Course Hero Logo

halimbawa-ng-tekstong-prosidyural_compress.pdf - May mga...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

May mga gawain tayong ginagawa na kailangan ng gabay paramaisagawa ng maayos. Kung walang mga hakbang, maaring magingmasama ang kalabasan ng ating mga proyektong gagawin. Dito papasokang tinayawag nating “Tekstong Prosidyural”. Halina’t alamin ang gamitng tekstong prosidyural at matutong gumawa ng sarili mong prosidyur!Ano ang Tekstong ProsidyuralAng tekstong prosidyural ay isang uri ng teksto na nagbibigay ngimpormasyon kung paano isagawa ang isang bagay o gawain. Sa tekstongito, pinapakita ang mga impormasyon sa “Chronological” na paraan omayroong sinusunod na pagkakasunod-sunod. Ang layunin ng tekstongprosidyural ay magbigay ng panuto sa pambabasa para maisagawa ngmaayos ang isang gawain.Iba’t-ibang uri ng Tekstong ProsidyuralParaan ng pagluluto (Recipes)– Pinaka karaniwang uri ngTekstong Prosidyural. Ito ay nagbibigay ng panuto sa mambabasa kungpaano magluto. Sa paraan ng pagluluto, kailangan ay malinaw angpagkakagawa ng mga pangungusap at maaring ito ay magpakita rin ng

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
CAROLSULLIVAN
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture