Physics_8A_-_Spring_2002_-_Dalven_-_Midterm_1

Physics_8A_Spring_ - G:9 flit-53A Ea Mmlf-zaa fay mmfflmfinfilmgnm fir-5”“ lefiiwflmlm mp

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: G) :9 flit-53A Ea! Mmlf-zaa; fay. mmfflmfinfilmgnm fir-5”“; : lefiiwflmlm mp fiwks.5mmmfifllgéafinfi @}{flfi[email protected] MMhMaIfMMWMafi)M filfnm Fflwmfim $1.341 CARE; W Swarm/fiafi‘fia AmMnmv-fimmmmg ' =2. Wmfimfiflmflmmafl mm Mm,mwmmwgmmgm§mm 1. [gm mm 3.“ m man-Ea. [Mfg]: 319a,, maflmwafifi] Wraps-m I mnmwflmfl ' Mummwmififlfijfiafififificdémgflfi Mmmmflgmmmwgfiw WJEHM mawuifi mega: GE; {cjgfiwmwfiir 3m M awwwm [WI-“rm {#Jflfiawflrfi @3114 751m_E{1J=(2-1)3+3§ Whflflé nhymfiiflim Ammmgm I=Im fl #3:» WEE am, '3: ,3: in. msi'w Mfiafliflffiv may 4951! Hrs-£81: wrbéafix. Wm Rafi-Wk Wfighlfjffiflifimbmafififili-afiJ Mia/Wit, M m mafia Mgmmwfim figst flamgyflwxajramfifim W,Wfimm¢ 1:! WJfiML WRWJ¢WJ¥EHM mfg; f flaw atfifoiqf I=3mfli§M-[{&)=mfl'€b}=fl {fififibfij (Mflflflfli -——--} 3.4 mm MM .2»: @ (EX-4M m mafigfle W M Midi/AM Mi mfseu :ut amid: fmJfi: 35¢: mm; mm m?! {mmflw hydra) is 35:: Aflmmfia M fiflqflfffixmmfiz bicjcfe £9) #50. mi}, M infirmsfu'gyde WAu-Lam; mm gEWf/ym WWGMM m gfimfafiwwfidmmmqm m mam mmfiydaémmfmmm i]: 4L! [¢]=£J[d]=é [hKSMCmflLLJafimmagfiEfiWMWJWLfie Afr-EWM mwmmffiufflehflfifl hmmm. (:1)sz WgfimMWfimE ‘ gamma ‘ gflfimfamsy hefiemfiew.[[afimjfibjuagmfi] {WM W m 2M5 A 45 «tn. ¢£5m/SEL (M EfingMHmfijWfiMafgffifincfl fiWflWMMMWWdflt Ad Wéyf-‘J’bt wffififlmadfifiifld wpgfifimmmffl Magmm. mum mmwfi/fiEME/fifvflmfiuflw q}. 32-5 m/Iec. 3’4 HFFW$ flamer- zaaz. @ {fifimxfifififldfimn " Mfiaww aKWa¢MflM¢MWWgKWLE Aflhflzfiawmfimfiwgglmgafigam W¢m#{#fi_e¢zfigfia%. ‘ m( Wfl/MaGMMW/mwm. >9“. l'-':l': n: It. ' l' I. I': 'II.- .:-:1.I-| -| Q} 3'4 {Fain-Jr: :1 $1.31“;- ' a 'flaéwmflmfl n. Jr: F filfldfmflddflflfiflmyulfi - +3 aflAflLme-ummm M II; I 5.= Mada-11h uiphmd Hm "ii “39 flu Hm = 5%" F§*'33m§ MJWfiIEI=FJ =3: Fun-fizmfi. Wmhmfl,fla_lrmf- “win m w .wflmyi&,m Fm 1r? F’ " Li Fwy ma In " Fl¥_m}3=m&[~$} mi Elf—m? =-'r='ml.. Fr: 11-”: —-n_| {HIE {all} flrzmhf, I1! fl-l filial; 3=¢Enli€t F =Ffl=mi +a.l:|= (mitt?) IF? Hi'fl'fl Haw-hm: I :I:- 'll. l.-. I" .I'|.' :l:: I!r-'l 3.4 MW»; 5032-; my {'5‘} mwtmlfiflmgfilmfiw F6331. 11'?qu fitmifirm MI .- I'|.I" "* f*fMfimammfimym ,TL in}; - Wfiwm Hammm (in) Mkflflmlfliy'fiflmfifl: alwar. i:- ! Hungarhfigfln m} mg»; firm .I- - Egg-gym 5,“; Jan.» AAA-m; 23m: i = m5 =:: fwaJ=m5 a»? ym‘gr-flws lim‘lrv Er Elm? {-32} III-#- R: rfiif-J} =‘F “1“”- fl *1? mm mar; %§3:': 1% inflfi ‘mh! Ml;3fi.MM£:-%Iigmxmfitfibtuifi :13: | fih=1fl+2¢¢ apo=vtga§g¢ ME: FEIFHImIIuEEEJE-fiq .fm*J!£=#-3mflei WEN: A m M v?! i’ru‘é‘fiwflfimfi it: Hm?MfiAW;E-fifififia m u Egg-Miflmgfigfiyfl- —#l 2 :I-C' II'-. . |' -. I': '-' I.I.= ':-: l'.-| =-.I 3:4 mfitf flaw 2m: mu; :3) huffing} cfHJIE-I-id' Anni-fl Mimrfliflfdwf JG: gin 3-: 1'1. 5:39pm Mm? fa; 3 Muffin]; A; = f [113+33'J' {Mi Mmflfiwmmi flaggimu 3 I. II'J' =J’l-21-Ilv'I1-mri- fidmflfifl “In; a 3:??— "‘5' 3% $32 ESE? Err E E: a“: it? MHJJW mag-amt mgxm WMEJFE- {Liam 26E hflamamwjfim,fl WA: 4.: fiflwwmmwmfin J _ W‘ kw; “ Hfiqlltlmi = Hm m mmw m it fink. 5% {mt ;;:,..Jfim¢.mmw far-3&3] drift-5: W: FJ'JHEJJ nlfigfig tug-51! :I-' I"-\. I I' I . I': :I'.I.' ill: II: "1 "LI 2,:- .HT#J 39mm 25-52 HLPTW' E) 1"“ find-F ‘51 mmmfigmm “‘4 Wham“ AIL-"MA I Md?" Aggie; a: in WWW it fi‘ll:ldl 'I a, with war Juwfiamfififinf jgfifitfl {w fiWfimflg-fiafi. 794.15% WEE mm I F I! 1' mr‘fi-II [L'I [3% F .11: mfi-fiéfifi;aflpw1M$mfi $2.541“? kWh WMfi-mnflgwquflfi F=E§JEEEE= gas-MW =3] F»:15H.I {5.1mm 191:1 Emu “351 {Maw-What fimfi ELL m1; ' ffwifid' J- Hand} i1 ml'fi mm,m in End mfi .m ' {MAE aflmfiflamfiflhflmmw. gr E MME’fifBMm l"a=£=rlre-a1 IE’ra(mm:[:wmsmfbimmifi m ':l --1': -I":l-'I. : '|..-_ .|.| .1 -- .II:'_H:. _. 3A MT—ifif Enema are: smw'nam {5'3} Efl'J—a W'rfi'u [flfifldfifikMHp-fihmjméflwfl Halflnmnl first: mm In mi! aim-“Ilia? E *3 I :r I 4-: TE Iiflmaflg E: '7 I!” an: H: -EJ]{-$_J u [H' NEH-i] Jdl “mm film. irmm: Ema—agiler F'HHEME a mm... = a ‘ flit-e. upliifcmii 1M {EHHMJL “msfl-flgrmfl? =4; .143 I n‘rn’q; is. 11mm 4W4 Jim $1.2: 3m “WWW {quiF'iMWr-aush‘ma al'hfim'bj .1} nm haugum “fags. =53, "=1: hr; 55:. m| [EJHmWMfiIm F’gfih; mm 5 m manna ‘31; 92M mmwm w . FJ=Nu$H=$H.E“32-N. % PENE- éflfhtfl' mméflr‘m ' my unamflgmmmflwyfiumtmwg IHEF' . =- -C I 'I. : I' .- .I.I .11'.' I :':'_{-\.I .'I -'I- 391 M'raH 5?th we EflI-ffififih'j {a his ,rrénamhmch4m4amm m. -' mewwfiuny iE___mI'_.flc Mdfighwfiwflmu i mi “ afmimi‘flflb ,fiwmfim MimrfiuMH-flhmhfihfiflw $31M firmfi.3m##rfimAfi-fld_lfim Affirufi W‘wfldfll wwfi,mflwm nf=mn=m$f :- mdr=ufdtu-H'E.JJE‘ m Whammmmwflnil-lfgfifl Ham! fiévfiaflmimfmmm uij Mfff;4hfifihiflmnkfifigtrfiu abrad— ‘Se ={i’sfa-J mafia-mt a? main“; A 1'2-5' mfim; M. Mfififlfg. nil-mutt“ fr}; 4*? -| HI 1 IE? 1: {—hfflhlrfidit :- {—Hfid‘llfrfi In {-mffljit ' 1-5- tn- 1! J' an “Ewafi t-mffl'tflt; n t; “Margit-E} $5; Fm Earls- “I'm! 13': 25“: w'r‘rflc'rw cw" LE‘JH'EFH HIE-l; i 1; E zffi'I“EF-G:II:_ :1”) = {TM-,3 in: j t5'hlfif‘m. | flaw fimaam gig-II. 25.951335: tilrfl'ffld. * a:- at Mm Emir: I‘- F '5' ' d, H «my-W mm W” m. {Ice} wa- {mum : gm =39 + (1% ma; H: “$34: 41,.- [vé 5w. fight-i315: QMMEammegvfifl-éebgfiwg Mg“, m MHWEEW mwfifmtfitj. d=ffi¢mfiJW3Jmsflnfla§ =(1g 5;... fig} tug fovéabhefifl J -— (Sfflfirfgilfv; ma}: ti = M3] 191:.“ Efimfia}$ igd = 131.5}; a mag fil- = 3ng *EEmlfin ' 23g. ._.. algae-Ed. We ...
View Full Document

This test prep was uploaded on 04/20/2008 for the course PHYSICS 8A taught by Professor Jacobsen during the Spring '07 term at University of California, Berkeley.

Page1 / 7

Physics_8A_Spring_ - G:9 flit-53A Ea Mmlf-zaa fay mmfflmfinfilmgnm fir-5”“ lefiiwflmlm mp

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online