I._Houssaye_Michienzi_Datini_Majorque_et

I._Houssaye_Michienzi_Datini_Majorque_et - ANUARIO DE...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A NUARIO DE E STUDIOS M EDIEVALES 45/1, enero-junio de 2015, pp. 545-593 ISSN 0066-5061 RESEÑAS Jesús B RUFAL S UCARRAT , El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. XI-XII). Lleida i l’est del districte: Castelldans i el pla del Mascançà , Lleida, Pagès editors, 2013, 408 pp. (Verum et Pulchrum Medium Aevum; 6). ISBN 978-84-9975- 435-2. Els continguts de la present aportació són, bàsicament, els de la tesi doctoral defensada per Jesús Brufal cinc anys abans a la Universitat de Lleida, uns textos que ha revisat diversament en la versió impresa de fi nitiva. Segons Flocel Sabaté, director de la tesi i prologuista del llibre, el resultat assolit provaria la maduresa i el rigor me- todològic de la línia d’investigació desenvolupada, al temps que constituiria un punt d’in fl exió i de renovació conceptual en la recerca sobre el nord-est i, encara, sobre el conjunt d’Alandalús (p. 16). Aquí tindrem l’oportunitat de comprovar-ho. Els títols de l’obra de fi neixen l’objecte d’estudi, tant en relació a la ciutat com als seus districtes, així com les coordenades geogrà fi ques i temporals precises que abordaria l’anàlisi, centrada principalment sobre el sector de Castelldans i una part del Mascançà durant l’època taifa i almoràvit. Malgrat tot, comencem per ad- vertir que els continguts són força descompensats en relació al que cabria esperar d’un treball d’aquest tipus, on l’estudi de casos o el treball de camp acostumen a constituir el gruix de l’aportació. Contràriament, aquí els textos introductoris re- presenten no menys del 43% de l’obra (capítols 1 i 2), mentre que els estudis dels sectors rurals de la ciutat, de Castelldans i del Mascançà es limiten al 38% de la pa- ginació (capítols 3, 4 i 5), als quals cal afegir el 19% que el pròleg, les conclusions o una bibliogra fi a suplementària representen. Altrament, cal assenyalar que ens tro- bem davant d’una redacció descuidada, plena de redundàncies, errors gramaticals i ortogrà fi cs o barbarismes repetitius, com falç per fals, gents per gens, oasis per oasi, el verb obtar o el terme humedal, entre molts altres. També el lector convencional detectarà usos obscurs o anòmals de determinats conceptes en mans de l’autor, tot i que la insistència i la repetició de certes idees principals facilita la comprensió del què realment vol dir. La introducció comença amb un llarg comentari bibliogrà fi c sobre la visió d’Alandalús en la historiogra fi a contemporània fi ns la fi del segle XX, un “repàs” en dirà després (p. 58), i que al capdavall se centra en una selecció d’autors recents que considera innovadors, especialment aquells que representarien noves tendències per a la recerca arqueològica. En la seva opinió, aquestes noves línies serien l’estudi de la con fi guració del paisatge, l’arqueologia agrària i l’arqueologia de l’arquitectura, mentre perdura una arqueologia tradicional o clàssica que tindria menor interès. La introducció també incorpora dos apartats extensos que de fi
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern