Course Hero Logo

Hjemmeopgave 3 - ØPA.docx - Jonatan Wolf og Mads Haagerup...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Jonatan Wolf og Mads Haagerup12/10/2021Hjemmeopgave 3Økonomiske principper AOpgave 1.1Udsagnet er falsk.Udbuddets egenpriselasticitetkan beskrives som ”den procentvise ændring i den udbudte mængdesom følge af en ændring i prisen på 1%”, og er givet ved formlen:ε=udbudt mængdei%prisændringi%Produktionsomkostningerer omkostninger forbundet med fremstillingen af et produkt, eksempelvisomkostninger til lønninger og materialer.Da det er den procentvise ændring i prisen, som har indflydelse på den udbudte mængde i procent,er produktionsomkostningerne altså ikke en komponent i udbuddets egenpriselasticitet. Desuden erden ”procentvise ændring i prisen” den afhængige variable, og ikke den uafhængige variable sombeskrevet i opgavebeskrivelsens udsagn.Opgave 1.2Udsagnet er sandt.Elasticitetenkan beskrives som ”den relative ændring i en variabel, som følge af en relativ ændringi en anden variable”, og måler typisk, hvor prisfølsom en varer er overfor ændringer.På længere sigt vil udbud og efterspørgslen være mere elastisk, da køberne har mere tid til at findesubstitutter for en vare, mens producenterne kan udvide eller afhænde deres faste kapital og dervedudvide eller formindske deres produktionskapacitet.
Jonatan Wolf og Mads Haagerup12/10/2021Opgave 1.3Udsagnet er sandt.Efterspørgslens egenpriselasticiteter beskrives som ”den procentvise ændring i den efterspurgtemængde som følge af en ændring i prisen på 1%”, og er givet ved formlen:ε=efterspurgt mængdei%prisændringi%Substitutterer varer, som kan erstatte hinanden, og som tilfredsstiller på samme vis. Derfor vil en

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags
st rre p

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture