0301.Cau_truc_tiep_gian_tiep_TLBG

0301.Cau_truc_tiep_gian_tiep_TLBG - Kha hc LTH KIT-1 Mn...

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

Khóa h c LTĐH KIT-1: Môn Ti ế ng Anh (Cô Vũ Mai Phương ) Câu tr c ti ế p, gián ti ế p Hocmai.vn Ngôi trườ ng chung c a h c trò Vi t T ổng đài tư vấ n: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - I. GI I THI U Khi thu t l i l i nói c ủa ngườ i khác, ta có th nh c l ại nguyên văn. Trườ ng h p này g i là l i nói tr c ti ế p (Direct Speech) và khi vi ế t ph ải đặ t trong ngo c kép. Ex: Nam said, “I am going to the cinema”. Nhưng ta cũng có thể s ửa đổ i chút ít và l ng vào câu nói c ủa mình. Trườ ng h p này g i là l i nói gián ti ế p (Indirect speech). Ex: Nam said that he was going to the cinema. II. QUI T C CHUY N L I NÓI TR C TI P SANG GIÁN TI P Mu n chuy n m t câu tr n thu t t l i nói tr c ti ế p sang gián ti ế p c n ph i chú ý nh ững thay đổi sau đây: 1. Đổ i ngôi th c ủa đạ i t nhân xưng, tính từ và đạ i t s h u cho thích h p. Ex: DIRECT INDIRECT I am going to repair your bicycle; you can take mine. We did the work ourselves. Nam told me that he was going to repair my bicycle and I could take his. They said that they had done the work themselves . 2. N ế u nh c l i l i nói trong quá kh và dùng độ ng t thì quá kh trong m ệnh đề chính (He said…; they told…) thì độ ng t trong l i nói gián ti ế p ph i lùi v quá kh m ột bướ c theo các quy t c và thí d sau đây: 3. Thay đổ i nh ng tính t , phó t hay c m phó t ch nơi chố n, th i gian … cho thích hợ p, theo nh ng quy t c thí d sau đây. DIRECT INDIRECT This, these, here, now, today, tomorrow, yesterday Three days, ago Last week, next week That, those, there, then, that day, the next day, the previous day (the day before). Three days, before. The previous week, the next week (the following week). CÂU TR C TI P, GIÁN TI P (TÀI LI U BÀI GI NG) Giáo viên: VŨ MAI PHƯƠNG Đây là tài liệu tóm lượ c các ki ế n th ức đi kèm v i bài gi ng Câu tr c ti ế p, gián ti ế p thu c khóa h c LTĐH KIT-1: Môn Ti ếng Anh (Cô Vũ Mai Phương) t i website Hocmai.vn, để có th n m v ng ki ế n th c liên quan đế n Câu tr c ti ế p, gián ti ế p, B n c n k ế t h p xem tài li u cùng v i bài gi ng này .
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Khóa h c LTĐH KIT-1: Môn Ti ế ng Anh (Cô Vũ Mai Phương ) Câu tr c ti ế p, gián ti ế p Hocmai.vn Ngôi trườ ng chung c a h c trò Vi t T ổng đài tư vấ n: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - Ex: I met the man here in this office today
Image of page 2
Image of page 3
 • Spring '14
 • mai phuong
 • Did You See Me Coming?, câu trực tiếp, gián tiếp

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern