Filipino 10 Worksheets .docx - Panuto: Punan ng wastong...

This preview shows page 1 - 3 out of 3 pages.

Panuto: Punan ng wastong impormasyon ang bawat letra na magbibigay kahulugan sa salitangDISKRIMINASYON. Isulat ang sagot sa sagutang papel.DISKRIMINASYONPanuto: Isaayos ang mga salita sa loob ng baboy sa ibaba at ihanay ang mga nabuong salita batay sakaugnayan ng mga ito sa isa’t isa. Isulat ang sagot sa hiwalay na papel.1.2.3.4.5.6.GULGINUAALNILAMHIARAPHIGITSAUMPONTLAMUMIDUMASAGRU
Panuto: Suriin ang akdang binasa at bigyang-puna ang napanood na teaser o trailer ng pelikula batay saipinahahayag na damdamin at saloobin tungkol sa kahalagahan sa sarili at lipunang pandaigdig. Kopyahinsa hiwalay na papel ang grapikong pantulong at isulat dito ang sagot. (Hinihikayat na ang guro na angbahalang gumawa ng paraan upang makapanood ang mag-aaral ng kuwento.)Pagbibigay-puna sa napanood nateaser o trailer ng pelikula saipinahahayag na damdamin atsaloobin(Unforgettable)Kahalagahan ng akdang nabasa saipinahahayag na damdamin atsaloobin(Ang Alaga)Sa lipunangpandaigdigSa sariliSa lipunang
End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
LPAZ
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture