Course Hero Logo

Hjemmeopgave 8 - ØPA.docx - Christoffer Mikkelsen Hold 4...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Christoffer MikkelsenHold 4Hjemmeopgave 8 - ØPA1.1)EksternalitetEn eksternalitet er en omkostning/gevinst, som en aktør, ved at foretage en økonomisk transaktion,direkte påvirker andre aktører. Disse eksternaliteter kan være positive og negative, hvorved andreaktører kan opnå enten gevinst og øget velfærd eller omkostninger og mindsket velfærd.1.2)Drivhusgasser som en negativ eksternalitet på efterspørgselssiden hos bilmarkedet?De negative eksternaliteter er defineret som, at en forbrugers brug af godet, her biler, medfører enmindsket velfærd hos andre. Brug af biler forurener, hvilket oplagt er en negativ (dog lille) ændring ivelfærden, som altså gør, at den samfundsmæssige gevinst ved en biltransaktion er mindre end denprivate gevinst.1.3)Ligevægtspris- og mængdeEksternaliteter påvirker ikke ligevægtspris- og mængden. På trods af, at aktørerne på markedet påvirkerandre direkte med disse aktioner, så vil p* og Q* være uændret, da ligevægten ikke afhænger afeksternaliteter.1.4)Den samfundsmæssigt optimale solgte mængde biler
Christoffer MikkelsenHold 4Når det vides, at hver købte bil skader klimaet og befolkningen med et velfærdstab på 100.000kr, såforskyder efterspørgselskurven nedad med 100.000kr.Når der er tale negative eksternaliteter, så bliver der produceret for meget af varen - her biler.Samfundets gevinst ved bilhandlen er mindre end købernes gevinst og markedsløsningen er derforinefficient. Den samfundsmæssigt optimale mængde går altså fra 2.000.000 til 1.500.000 biler.1.5)Optimal Pigou-skatFormålet med en Pigou-skat er at reparere markedet og altså udligne de negative eksternaliteter uden atforbyde handlen og altså ”ødelægge” markedet. Den optimale Pigou-skat må være distancen fra MSBtil efterspørgselskurven og altså være lig med den eksterne effekt.Den optimale Pigou-skat vil være på 100.000kr pr. bil. Den optimale mængde og pris findes ved at gå

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture