Nagy_Botond_Haromszek_legkedveltebb_adoa

Nagy_Botond_Haromszek_legkedveltebb_adoa - Hromszk...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Háromszék legkedveltebb adóalanyai 1871-1918 Budapest dualizmuskori legnagyobb adófizet ő inek, Vörös Károly által készített mélyreható elemzése els ő eredményeinek közléseit követ ő en, a sz ű kebb értelembe vett Magyarország több földrajzi régiójához köt ő d ő városára vonatkozóan készültek el hasonló tárgyú munkák. Id ő keretet tekintve ezek dualizmus korára, illetve az azt követ ő politikai berendezkedés két és fél évtizedére koncentrálnak. Ezeket tételesen nem célunk felsorolni, csupán egy rövid szemle erejéig kitérünk a leginkább hivatkozott megyei szint ű elemzést tárgyául tev ő munkára és az erdélyi meghonosítókra – azokra az általános kérdésekre, amelyek majdnem minden hasonló természet ű munkánál felvet ő dnek, a kés ő bbiekben igyekszünk rávilágítani, megosztva saját tapasztalatainkat is. Erdélyre vonatkozóan els ő ízben Gyáni Gábor vetette fel a nagyobb városok polgárságának vagyoni és etnikai szerkezetének vizsgálatának eszközeként a viriliseket, névjegyzék-szint ű kiaknázásra azonban nem került sor, csupán az 1910. évi, városok háztartására vonatkozó statisztikai adatokból vont le következtetéseket. 1 Egy sz ű k évtizeddel kés ő bb, két fiatal történész, Ferenczi Szilárd és László Lóránd tollából jelent meg Kolozsvár, illetve Marosvásárhely dualizmuskori virilis listáinak elemezése, amelyek a Magyarországon már bejáratott módszertant alkalmazták. 2 A jelen kutatásnak részben kiindulópontul szolgáló, megyei önkormányzati virilis jegyzékek elemzésére koncentráló munkát Feiszt György és Kosján László szerz ő páros jegyzi. 3 A kutatásuk során három mintaévet emeltek ki (1880, 1900, 1910), a merítési felület két régióra – egy felvidéki (Abaúj-Torna,Borsod, Gömör-Kishont, Heves, Nógrád és Zemlpén megyék) és egy Dunántúli (Baranya, Somogy, Zala, Vas és Sopron megyék) – terjedt ki, a minimális adóösszeget pedig, amivel az elemezés tárgyává válhatott az adóalany a kutatók 500 forint/1000 korona összegben állapították meg – nem a névjegyzékek rendes tag-póttag választóvonalát alkalmazták. Els ő dleges szándék az volt, hogy az agrárszféra képvisel ő i és a polgárság súlyát nyomon kövessék az említett megyék legnagyobb adózói körében, erre vonatkozóan pedig a konklúzió abban állt, hogy el ő bbiek aránya folyamatosan csökkent, 50% alá nem süllyedt egyik régióban sem. 1 Gyáni, 2001. 157-177. 2 Ferenczi, 2010.; László, 2010. 3 Feiszt–Kosján, 1995.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
A vilrilis rendszer keretei és m ű ködése helyi szinten A kiegyezést követ ő els ő országgy ű lés által alkotott jogszabály a vármegyék, székek, kerületek és vidékek törvényhatósági bizottságainak létszámát úgy határozta meg, hogy minden 500 lakos után lehetett egy bizottsági tagot állítani.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern