A_kapitalizmus_szellemenek_foldrajza_es

A_kapitalizmus_szellemenek_foldrajza_es - A kapitalizmus...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

A kapitalizmus szellemének földrajza és az orientális despotizmus diskurzusa Max Webernél Ginelli Zoltán [email protected] Abstract In his vast studies on economic and religious sociology, Max Weber proposed truly original, complex and widely cited explanations for why modern capitalism could evolve „in the West, and only in the West.” However, Hungarian social sciences did not pay any attention to the geographical aspects and conditions in Weber’s ideal-type capitalist spirit of Protestant ethics, which formed important „presociological” foundations of the Weberian ouvre. The aim of this study is first to present the geographical statements of Weber’s hypothesis, and second to show how his global comparative analyses were embedded into contemporary Eurocentric geographical imaginations (environmentalism, racism) and the discourse of Oriental despotism. The deconstruction of Weber’s Orientalist dichotomy of a „progressive West” and a „static East” is further supplemented by some basic political economic examples, in order to demonstrate the confining of certain regions and the hegemonical relations of global trade, and the myth of the centralized state and the static, backward, „closed” economy of Asian countries such as India and China. Absztrakt Max Weber gazdaság- és vallásszociológiai elemzéseiben egészen eredeti, összetett és széles körben hivatkozott magyarázatait fogalmazta meg annak, hogy miért „a Nyugaton, és csakis a Nyugaton” jöhetett létre a modern kapitalizmus. A hazai társadalomtudományok azonban nem vettek tudomást Weber protestáns etikára visszavezetett, ideáltipikus kapitalista szellemének földrajzi vetületeiről és feltételeiről, holott ezek a weberi életmű fontos „preszociológiai” előfeltételezéseit képezték. Ennek nyomán a tanulmány célja egyrészt bemutatni Weber hipotézisének földrajzi állításait, másrészt rámutatni, hogy globális léptékű összehasonlító elemzései hogyan ágyazódtak a korabeli eurocentrikus földrajzi képzeletbe és az orientális despotizmus diskurzusába. Weber „progresszív Nyugat” és „merev Kelet” orientalista dichotómiájának dekonstruálása végül kiegészül néhány politikai gazdasági példával, rámutatva az egyes régióknak és a globális kereskedelem hegemóniaviszonyainak elfedésére, valamint a központosított állam és az olyan ázsiai országok, mint India és Kína merev, alulfejlett és „bezárkózó” gazdaságának mítoszára. 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

A Nyugaton, és csakis a Nyugaton 1 1905-ben a neves német szociológus, Max Weber A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című nagy hatású művében arra kívánt választ adni, hogy „a körülmények miféle láncolata vezetett oda, hogy éppen a Nyugat talaján, és csakis itt keletkeztek olyan művelődéstörténeti jelenségek, amelyek – legalábbis úgy véljük – egyetemes jelentőségű és érvényű fejlődés irányába mutattak.” (Weber 1995: 9) Kíváncsisága arra irányult, hogy vajon mivel
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern