el fili edited again - SCRIPT NG EL FILIBUSTERISMO Sa...

 • No School
 • NONE 0
 • Notes
 • tsrk138
 • 13
 • 100% (2) 2 out of 2 people found this document helpful

This preview shows page 1 - 2 out of 13 pages.

SCRIPT NG EL FILIBUSTERISMOSa panulat ni G. Marc R. German at Regine M. TayagMagsisimula na po and aming dula-dulaan sa loob ngisang minuto.Sa oras po na patayin na ang mga ilaw,hindi niyo kailangan sumigaw dahil ito ayhudyat na ng pagsisimula ng palabas.Laging tandaan na hindi lang kayo angnanonood, kaya iwasan po natin ang pagku-kwentuhan.Ang pumalakpak at tumawa sa mgaparteng nakakatuwa at kapuri-puri ay hindiipinagbabawal. Ngunit ang inyongkatahimikan ay mahalaga sa ating mgatauhan.Ang inyong kooperasyon ay isangmahalagang tulong sa aming pagtatanghal.Maraming salamat po.Scene:(open curtain)Ibarra:Bilisan mo!! Nandyan na sila!(Pinagbabaril ngmga Guwardiya Sibil)Tao1:Ngunit Ginoo lubhang ahhhh…(Tinamaan angtao1 sabay talon ni Ibarra)(Lalabas si Rizal at babarilin ng Guwardiya Sibil)Turtle:(Kakanta)(Mga tauhan sa unang tagpo ay magsasagwan habangsumisigaw ang Kapitan ng BAPORP, ESTRIBORP..)(close curtain)Scene:(open curtain)SA KUBYERTADonya Victorina: buenos días a todos ustedes! Kalahatilamang ang takbo ng makina, Kapitan, Bakit hindi natinbilisan?Kapitan:Kapag bumilis pa’y maglalagos na tayo sapalayang iyon Ginang..(sabay kindat kay DoñaVictorina)Donya Victorina:Mangyari ay wala ni isa mang maayosna lawa sa lupaing ito!(nagkatinginan ang mga prayle)Simoun:Ang lunas ay napaka dali(slang), at sakatotohanan ay di ko alam kung bakit wala ni sinumanang nakaisip nito.(tinignan siya na may pagtataka)(tumuro sa isang dako at sinundan ng mga mata nangmga naroroon)Humukay ng isang tuwid na kanal buhatsa bunganga ng ilog hanggang sa labasan at paraaninsa Maynila; alalaong baga’y magbukas ng isang bagongilog sa pamamagitan ng paggawa ng kanal at sarhanang dating ilog Pasig.Don Custodio:Ngunit saan kukuha ng ibabayad samanggagawa?Simoun:Walang magugugol, Don Custodio, Pagka’tmga bilanggo ang gagawa.Don Custodio:Walang sapat na bilanggo!Simoun:Kung gayo’y piliting gumawa ang mgamamamayan bata man o matanda!Don Custodio:Kaguluhan lamang ang ibubunga niyan!Simoun:(tatalikod)Mga kaguluhan, ha! ha! Nag-alsa naba kahit minsan ang bayang Ehipto? Nag-alsa na ba angmga bilanggong Hudeo laban sa banal na si Tito? Taokayo, akala ko’y lalo kayong nakauunawa sakasaysayan!Don Custodio:Ngunit ang iyong mga kaharap ay dimga Ehipsyo ni Hudeo. At ang lupaing ito ay hindimiminsang naghimagsik, sa mga panahong ang mgatagarito ay pinipilit na maghakot ng malalaking kahoyupang gawing mga daong, kung hindi dahil sa mgapari...Simoun:Ang mga panahong yaon ay malayo na, angmga pulong ito ay hindi na muling maghihimagsik,bigyan man sila ng lalong maraming gawain at patawanman sila ng lalong mataas na buwis.Don Custodio:Isang mulatong Amerikano!Ben Zayb:Indiong Ingles!

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 13 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
N/A
Professor
NoProfessor
Tags

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture