Course Hero Logo

PORTFOLIO SA PANUNURING PAMPANITIKAN.docx - PORTFOLIO SA...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 13 pages.

PORTFOLIOSAPANUNURINGPAMPANITIKANIPINASA NI: KHIM BERBEGALKURSO/TAON: BSED FILIPINO 2-AIPINASA KAY: G. NELSON CABALUNA
INTRODUKSYONAngPanunuring Pampanitikanay isang malalim na paghimay sa mgaakdang pampanitikan sa pamamagitan ng paglalapat ng ibat’t ibang dulog ngkritisismo para sa mabisang pag-unawa sa mga malikhaing manunulat atkatha. Sa pagsusuri, kinakailangan ang lubos na kaalaman sa kathangsinusuri tulad ng buong nilalaman ng akda, paraan ng pagkakabuo nito at angginamit ng awtor na pamamaraan o istilo. Kinakailangan ding ang manunuriay may opinyong bunga ng obhektibong pananaw laban man o katig sa katha,kaya mahalagang siya ay maging matapat.Isa sa mga pakinabang ng Panunuring Pampanitikan ay ang pagbibigayng kakayahan upang makita ang mas malalim na kahulugan sa nilalaman ngakda at kung paano ito ay lahat nagiging isang buong ideya. Tumutulong rinito na pahalagahan ang lalim ng kuwento o akda at ang mensahe nabinabanggit ng may-akda.Nagbibigay ang panitikan ng isang magandang pagtakas sa realidad atibinabahagi nito ang isang uri ng libangan para sa mga tao. Nagkakaroon ngmalaking tulong ang panitikan sa paghulma ng lipunan dahil tintulungan nitoang mga mamamayan nag bumuo ng opinyon sa mundo at kwestiyonin angkasalukuyang sistema. Isa itong uri ng mahalagang panlunas na tumutulongsa mga tao upang makapagplano ng sari-sariling mga buhay, upangmatugunan ang kanilang mga suliranin, at upang maunawaan ang diwa ngkalikasan ng pagiging makatao. At ang panitikan ay nagsasalamin sakulturang pinagmulan nito. Dahil dito, nagiging isang magandangkasangkapan ang panitikan upang masalamin ang kultura at pamumuhay ngpangkasalukuyang lipunan upang mas maitindihan ito ng mga susunod nahenerasyon.Ang portfolio na ito ay naglalaman ng mga gawain at repleksyon saasignaturang Panunuring Pampanitikan.TEORYANG ROMANTISISMO
PaliparinSa pamamagitan ng “concept map” isulat ang mga kaugnay na mga salita atparirala kaugnay sa salitang ROMANTISISMO. Pagkatapos, isulat ang buong ideya saibaba.KalikasanImahinasyonPantheismoColeridgeMalaya_Pagtakas sa katotohananKabaliktaran ng KlasisismoPambihirang sensibilidadRomantisismo: Ang teoryang Romantisismo ay nangungusap sa tao sapamamagitan ng kalikasan at walang hanggang hangarin ng tao. Nananalig saDiyos sa bawat pangangatwiran, agham, pag eksperimento at obserbasyongemperiko. Ginagamit ang imahinasyon sa pagtakas ng katotohanan. Ang mgamanunulat ay may pambihirang sensibilidad upang posibleng maging malayang-malaya ang imahinsayon na malilikha ng akda. Ang Romantisismo aykabaliktaran ng Klasisismo.PalawakinA. Basahin at pag-aralan ang maikling kuwentong “Sa Bagong Paraiso” ni EfrenReyes Abueg. Suriin ito sa teoryang Romantisismo. Isulat ang pagsusuri sa hiwalay napapel.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 13 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
Florie Mae J. molina
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture