Course Hero Logo

mesoamerica.docx - University of Santo Tomas Junior High...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

University of Santo TomasJunior High SchoolAP and MAPEH Learning AreaBenavides BuildingEspana, Manila 1015,PHILIPPINESAraling Panlipunan: Baitang 8, Kasaysayan ngDaigdigS.Y. 2017 – 2018/ Ikalawang MarkahanBilang ng Araw:4 na ArawPetsa:Nobyembre 22-28_MgaNagdisenyoANASTACIOALYSSA MARIEF.OBIALBERNADINEV.PORTERAERICF.SEREMONYA NG SAKRIPISYO; MADILIM NA BAHAGI NGKASAYSAYAN?RasyunalSa MesoAmerika at timog Amerika sumilang ang tatlong dakilang sibilisasyon; ang Maya, Inca atAztec. Natagpuan ang labi ng kabihasnang Maya at Yukatan sa Mexico; ang Aztec naman sasentral at Timog Mexico at ang Inca sa bundok Andes. Mataas ang antas ng sibilisasyon ng mgagrupong tio at marami ang naiambag nila sa sandaigdigan. Sa araling ito ay matutuklasan ngmga mag-aaral ang mga angking katangian ng Asya bilang isang kontinente kasama na angyamang-tao at ang implikasyon nito sa kaunlaran ng mga bansang Asyano.Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan ang mga Tomasinong mag-aaral na matutukoy nia angmga lugar ng kabihasnang Maya, Aztec at Inca; maisasalarawan ang katangian ng kanilangkultura; at mapahahalagahan ang kontribusyon ng mga ito sa sandaigdigan.PAG-UNAWA SA NILALAMANPamantayangPangnilalamanAng bawat Tomasino ay inaasahang:Naipapamalas ang pag- unawa sa kontribusyon ng mga pangyayari sa Klasiko atTransisyunal na Panahon sa pagkabuo at pagkahubog ng pagkakakilanlan ng mgabansa at rehiyon sa daigdigPamantayangPagganapAng bawat Tomasino ay inaasahang:Nakabubuo ng adbokasiya na nagsusulong ng pangangalaga at pagpapahalaga sa mga

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
LarryJohnson
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture