Kapitel 13 - konomisk Institut Opgaver til kapitel 13 Hold...

This preview shows page 1 - 5 out of 14 pages.

The preview shows page 3 - 5 out of 14 pages.
Opgaver til kapitel 13Hold 3Økonomiske Principper BNB! bemærk at svarene blot er retningsgivendeog ikke kan stå alene i deres nuværende form.Økonomisk InstitutDias 1
Opgave 1(1) LigevægtsbetingelseLigevægtsbetingelse på varemarkedet. Efterspørgsel er ligudbud. Derudover planlagte udgifter svarer til reelle udgifter.Enhedens navn
(2) Identiet og adfærdsrelationIdentitetDefinitionen på den efterspørgslen efter indenlandske varer.Viser at den aggregerede efterspørgsel er summen af detprivate forbrug, offentlige forbrug, investeringer ognettoeksportenAdfærdsrelationAntagelse om hvordan det private forbrug afhænger afdisponibel indkomst.Hvad antager vi om den marginaleforbrugstilbøjelighed?At den er mindre end én. Dvs. for hverkrone forbrugernemodtager i disponibel indkomst, vil en vis andel gå til øgetopsparing og kun den resterende andel gå til forbrug.Hvisdette er opfyldt svarer det til at𝐶? − 𝑇< 1.Antagelse om hvordan investeringerneafhænger afrealrenten.Realrenten eralternativomkostningenved investeringer.-Man kunne have placeret sin formue i banken og fået r iafkast-Hvis investeringen er lånefinansieret er realrenten den reellelåneomkostning. Hvorfor?Enhedens navn
(3)AdfærdsrelationAntagelse om hvordan nettoeksporten afhænger af den realevalutakurs. Er NX’ positiv eller negativ?Negativhvorfor?Efterspørgslen efter indenlandske varer afhænger negativt afden reale valutakurs, da vi antager at man køber varen, hvorden er billigst. Hvis den reale valutakurs stiger svarer det til atde indenlandske varer bliver billigereder vil blive eksporteretmere og importeret mindre = nettoeksporten stiger.(4)DefinitionDen reale valutakurs er defineret ved produktet af dennominelle valutakurs og det relative prisniveau mellem detindenlandske og udenlandske marked.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 14 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Claus thustrup

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture