ece253f_2002_exam - ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ ÙÐØÝ Ó ÔÔÐ Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò Ò Ð Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ß Ñ Ö ¾¼¼¾ ¾ ¿ ß Ø Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö ËÝ×Ø Ñ× Ü Ñ Ò Ö× ß Èº Ö Ò º ÎÖ Ò × Ò×Û Ö ÐÐ ÕÙ ×Ø ÓÒ׺ ÓÙ Ñ Ý Ù× Ô Ö×ÓÒ Ð Ø ÜØ ÓÓ ×¸ Ø Ð Ñ ÒÙ Ð׸ ÝÓÙÖ Ô Ö×ÓÒ Ð ÒÓØ × Ò Ð ÓÓ º Å Ö × Û ÐÐ Ú Ò ÓÖ Ø ÕÙ Ð ØÝ Ó Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÔÖ × ÒØ º ÒÝ Ó Ø Ø ÝÓÙ ÛÖ Ø × ØÓ ÓÑÑ ÒØ Ñ Ò Ò ÙÐÐݺ ÌÓØ Ð Ñ Ö × ¼º ÓÐÐÓÛ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ü½ ܾ Ü¿ Ü · Ü¿ Ü · ܽ ܾ Ü¿ · Ü¿ Ü Ü¾ · ܽ ܾ Ü · ܾ Ü¿ Ò ××ÙÑ Ò Ø Ø Ø ÒÔÙØ× ´Ü½ ¸ ܾ ¸ Ü¿ ¸ Ò Ü µ Ö Ú Ð Ð Ò ÓØ ØÖÙ Ò ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ÓÖÑ׸ µ ¿ Ñ Ö × Ó Ø Ò Ø Ñ Ò ÑÙѹ Ó×Ø ×ÙÑ¹Ó ¹ÔÖÓ Ù Ø× ´ËÇȵ ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ù× Ò Ã ÖÒ Ù Ñ Ôº µ ¾ Ñ Ö × Ù× Ò Ø Ã ÖÒ Ù Ñ Ô Ó Ô ÖØ µ¸ ÜÔÖ ×× Ò ÔÖÓ Ù Ø¹Ó ¹×ÙÑ× ´ÈÇ˵ ÜÔÖ ×× ÓÒº µ Ñ Ö × ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ËÇÈ ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ù× Ò ÓÒÐÝ ¾¹ ÒÔÙØ Æ Ø × Ò ¾¹ ÒÔÙØ ÇÊ Ø ×º ÀÓÛ Ñ ÒÝ ÇÊ Ò Æ Ø × Ö Ù× Ê Ô Ø Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÈÇË ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ï Ó Ø × ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ× × ÑÓÖ Æ ÒØ µ Ñ Ö × ÑÔÐ Ñ ÒØ Ù× Ò ÓÒÐÝ ¾¹ ÒÔÙØ ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ö× ´ÝÓÙ Ö ÒÓØ ÐÐÓÛ ØÓ Ù× ÒÝ ÓØ Ö Ø × ×Ù × Æ ¸ Çʸ ÓÖ ÆÇÌ Ø ×µº ¾º ½¼ Ñ Ö × ÓÙ Ö × ØÓ × Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÄÍ ÓÖ × ÑÔÐ ÔÖÓ ××ÓÖ 2-bit input X x1 x0 2-bit input Y y1 y0 ½º ½ Ñ Ö × ÚÒØ 2-bit control c1 c0 ALU carry out z1 z0 2-bit output Z Ì ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ ÝØ ÄÍ Ô Ò × ÓÒ Ø ØÛÓ ÓÒØÖÓÐ Ø× × ÓÐÐÓÛ× ÓÒØÖÓÐ ´ ½ ¼ µ ¼¼ ¼½ ½¼ ½½ ÄÍ ÇÔ Ö Ø ÓÒ · ¹ ¾ Ø ¸ × Ò Ø × Äͺ Í× Ò ÓÒÐÝ ÙÐÐ Ö׸ ÑÙÐØ ÔÐ Ü Ö׸ Ò ÒÝ ÓØ Ö ÐÓ ½ ¿º ¾¼ Ñ Ö × × ÕÙ ÒØ Ð Ö Ù Ø × ØÛÓ ÒÔÙØ׸ Û × Ö × Ø ÒØÓ ×Ø Ø Û Ò Ø Ê × Ø ÒÔÙØ × ÕÙ Ø Ñ Ø ÒÔÙØ × ÕÙ Ò ½¼½ Ó ÙÖ× ÓÒ Û¸ ÔÖÓÚ × ÕÙ Ò ½½½ Ó ÙÖ׸ Ø Ò Þ¾ × × Ø ØÓ ½ Ò Ø Ö Ñ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ú ÓÙÖ × ÐÓ ÝÐ Û Þ½ Þ¾ Ò Ê × Ø¸ Ò ØÛÓ ÓÙØÔÙØ׸ Þ½ Ò Þ¾ º Ì Ö Ù Ø Ð ØÓ ½º Ø Ö Ø Ø¸ Ø ÓÙØÔÙØ Þ½ × × Ø ØÓ ½ Ú ÖÝ Ø Ø Ø × ÕÙ Ò ½½½ × Ò Ú Ö Ó ÙÖÖ º Á Ø Ò× Ø ½ ÙÒØ Ð Ø Ö Ù Ø × Ö × Ø Òº Ò Ü ÑÔРؼ ؽ ؾ Ø¿ Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø½¼ ؽ½ ؽ¾ ¼ ¼ ½ ½ ¼ ½ ¼ ½ ½ ½ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ½ ½ µ Ñ Ö × Ö Ú ×Ø Ø Ø Ð ÓÖ Ø × Ö Ù Ø Ù× Ò × Û ×Ø Ø × × ÔÓ×× Ð º µ ½¾ Ñ Ö × Ë ÓÛ ×Ø Ø ¹ ×× Ò Ø Ð Ò Ö Ú Ø Ò Üع×Ø Ø Ò ÓÙØÔÙØ ÜÔÖ ×× ÓÒ׸ ××ÙÑ Ò Ø Ø Ø Ö Ù Ø × ÑÔÐ Ñ ÒØ Ù× Ò ¹ØÝÔ ­ Ô¹­ÓÔ׺ º ½ ÑÖ× ÓÒ× Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¼¼¼ ×× Ñ ÐÝ ÔÖÓ Ö Ñ ÇÊ ÅÇÎ ÅÇÎ ºÏ ÄÇÇÈ ÅÇÎ ºÄ ÅÈ Æ ËÊ Ê °¾¼¼¼¼ ¼¸ ½ ¸ ¼ ¼¸ ½ ¼¸¹´ µ ¾¸ ¼ ½¸ ¼ ÄÇÇÈ Å Ë½ ÁÄÈ ¼¹ ½¸¹´ µ ½¼ ¸ ¼ ¼¸ ½ Š˾ ½¸½¾´½ µ ´ µ·¸ ¼¹ ½ ÁÄÈ Å Ë½ Š˾ À Ê º º º ÅÇÎ ÅºÄ ÅÇÎ ÅÇÎ ËÊ ÅÇÎ ºÄ ÅÇÎ ÅºÄ ÊÌË º º º ºÄ ËÍ Æ ÊÌË ½¾´ ¸ ¼µ¸ ½ ¸ ¼ Š˾ µ µ Ñ Ö × Ò ÓÙØ Ø Ñ ÑÓÖÝ Ö ×× × Ù× ÓÖ ÄÇÇÈ Ò ÁÄȺ Ñ Ö × Ë ÓÛ Ø Ü Ø ÓÒØ ÒØ× Ó Ø ×Ø Ø Ö Ø À Ê ÐÒ × Ö ×Ù ÖÓÙØ Ò º µ Ñ Ö × Ë ÓÛ Ø Ü Ø ÓÒØ ÒØ× Ó Ø ×Ø Ø Ö Ø ÔÖÓ Ö Ñ Ø× ×ØÙ Ò Ø ÁÄȺ ¾ ÒØ Å Ë¾ Ò¬Ò Ø ÐÓÓÔ Ø º ½ ÑÖ× µ Ñ Ö × ÏÖ Ø Î Ö ÐÓ Ó Ø Ø ×Ô ¬ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò¹ Ø Ö Ù Øº Ì Ö Ù Ø × ÒÔÙØ× Ê × Ø¸ ÍÔ¸ ÓÛÒ¸ Ò ÐÓ º ÁØ× ÓÙØÔÙØ × Ò Ò¹ Ø Ú ØÓÖ ÐÐ ÓÙÒغ Ì Ö Ù Ø × Ö × Ø ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ×ÐÝ Û Ò Ê × Ø ½º ÁØ ÓÙÒØ× ÙÔ Ý ½ ÍÔ ½¸ Ò Ø ÓÙÒØ× ÓÛÒ Ý ¾ ÓÛÒ ½º Á ÍÔ ÓÛÒ¸ Ø ÓÙÒØ Ö × ÓÙÐ ÓÐ Ø× ÓÙÒØ ÙÒ Ò º µ Ñ Ö × Ì ÓÐÐÓÛ Ò Î Ö ÐÓ Ó × Ö × Ò ÒØ Ö ×Ø Ò ´ ÙØ ÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ Ú ÖÝ Ù× Ùе Ö Ù Øº Ï Ø Ó × Ø × Ö Ù Ø Ó ÜÔÐ Ò Ø× ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ú ÓÙÖº Ò ÝÓÙ ×Ù ×Ø ÒÓØ Ö ´ÑÓÖ ×Ø Ò Ö ¹ÐÓÓ Ò Ö Ù Øµ Ø Ø ÓÙÐ ÓÑÔÐ × Ø × Ñ Ø × ÑÓ ÙÐ ÕÙ ×Ø ÓÒ ´ ÐÓ ¸ Ê × Ø¸ ÄÓ ÒÔÙØ ÐÓ ¸ Ê × Ø¸ ÄÓ ¸ Ò Ð ÒÔÙØ ¼ Ø ÓÙØÔÙØ Þ Ö ¼ ÊÉ ÛÖ Þ ÛÖ ¾¼ ÐÛ Ý× ´ÔÓ× ÐÓ ÓÖ ÔÓ× ´Ê × Ø ½µ ÊÉ ¼ Ð× ´ÄÓ ½µ ÊÉ Ø ¸ Ø ¸ Ò Ð ¸ Þµ Ê × Øµ ÙÔ ÓÙÒØ ÓÙÒØ Ö ´Ê × Ø¸ ÐÓ ¸ Ò Ð ¸ µ ×× Ò Þ ÊÉ Ò ÑÓ ÙÐ ÑÓ ÙÐ ÙÔ ÓÙÒØ ´Ê × Ø¸ ÐÓ ¸ ¸ ÒÔÙØ Ê × Ø¸ ÐÓ ¸ ÓÙØÔÙØ ¾ ¼ ÓÙÒØ Ö ¾ ¼ ÓÙÒØ ÐÛ Ý× ´ÔÓ× Ê × Ø ÓÖ ÔÓ× ´Ê × Ø ½µ ÓÙÒØ ¼ Ð× ´ µ ÓÙÒØ ÓÙÒØ · ½ ÓÙÒص ÐÓ µ Ò ÑÓ ÙÐ ¿ º ½¾ Ñ Ö × Ì ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓ Ö Ñ × ×ÙÔÔÓ× ØÓ Ø ÖÑ Ò ×ØÖ Ò Ó Ö Ø Ö× ×ØÓÖ Ò Ø Ñ ÑÓÖÝ Ò ÓÒ× ÙØ Ú ÝØ × ÒÒ Ò Ø ÐÓ Ø ÓÒ ËÅ ÄÄ Ò ÓÙÒ Û Ø Ò Ð Ö Ö ×ØÖ Ò Ó Ò Ö Ø Ö× ×ØÓÖ Ò ÓÒ× ÙØ Ú ÝØ × ×Ø ÖØ Ò Ø ÐÓ Ø ÓÒ Á º Ì Ú ÐÙ × Ó Ò Ò Ö ×ØÓÖ Ò Ñ ÑÓÖÝ ÐÓ Ø ÓÒ× Ã Ò Æ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Á Ø × Ö ÓÖ Ø ×Ñ ÐÐ Ö ×ØÖ Ò × ×Ù ×× Ùи Ø Ò Ø Ö ×× Ó Ø ¬Ö×Ø ÝØ Ó Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ×Ù ×ØÖ Ò Û Ø Ò Ø Ð Ö Ö ×ØÖ Ò × ØÓ ×ØÓÖ Ò ÐÓ Ø ÓÒ Ê ËÍÄ̺ ÇØ ÖÛ × ¸ Ø Ú ÐÙ Ó Ê ËÍÄÌ × ÓÙÐ Þ ÖÓº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ÔÖÓ Ö Ñ ÓÒØ Ò× × Ú Ö Ð ÖÖÓÖ׺ Ò Ø × ÖÖÓÖ× Ò × ÓÛ ÓÛ ØÓ ÓÖÖ Ø Ø Ñº ××ÙÑ Ø Ø ÐÐ Ò Ñ × Ú Ò ÔÖÓÔ ÖÐÝ Ð Ö Ò ×× Ñ Ð Ö Ö Ø Ú × Û Ö ÒÓØ × ÓÛÒ Ö º ÅÇÎ ºÄ ÅÇÎ ºÏ ÅÇÎ ºÏ ËÍ ºÏ ÅÇÎ ºÄ ÅÇÎ ºÄ ÅÇÎ ºÏ ÅÇÎ ºÄ Á ¸ ¼ Ƹ ¼ Ÿ ½ ¼¸ ½ ¼¸Ê ËÍÄÌ ËÅ Äĸ ½ Ÿ ½ ¼¸ ¾ Ø ÐÓ Ø ÓÒ Ó ×ØÖ Ò º Ë Ø ÙÔ ÓÙÒØ ÓÖ Ñ Ø ØØ ÑÔØ× Ø ÐÓ Ø×Þ Ë Ú ÐÓ Û Ø ÓÒ Ó ×Ñ ÐÐ ×ØÖ Ò º Ó ×Ñ ÐÐ ×ØÖ Ò º Ø ÓÒ Ò ×ØÖ Ò Ø ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Û ÐÐ ×Ø Öغ ÄÇÇÈ Å Ì À Ê ½¸ËÍ ËË ÅÈ ´ ¼µ·¸´ ½µ· É Å Ì À ÅÇÎ ºÄ ¾¸ ¼ ÉºÄ ¾¸ ¼ Ê ¼¸ÄÇÇÈ ÅÇÎ ºÄ ¼¸ ¼ Ê Æ Ì ËÍ ËË ÅÇÎ ºÄ ´ ¾µ¸Ê ËÍÄÌ Æ Ì Æ ÜØ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ ÓÑÔ Ö Ò Ú Ò ÔÓ ÒØ Ö׺ Á ×Ѹ Ò ÜØ Ö Ø Öº ÅØ Ð Ú Ò ×Ø ÖØ Ò Ö Ø Ö ÔÓ× Ø ÓÒ Ò ×ØÖ Ò º Ò Ó ×ØÖ Ò º Ì Ö × ÒÓ Ñ Ø º Ë Ú ÐÓ Ø ÓÒ Û Ö Ñ Ø ÓÙÒ º ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern