤b@¶‡‡…j …‡ÄG…ìjäF‡…fbæhäs…ħh®£j &º Xº¿h¦j«£G°j h£¨£“X˜¨ ‡¨¿j¦h«£|u°j À‡5ž  í “ ‹ î Œ — “ ‘ ð‰ Û ‹  Ž jCš¡yhC”B‹ 8Cyj ‡† ¨sŒ t 5ä e h g Ÿ ª §¦ ¶ ° £ « ¿ ¤ « £ ¤ £ £ Ÿ ª ª ­ Ÿ ª ª ¤ § ¾ ½ ­ ª ­ ¶ Ÿ ª §¦ ª § « £ · « £ ´ ª ­ ² § ¤¦ ª ­ £ ´ ª ­ « ¶ § ­ Ä «¦ « £ ª « µ Ÿ Ä µ ¦ £ ­ ¦± § ¤ ¹Ùy‡j¥¨¢u|juj‡G5j|hjÀ‡hf…€jjG‡DF‡(˜€À‡h§¨5bjh‡Duj‡h˜…d9G¨j˜(‡j…’³‡˜s…¨hjhjbb˜b’ºªh˜…Xº§¨‡G‡§ ª £ ª· ¯ ª £ ¯­ ¶¤ ® Ÿ ž è âï £´ ¦ñ ¦ ª­¶ ± ª · « ¦­¡­ ¡´­¡ £ «§ ª ±´ « ¦ « Ÿ ‡jŸÀ«h ‡j´‡……­©¨µ±j …’­‡´u¯˜wu±‡b§3‡5S½€¿ ‡3j ‡G¨¡@©º§9(­˜€˜(­ou§§¨®j¦£0bÃ5jªXº§…o…¹¶|X˜o&j ˜­ ‡|¨¤j¦…­‡¥¨®j¦¢¨§˜(­j£hª3‡5ž ½ ±¤ ž²¤± ¦· ª µ· ª ¦§­ ª ¶¤ ® ª ¶ ¯ ª¤§ ¤¶ ¶¤ ® § ª §¡­ ® ª ª­ ª «¿ ¦ 9jÛÏÎ|‡§u ’²£7@˜s……­¨¯‡b’µbGj¤j£Gj¤¨«‡…Šj …’­£Xo³À‡jŸ‡‡¨´±‡¨§¦ |‡5«b‡0±‡b³Gº¤h¦˜…­¨¼h¦ª‡|…“‡jŸ5…€jŸ©¶Gj°£h ‡|¤ ¨«f’ªÐ …½h«ª¯s( § ª ª £ ¦­ ®¤¶ ª ´¶ «·­ · ¦ ¦Ÿ ¥ Ä ± ¥ ± ª­ £ ¦°­ ¿ |¨¤j¦…’­Gj¤©¨§˜“G‡¢h¤‡X‡…€jŸu£€À¨«¹(Ÿ¨¯‡5sl¨«±|°¨ F¨¶±€Á ˜¨¤À˜3Gº¤bl€uŸ€Ì¶j ª¯h¦j£jªX|¤¥‡hŸ©dµÏ²j¦b˜€bÀ|X3«b‡7±‡b§¥XjŸª «§ ¯ ª ª§­´Ç ª¤§ ¤¶ ¶¤ ® …Ä£ G° ˜Dh|Gj°‡´À¨¯j¦hª¨«j¦£h ª˜(­˜€(Ÿ3Gº¤h¦˜…­¨¼h¦ª‡|…“‡jŸs˜5h«ª¯0j·˜‡…’­b§§…€‡‡u´5‡hŸ5« ¨¼j¦£h ª˜(­˜€(Ÿ¥¨µ±h ˜’­X´¯˜‡±Xo³D‡hŸA˜0jŸª ¥¤ ½ ½ £ ¯ ¯ £­ ¯ § ª §¡­ ® ª²¤ «­± ª ®­¶§ ² ª ¯ £­ ¯ ª £ ¯­ ¶¤ ® ª ª­ ¶h |¤‡À¨«¦À’ªÀ½èGd­‡ï¥ jX|¨¡¦»¨§¦¢¶h ª˜(­j£ªjX|¤§u® ‡Àº«¦±‡¶b§®¥XŸjf²…3 ¯‡…“j®Gd¤’²u£€¥‡5À½ –¨¶±€Á ¶¨ º¦X‡˜F˜©j¤§h ‡|0j·u«j ¢¨§¥j G¤¯ ª § Ð â £´ ñ «§ ¶ ¤ ª ¤ §­ £ · Ÿ ž e ±··­ §­ ª «§¤ £ ¦ £ £u ‡‡j¶«X˜’­h£ªÀ‡jŸª¥¨§¦ gŠ|¨¤j¦ª……­¨¼j¦ª X|¡˜©®À‡Ÿj7˜¤§G¨¤¦j˜lº¼¦h£j ªu˜’­£…€(Ÿ¯3D«u ‡¨¶o˜h¤‡5¨ä‡©|¨¤j¦uª¯bw¨§¢u¶j j«X´j¯¨«‡‡u±‡b§¥¨¶±€uÁb˜l§À‡5ž ¯´ § § § ­ ª ² § ª­ ¯ ­ ­ ¦° £· ½ç § H ¦ « ¦¶ ¶¤ ® Χ­ ® Ÿ Ú “Œ í Ú ‹ ¾ ‘‰ — Û “  ‘ — ‘ œ‰ “ — ›‰ “ ‹ ‘ ™ — CGj6Iv8hCCmî jh‚”8Cš8Cš’s˜• sŒ ë† ½ä ±¿­ ž ¦ £­ ® ® « £­ «§ ª ±´ « G¨ ‡…%©¨§¥¶ ¨¼h¦˜“³‡j´Àh ˜f‡G¨¤j¦˜­‡¥¨®h¦ŠXjŸª ¨§9¶|˜¨¤‡³®fh«£j uª§˜(­˜€X±‡b§9¶ ¨¼§¨®h¦‡|À‡5s©˜…q (“1G|ð » ·€ ¸ C…€¨§§|XŠXjŸ£|h¤d£² ¨ j±jª¨ª¨¦Dh ˜­b°‡9j¤¥‡X|d¤³§ 0¿ ¦ µ ±· ® £­· ¶¤ ® ¦ ª·¤ Ÿ ž ½ ®½ tä º îï t g±­ ¦ ®¤§ ª ® ± ª ¦ ¶ ª ¶§´ ² « ­ Ÿ § ª § ¡ ­ ® § ª £ ª « Ÿ ž » t ä º t ä u» ¦ § « § ¡ ­ ® § ª £ ª « ± ­ ¦ ® ¤ § ª Ä ± ¤ ž £ ¤ …€¥|¨¤h¦˜…­¨¼j¦uª‡|…“©|¨¤j¦…’­‡h´˜(­3‡5A½ ¼Ç (F t 5t£€ ¸ j¨«§Gº¤h¦ª¨¯j¦h£jª|h¤ª‡G˜“©Gº¤h¦˜(­‡j´…’­0˜€¨§§G‡À‡jŸb9jÛÏÎ|‡§u ’²£75|Xñ ½¡ ±·´ ¯ ²¤ ª €‡¨§¨¦‡‡G¤w…Àj«ª¯s(ÂÀ‡hŸ¥j¤ª ¨ ‡…’­‡‡¨¿h¦j£jª…Š¨µ±Gºê¨¦0jªG§@¨«3(Ÿ¨¯‡5lsjêGf7‡Gº¤b°h ‡A‡hŸDh¤Šu¶j ˜0§|u¤@j«u£j ª³˜’­…€@X|d¤² h «‡jŸÀ¨§A«u ‡§j u£‚χ7§Gj¤7¨«˜…­G°j £ j ……­¯ ±¿ ª´ ª­ ± «¤ ® ¦ ¦Ÿ ¥Ä £¤ ¥ «´ ¦ £· ª ª £­· ® ¯ ® £­· £´ ª ¦ ¯ ¦¶ ® « ± « ¶¨ ‡X|¤À‡hŸA|d¤"¶§h®|d¤{²£03|¨¤j¦……­¨¼§¨®j¦X|¤ £j ª³˜(­˜€‡5@j½Bb‡v§‡|h ˜…­³¶¨ ‡‡|u¤‡‡À‡jŸ¥¨§¦ ˜­‡´¨¯h¦jª˜0¥º§¦ jÛ}ÎG‡§d {²£7fGd¤² ±·´ ¯ ª £ ² £ · § ª ¦ ª· ® £­· Ÿ ž ítçÄ ë ¦Ä « ¯ ±·´ ¯§´ ª £ ± £­· ±¤ ž £ ¶§­ í ë ¦ ± ¡ ± ª­ ® §¡­ ® £ ² ª ¦ «´ ¦ £· ¿ °­Ÿ ® £­· § ª §¡­ ® Ÿ ‡…‡jÄlæ¨äFº§˜(­£‡§G“¨§¦ ¨«˜­j¦£h ˜©D¨¯j¦ªX|˜©|h¤j££d ² Gd¤³¶€ÏÁj¦b§Xº¶³¨µj±‡Gº¤b°h ‡¢§u €À|l05j«£h ª§…’­˜0§|¨¤h¦˜…­¨¼j¦uª‡|…“À‡5ž ½ ª­¶ ¦ ® ² ª ¯ ¯ § « §¡­ ® X’­˜0“¨§…’­j£hª« |h¤d£5h«b§¨ ¦§Âb¤§G¨¤j¦ª¨¯j¦h£jªGj¤ª‡G˜©ŠXjŸª ¡ ¦ ª ¦ ² ¤ « § ¯ « ¶ § « Ÿ ž ½ ª ­ ¶ § ª § ¡ ­ ® ® ² ª ­ ª § ¤ · ® ¯ ¡ ¦ · ® ­ ¶ ¶ § ­d ® ‡¨§bdµÏ²j¦b§‡¨¶@…5j«jª¨«h¦‡|¤³·j hª©‡|¤u¯j DX57‡’­…€3Gº¤h¦˜…­¨¼h¦ª‡|…“£|h¤d£¥u¶j ˜©¨®j¦jªu«Dj u£f¥ j«b§‡G€³|¤‡¨§‡§…€§X˜5j«£h ª§…’­£ έ· § ª §¡­ ® °Á ªÄ £Á ª Ð ½« « ª ¦ £ · «­ ¥ § ª ¦ ª·¤ Ÿ ž ¶§ l€³|¨¤j¦……­¨¼j¦ª‡G˜©3|€&‡hŸ€ljªh«€3XjŸ¢’§Àl‡·j hª§¤ ’¥©º§R¶§h®|d¤{²£€˜5§Gº¤h¦˜…­¨¼³º®h¦‡|&‡5Du½è u ‡…­ ö Ë d ú Ë d ¢ g m"£d Ë d Ê d º â (­˜€X˜’­b§³¨®j¦£0bÃh¤A€Sj ˜0ohÇfhª˜…­¨ À©|‡Gj¤‡hŸÀ|¨¤j¦……­¨¼§¨®j¦‡G¥b@è¨¦¨¦¥‡˜bÄè ¸ õ‡˜Vù d ¸ gy{ÛÏÎ|X§d ’²u£w#|d¤² ‡G¨¤j¦˜l€ÏÁ¦¯0j·« ª­¶± ª · ª ªÁ £­´ « « ± ­ Ÿ¡´ £ ª § ª ¦ ª·¤ µ¿ ¦ ¶§­ u ¶§­ â ±¤ ž £ «§ ª­¯ ¶XjŸ¨«¨¦‡‡‡È|j¤u£sè¨¦GÄoŠX˜­ ö 6Ä ö ʸb§³®j Xj´˜l§Aªu¯j ¨£‡9oè5Sj«u£‡‡˜©D h ‡jŸ9¨§¥¶€ÏÁj¦b…€b5j £ Aj«u£j ª³˜’­…€5‡57u½è ö û ±¿´· ® ² ¦ èø ¶§ û â ª £ «­ ® ¦¶ µ¿ ¦ §§­ ® £ ª ¦ ª§­´Ç ¥ ® £­· Ÿ ž ¶§­ ⠇…föË d ö Ê©«ä ¨¯j¦hª¨«j¦£h ªä ˜(­˜€(Ÿ©˜bº¤¥XjŸ¥0º¿h¦£j¯u«‡¥ j XjŸ©‡˜sÄDƒú–‡…¢š¥ù¥£G¨°j¦‡3u£ ‡‡h¶‡˜(­j£9‡jŸf…3«¨ j¦hª£0|j¤X@˜­h¦£j …“® ¯ £­ ¯ ¶­ ± ª ¶ £ ª ¶§­ è Ë ¶§­ øÄ â £¶ ¯´ «§ ª ª ²¤ · £·± ª­ h ˜ h ‡jŸbuÄè ® ‡…­ Æ |G˜™õ‡˜­ ¢ gŠh«£j ª³˜(­˜€¥Gº¤h¦ª¨¯j¦h£jª|h¤ª‡G˜“Àh ˜¤ ’¥bÄè u ‡˜fÄ "£d Ë d Ê d º Àj«£h ª§…’­˜0¥|¨¤j¦……­¨¼j¦ª £­ £ ª ¶§ £¤Ä¸u ¶§ â ® £­· § « §¡­ ® £­ ª ¶§­ ¸ g â ® £­· § ª (·G˜“&j ˜©¨Ãj¦©(Ÿº¯X5w˜G’ı‡b§˜(­‡j´ªXj´j£hªß«Éκ¯h¦ª‡G˜“©¶¨ ‡X|¤3XjŸ9€¨¿j¦u£j¯«‡¥¨µ±h ª¨ ‡§G¤5j«u£j ª³˜’­…€¢§u j jªX|d¤˜@…’­Gj¤Vq §¡­ ® £­ « ¦Ÿ ¥ ²¤ ¶¤ ® ± £ ¯ §¡­ ® ±·´ ¯ ª ¶ ±· ® ¯ ® £­· £´ ² ²¤± ª ª ‘ œ‰ “ — ð‰ “Ú  Û ‹ “ ‹ ð — Û — —¨ž‚¨CõqBCš‚hCh‚¹ …† ØsŒ ½ –·ª ° ¯ áwG¨¤j¦˜0ouNJG¨°j¦‡h´ºªh¦jª‡G¤D¨¯h¦ª‡|…“À‡hŸª |h¤d£³¶j ‡X§|u¤“u§‡jŸ5…¸AX|¨¤j¦…Å­X¥º®h¦€u±‡b§® eh € g § ª­´ ª «§ ¯ §¡­ ® ® ² ª´· ® ¯ ª «­ ¥ «§ ª ±´ « ¶¤ jªXº§…o…»Gj¤¨«j¦…€§G¤À|d¤©¶h ‡¢Gº¤h¦˜…­¨¼h¦ª‡|…“¥‡5³|h |d¤(²0F¶h ˜…­¨¯‡‡¨§À˜¥‡h§‡j´³lFj¤ª ˜€bÇÀ˜5¥ (`‡…@’Ĩ±|¤F‡b(ꨯ‡· « ¦­¡­ § £­ · ® ¯ £ ² « ´Æ§ ª §¡­ ® Ÿ ž ½ £ ¿ ª ¦ ¶ ¦ «­ « £ ª tîä ±­ ´ «­ ´ ¸ ¶ §­ ¦ ¯ · ´ ¦ ª ²¤ £­ ±­§ « « ¯ § ® ª ´ Ÿ ® £­· Ÿ ž è ´ ¶ µ h € ⠪ħ ¯´¶ ¦ §¡­ ® ²¤ ¥ ‡jŸ7˜&…­j …w˜0|¨¤j¦ªu¯j Dh«|h¤£¥˜…­³3‡hŸf¨«¦ ws£h ª§…’­…€À‡5@½ · ‰ ‡ƒ·â wÿ Î ¢ S° µ Æ ° ¥| Á—è  ¥0@Gº¤h¦ª‡‡Xº§5¨¯h¦ª‡|…“7˜Æl­± ¼ ε­¶ £­ñ ª ¡ ¦ ¥ ± ² ´ÿ ±­§ « ¦ ¯ ·´ ¦· ª ²¤ § ª £ ª ¦ µ¿ ª ± ± ¯ «­ ¥ § ¯´¶ ¦ §¡­ ® Ÿ ‡u§s8´|l0˜’­…€¥‡hŸ¥‡¨§5˜º¤¨±Gd¤XÄ wm˜€Gº¡h¦7º±G¤©‡b’ꨯ‡¥XjŸf…¢|¨¤j¦…’­G¡j b¨§¢b¹u¶j ˜­‡u´º¯……­À˜5¢|¨¤h¦ª‡‡‡¨§3¨¯h¦ª‡|…“9‡5ž ’½±G°¨ Db§j h£‡´¢u¶j ¨£j¦«X3‡jŸª ˜©¶j ‡5…¸À¨ ‡…’­§Xß´G|b¨¤&­ X˜­ ± ª £ ¯ ¶ ª­ «´ «­ ¥ ±¿ ª · Îê¤ ± ¶§ …Ĩ«±G°¨ Db§j h£‡´s…’­£G°j 5…­ ¯ ¯ ±ª £ ¯± «ª ³¯ ² ±Ô ¯ ¦ ª ­ £ Ÿ ª ¡ ¦ ê ­ ª µ ¿ ¶ ¦ ª § « ­ ¥ £ ± Á Ÿ ž ½ ® ª « µ « « ¦ § ´ H i ­ Ÿ ª e € ª ¦ ˆ B΃³Dα «‰ƒ°v g k¨¤j…’À‡h‡¨§b˜(¥b“u€ÏÁjb‡¨¶¦ ˜55j¨ª€‡5¹hjbj5h¨ª‡‡¥k¡®Xj§¨§¦ …Áp¨£˜­ ¨§¥j X˜…­¯0vÄ«¤è ód  â ¾ ¸ e ¬G‡‡j´¨ª¨¦‡³˜Fº¶u±€À¨¯j¦ªX|˜©¥‡jŸ©h¤A˜€bÇÀ¨«sÄ «¤è "ód  â ¾ ¸ ª w|‡¨§¨¦@˜0º§X‡j´¨ª|X|¨¤¥u£|˜Àjª…€˜á§³ì ¦ «´ ¿ ¤ Ä ¶ ±· ®­ Á §¡­ ® ª ª ±­´ ¦ ¤ Ä ±±­ ¦¶ ¦¡§ ± ­ °¤ £­·­ ® ® «§ ª ¯ ± ª­ ¶ £ ª²¤ ¯ £ ª ª ª ¯ r¶­ £ « ® ô ª²¤ ¶ ±· ®­ Ÿ ž £­ ±§¤§ ¦ ¯ §¡­ ® ¶§ X|¨¤j¦……­bº¤˜bh¤f‡hŸ€˜5u ˜ß­{²‡j´« ‡jŸj¤ou§ ˜­˜¥¶j ‡h´˜…­³À‡€”‡jŸ€…7‡‡j´¨ª¨¦‡³˜5‡5s…½u«º h¦¨ªj¦˜l‡¨§º¦X|‡7¨ª‡´h¯º£u¦w¨¯h¦ª‡|…“3X˜­ …Äh«|j¤uª˜ß­S‡¨§¦¨¼j¦ª‡G˜©®‡b…Äh«ª¯s(Â¥‡§s˜¥G¨¤j¦˜lº¼h¦£j uª˜’­…€(ŸF˜¨¤º±…3j¤ª £ ‡‡h¶‡˜(­j£5‡hŸ3¨§‡jŸ¨ª5¥¶h ˜…­b¨¤bÄ(諨 j¦£h 5t |«º±u±f˜È˜½ dñâ £ ¯ ² ¡ §¡­ ¶ ¶ ²¤ § ª­ ¯ £­ ¯ ¥ ±­ ¯´ «§ ª ª ¦ ¦ ¥ ª ¯ ± « tîr Þ½ ¾ ¿ £· ±­ ½ ­ ¦ ¥ ¯´¶§ ¯ «­ ¥ ª £ « ® ô ²¤ « ­ ±­§ ¯§ ² ⠄ ª ²¤ § ª ¯ ª ¦ £¤ €Gj¤‡9ª¯s(ÂA¨±˜À‚»hŸºª5̶j uª‡‡‡G¤3˜5Àj«b§³®j ‡h´˜…­³¹X€s…u«º h¦£j ³@’Ä…€|¨¤j¦uª‡‡d´è ó ÀiXjŸ5˜©|¨¤j¦……­€ÏÁj¦b§‡¨¶À|Xñ ½ ÷ µ¿ ª ¯ ± ¦¶ ¦ ª ¡ ¦ ¦ ¦¶ µ¿ ª´· ® ¯ «­ ¥ «§ ª ±´ « ¶¤ ® ª § £­· ® ¯ £ «´Ä ¦ 5yb5b§§u® ˜­‡h·º«X5º«XjŸ3‡¨§‡¨¶b¨°‡§b³¶j ‡X§|u¤5˜5˜…ćG¨¤j¦˜­‡¥¨®h¦€±Xo³¥j¤¥Gj¤¨«j¦…€§G¤5|d¤² ¶j ‡bº§…’­h£jª« ¨ê‡‡F‡¨§‡‡G€h·«j h£|¤³‡5©@¨§©G¥t‡‡—u£|˜F’µ¨ªj¦……­‡¨§¨¦± “G|¥rX...

Create a FREE account now to get started. Log In

The email address you entered is not valid. The email address you provided is already in use.
Your username must be at least 5 characters. Your username must consist of only alphanumeric characters. Your username must contain at least one letter. Your username contains inappropriate language. Another user has already claimed this username.
Your password must be at least 6 characters in length.
{[ $select.selected.label ]} Please select a valid school.
By creating an account you agree to our Privacy Policy, Terms of Use, and Honor Code.
Create my FREE account Processing...
or
Sign Up with Facebook

We will never post anything without your permission.

Already on Course Hero? Log In