ESTUDI_DELS_MANUSCRITS_HEBREUS_DE_COMPTE

ESTUDI_DELS_MANUSCRITS_HEBREUS_DE_COMPTE - 2 2 ESTUDI DELS...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

2 2. E STUDI DELS MANUSCRITS HEBREUS DE COMPTES EDITATS . C RÈDIT I FISCALITAT 2.1 L’activitat creditícia jueva a les terres gironines segons els documents de l’AHG Dels mil noranta-dos fragments hebreus extrets fins ara dels lloms dels llibres notarials i que cronològicament podem datar entre els segles XIII i XV , el 25,37 % corresponen a textos econòmics, i un 16,16 % a activitats relacionades amb el préstec de diners. 728 Un cop recuperat el deute o bé passats a net els registres a un altre quadern del prestador, aquestes anotacions comptables perderen la seva vàlua i un temps després es reciclaren per formar part de l’enquadernació d’aquells llibres notarials. Aquest fenomen de la reutilització de documents hebreus ja ens ha ofert altres mostres de llibres de comptes de jueus catalans, com el quadern d’un prestador gironí del segle XIV , de quinze folis, trobat dins d’un dels llibres de l’Arxiu de la Ciutat de Barcelona i relacionat amb alguns fragments de l’Arxiu de la Catedral de Girona i de l’AHG , 729 els diversos fragments de quaderns i notes esparses dipositats a l’Arxiu Municipal de Girona, 730 els fragments hebreus recuperats de Perpinyà, 731 el trobat dins de les tape s d’enquadernació d’un còdex de la Biblioteca de Catalunya, 732 o la Pabordia d’en Xuclà , un text procedent de l’Arxiu Diocesà de Girona. 733 Amb aquests i els nous manuscrits de l’AHG disposem d’un volum prou ampli de documentació per encetar una anàlisi de l’activitat creditícia jueva a les terres gironines des de la perspectiva de les fonts hebrees. Els estudis precedents sobre aquest aspecte, basats en la documentació cristiana, palesen com aquesta activitat va ser fonamental per al desenvolupament de l’economia catalana medieval, i com el préstec jueu s’enfocà vers a un crèdit de curta durada, variable d’un mes a un any, de caràcter monetari i de petites quantitats. 734 728 Veg. els gràfics de la pàgina 103 (Figura 9). Podeu consultar la llista de tots els fragments econòmics agrupats per blocs i quaderns a l’annex A.4.8. 729 Veg. la nota 82 de la nostra introducció i Casanovas et . al ., Libro de cuentas . Els fragments de l’ACG són els mss. heb. 11 i 13. Els fra gments de l’AHG són cinc bifolis i un foli que contenen els registres d’un prestador de mitjan segle XIV (Gi 1,51- codavant 1-5 i codarrere 1/1361; Gi 1,62-codavant 1- 2/1363; Gi 1,140-codavant 4-5 i 8/1391-1392;Gi 1,56- codarrere 1 i codavant 2/1361-1362; Gi 1,140- codarrere 1/1391- 1392). A més de l’edició en el present treball (5.3.2) veg. part d’aquest quadern de comptes a Blasco, Notas sobre algunos fragmentos ,” 49-66. 730 Veg. annex. A.3 amb la descripció dels fragments. 731 Un pinqàs de trenta-dos folis que procedeixen de la sinagoga de Perpinyà i que es troba entre els fragments de manuscrits hebreus de l’Arxiu Històric Municipal de Girona. Veg . Magdalena , “A Fifteenth-Century Hebrew Manuscript ,” 145-183. Segons aquest autor i Jaume Riera són part d’un q uadern de registres procedent del Rosselló custodiat a l’Arxiu Reial de Barcelona.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '14

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern