Course Hero Logo

Web témakör tételek kidolgozása deakadam.docx - Web témakör...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 6 pages.

Web témakör 1-2. tételeDeák Ádám kidolgozása1.Ismertesse a HTML5 leíró nyelv fontosabb strukturális és formai elemeit (tag) és az elemekheztartozó fontosabb attribútumokat (szabványok fontossága; weboldal típusok; head felépítése; bodyfelépítése; alapvető elemek pl.: címsor, kép, táblázat, lista, csoportosító elemek, …)!Szabványok:SGMLszabvány (Standard Generalized Markup Language –Szabványos általános jelölőnyelv) –HTML (HyperText Markup Language – Hiperszöveg jelölőnyelv)-XMLszabvány (eXtensible Markup Language – Bővíthető jelölőnyelv) –XHTMLHTML5 szabvány előnyei:– multimédiás lehetőségekben gazdag, interaktív alkalmazásokat– az új lehetőségeket a web-böngésző programok alapszolgáltatásként támogatjákWeboldalak:-Statikus (tartalma állandó, nem változik, pl.: bemutatkozó oldal)-Dinamikus (tartalma változik, frissül, pl.: hírportálok)-Head felépítése:<head>KarakterkészletWeblap címeKülső stíluslapok csatolásaBeágyazott stílus megadása</head>-Címsor:Címsorok-<h1>…</h1>; <h2>…</h2>; …<h6>…</h6>
-Body felépítése:<body> törzs<p>…</p> bekezdés</body> törzs záró-Kép:<img src="fájlnév">Width= ""-szélességHeight= ""-magasságAlt=""-helyettesítő szövegTitle=""-képre mutatva (cím)Float:(right,left)-érték lebegtetés-Lista:Számozott:<ol><li>…</li><li>…</li></ol>Számozatlan:<ul><li>…</li><li>…</li></ul>-Táblázat:<table><caption>…</caption>-cím<tr>…</tr>-sor<th>…</th>-fejléc(középre, félkövér)<td>…</td>-adat(balra)</table>
Definiálás:p.bal {text-align:left}-tag-hez kötött

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture