Suomalaiset_venalaisessa_sulatusuunissa.

Suomalaiset_venalaisessa_sulatusuunissa. - KALINITCHEV...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

KALINITCHEV, ANDREI: Suomalaiset venäläisessä sulatusuunissa. Rajaseudun inkerinsuomalainen yhteisö murroksessa 1850─1900 Väitöskirja, 311 s., 11 liitesivua. Helmikuu 2016 TIIVISTELMÄ Väitöskirja pohtii suomalais-ugrilaisen vähemmistön historiaa, etnisyyttä ja inkerinsuomalaisten yhteisöllisyyteen liittyviä aiheita muuttuvassa kontekstissa. Muutosten tarkastelu kohdistuu rajaseudun kahteen inkerinsuomalaiseen yhteisöön Valkeasaarella ja Kylänjatkossa. Laajalle historiallisten lähteiden pohjalle perustuva tutkimus on vertaileva, ja vertailuja tehdään muihin etnisiin ryhmiin sekä Suomen ja koko Inkerin tilanteeseen. Vapautusreformin tulos oli ambivalentti. Toisaalta yhteisöt saivat pitkään toivotun itsenäisyyden, toisaalta maareformissa piili taloudellisen epävarmuuden merkkejä. Luonnollisen väestönmuutoksen tarkastelu on osoittanut, että inkerinsuomalainen väestö kasvoi 1800-luvulla. Kotitalouksien huono-osaisuudesta tuli kuitenkin uhka katovuosien aikana. Inkeriläiset kotitaloudet olivat erittäin haavoittuvaisia katovuosina, jolloin oli havaittavissa väestömäärän laskua. Katovuodet olivat laajoja ilmiöitä, jotka koskivat Venäjää, Suomea ja muita pohjoismaita. Paikallisten suomalaisten yhteisöjen elinkeinorakenne muuttui Pietarin metropolin, sen valtavien työmarkkinoiden ja kaupunkilaistapojen vaikutuksesta. Myös inkerinsuomalaisten perherakenne oli 1800-luvun loppupuoliskolla murroksen partaalla. Suurperheen pirstaloituminen oli vain ajan kysymys taloudellisen individualismin vuoksi. Inkerin väestö joutui työllisyysrakenteen murroksen eteen tehdastyöläisten, sesonkityöläisten ja maatalouspalkollisten osuuden kasvaessa ja tilallisten osuuden supistuessa. Inkerinsuomalaiseen yhteisöön vaikutti Venäjän lainsäädäntö, jonka tarkoituksena oli suojata kyläkuntia, jotta maanviljelijäväestö pysyisi kotikylissään. Venäjän itsehallinnon, zemstvon, perustaminen lisäsi yhteisöjen toimivuutta. Inkerinsuomalaisilla oli laajat oikeudet päättää paikallisista kysymyksistä, mikä teki heidän yhteisöistään elinvoimaisia ja toimivia. Uudistusten lopputulos oli kuitenkin puolinainen, koska inkerinsuomalaisten edustus jäi vähäiseksi ylemmän asteen itsehallinnossa. Tulokset osoittavat, että kansankulttuuri kukoisti maalaisyhteisöissä, jotka vaalivat äidinkieltä ja kansallisia perinteitä. Suomalaisilla kulttuuriperinteillä oli merkittävä asema vähemmistöyhteisön säilymisen kannalta. Inkerinsuomalainen yhteisö ei ollut ainoastaan kielellinen ja hallinnollinen vaan myös kulttuurinen kokonaisuus. Inkerinsuomalaiset yhteisöt tarjosivat jäsenilleen runsaasti mahdollisuuksia, ja jäsenten kokemat yhteisöllisyyden hyödyt puolestaan vahvistivat niitä.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '14

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern