Course Hero Logo

Obligatorisk Opgave 4 - Tolunay Cigdem ùP A Genaflevering.docx

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Tolunay CigdemØkonomiske Principper ATbq117Obligatorisk Opgave 4 – TolunayCigdemOpgave 11.1Engelkurven for et inferiørt gode har en positiv hældning.Dette udsagn erikke Sandt.En engelkurve en er kurve som er opstillet af, at man ser efterspørgslen af en gode og hvordan den ændresig i forhold til en stigning eller et fald af indkomst. Altså en linje som viser relationen mellem efterspørgslenog niveauet af indkomsten.En inferiør gode vil have et fald på efterspørgslen ved en stigning på indkomsten:Indkomst ↑=¿Efterspørgslen påinferiør gode↓Når ens indkomst stiger vil man også have et størrebudget og derved vil man også ønske bedre goder endinferiøre goder. Det vil sige, at engelkurven for inferiørgode kommer til at se sådan ud:Ved tilfældet af en stigning på indkomst i forhold tilinferiøre goder, så vil efterspørgslen falde som ses påillustrationen til højre.Stigning af m, indkomst, leder til fald af efterspørgslen,D, og derfor vil hældning være negativ i stedet forpositiv.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Bluth
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture