Course Hero Logo

DI PORMAL NA SANAYSAY PAALAM.docx - JAN RENNEL C. ANGGA...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

JAN RENNEL C. ANGGABSED3-MATHEMATICSPaalam!Noong bata pa ako ang dami kong mga pangarap sa buhay,ang dami kong gustong gawin at puntahan. Kapag maymakikita akong eroplanong dumadaan sa himpapawid,nangako ako sa aking sarili na makasakay din ako nyan balangaraw.Wala akong ibang hangad kundi ang magkaroon ngmagandang buhay ang aking pamilya. Sa matagal na panahonhindi ko man lang naranasan kung paano mamuhay ngmarangya tulad ng aking nakikita sa mga pelikula attelenobela.Dahil sa ako ay bata pa noon, hindi ko pa pasan ang mgaproblema sa buhay, ang problema ko lang ay kung paano kotakasan ang aking Nanay na katabi ko sa pag tulog tuwinghapon para makipaglaro sa aking mga kaibigan.Noong nasa high school na ako, doon ko pa lamang naranasanang konting problema na sa wari ko’y kay bigat-bigat, katuladnalang ng mga school projects, mahihirap na mga research,assignments at higit lalo ang pang araw-araw na allowance atpagkain.Masaya ang naging high school life ko, ang dami kongnatutunan sa buhay, may mga bagay na bigla mo nalang marealized na “Wow! Life is Beautiful!” Doon ko din naranasan

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture